Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Doktorandi ústavu

Didaktika cudzích jazykov a literatúr

Denné štúdium

Školiteľ

Mgr. Mária Dovičák doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

Mgr. Anna Fábová

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

Mgr. Stanislav Kováč

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

PaedDr. Roman Krebes prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

Mgr. Zuzana Marková

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

Mgr. Lenka Štangová doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.

Externé štúdium

Školiteľ

Mgr. Zuzana Tomčániová

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

PaedDr. Zuzana Vávrová

prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

Románske jazyky a kultúry

Denné štúdium

Školiteľ

Mgr. Dana Nagyová

doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.

Témy dizertačných prác denných doktorandov

Mgr. Mária Dovičák:
Literatúra pre deti a mládež vo vyučovaní nemeckého jazyka ako cudzieho v kontexte súčasnej edukačnej politiky

Mgr. Anna Fábová:
Produkcia textov vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka

Mgr. Zuzana Marková:
Celostná pedagogika v skorej výučbe cudzích jazykov

Mgr. Stanislav Kováč:
Perspektívy a možnosti stimulácie čitateľskej a literárnej gramotnosti v cudzom jazyku

PaedDr. Roman Krebes:
Analýza faktorov determinujúcich vznik syndrómu vyhorenia u učiteľov anglického jazyka pôsobiacich v rôznych vzdelávacích inštitúciách a možnosti prevencie

Mgr. Dana Nagyová:
Ekvivalencia termínov vybraných historicko-kultúrnych francúzsko-slovenských vzťahov a ich didaktizácia v perspektíve CLIL

Mgr. Lenka Štangová:
Edgar Allan Poe v španielskej literatúre 19. storočia
Medziliterárne  aspekty  ako základ komparatívneho prístupu  vo vyučovaní literatúry a prekladu


Aktivity doktorandov

Doktorandi ústavu aktívne participujú na vedeckovýskumnej, projektovej, publikačnej a organizačnej činnosti na katedrách ústavu.

K pravidelnej činnosti doktorandov patrí organizácia medzinárodnej konferencie doktorandov.