Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Doktorandi ústavu

Didaktika cudzích jazykov a literatúr

Denné štúdium

Školiteľ

Mgr. Ivana Juríková prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
Mgr. Lenka Štangová doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.
PaedDr. Zuzana Vávrová prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

Externé štúdium

Školiteľ

Mgr. Lucie Němečková

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

Okrem uvedených študijných programov ústavu je doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. (KSJL) školiteľom Mgr. Márie Halaškovej v rámci študijného programu predškolská a elementárna pedagogika.

Témy dizertačných prác denných doktorandov

Mgr. Ivana Juríková
Prežívanie negatívnych emócií v procese učenia sa a vyučovania anglického jazyka na Slovensku a ich vplyv na rozvíjanie komunikačnej kompetencie žiakov

Mgr. Lenka Štangová:
Edgar Allan Poe v španielskej literatúre 19. storočia
Medziliterárne  aspekty  ako základ komparatívneho prístupu  vo vyučovaní literatúry a prekladu

PaedDr. Zuzana Vávrová
Vzťah medzi mentálnymi reprezentáciami systému anglického jazyka, performanciou v metaligvistických úlohách a produkciou v reálnych komunikačných situáciách pri učení sa anglického jazyka

Aktivity doktorandov

Doktorandi ústavu aktívne participujú na vedeckovýskumnej, projektovej, publikačnej a organizačnej činnosti na katedrách ústavu.

K pravidelnej činnosti doktorandov patrí organizácia medzinárodnej konferencie doktorandov.