Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Edičné normy

Technické pokyny:


dĺžka článku by nemala presiahnuť 20 NS, vrátane poznámok pod čiarou

text vo formáte .doc / .docx / .rtf

text zarovnávať iba vľavo; nepoužívať medzery medzi odstavcami; nový odstavec nezačínať tabulátorom (použiť iba enter na konci predchádzajúceho odstavca)

v texte: písmo Times New Roman 12 ; riadkovanie 1,5

v poznámkach pod čiarou: písmo Times New Roman 10 ; riadkovanie 1,0

názov článku: Times New Roman 14, majuskuly, tučným, do stredu

pod názvom článku: 1 riadok vynechať, meno autora (Times New Roman 12, kurzívou, do stredu), pod menom autora uviesť názov univerzity (Times New roman 10, do stredu)

názvy kapitol: Times New Roman 12, majuskuly, tučným, do stredu

 

Článok sprevádzajú:


na začiatku: abstrakt (5 – 10 riadkov) a kľúčové slová (4 – 5) v angličtine a slovenčine (písmo Times New Roman 11), v nasledujúcom poradí : Abstract / Keywords / Abstrakt / Kľúčové slová

na konci: údaje o autorovi (meno, presný názov pracoviska s adresou, e-mail) (veľkosť písma 10)

Literatúra (na konci článku, podľa abecedného poradia, písmo Times New roman 11).

 

Príklady citácií v texte a uvádzania literatúry:

The Chicago Manual of Style