Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecké projekty

Projektová a vedecko-výskumná činnosť pracovníkov katedry románskych jazykov a literatúr, Pedagogická fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave

VEGA 1/0618/20 Románske jazyky a multilingvizmus. Vývoj slovesného času a vidu v medzijazyku (2020-2022)

Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra románskych jazykov a literatúr. Hlavný riešiteľ: Mgr. Zuzana Tóth, PhD.

VEGA 1/0563/19 Neznáme pramene k dejinám Slovenska v talianskych archívoch (14.-16. storočie) (2019-2022)

Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra románskych jazykov a literatúr Hlavný riešiteľ: Doc. György Domokos, PhD.

 

Projekt Sieť CEEPUS CIII-HU-0809-01-1314 – FISH (French, Italian, SpanisH) - Romance Languages and Cultures - Strategies of Communication and Culture Transfer in Central Europe

Partneri v rámci tejto siete:

- University of Graz, Austria

- Masaryk University, Brno, Czech Republic

- Comenius University, Bratislava, Slovakia

- University of Ljubljana, Slovenia

- Jagelonian university in Cracow, Poland

- University of Zagreb, Croatia

 

Skončené projekty:

Projekt VEGA 1/0780/16 Biele miesta v slovenskom preklade španielskeho divadla Zlatého veku 

Hlavná riešiteľka: Dr.phil. Beatriz Gómez-Pablos, PhD., Katedra románskych jazykov a literatúr, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

Projekt VEGA č. 1/0837/14: Obraz románskeho sveta v cestopisnej próze Martina Kukučína

Hlavný riešiteľ: Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.

 

Projekt KEGA č. 038UK-4/2014: Enunciatívny prístup v kontrastívnej gramatike - sloveso v románskych jazykoch a v slovenčine

Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra románskych jazykov a literatúr

Hlavný riešiteľ: PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. 

 

Projekt KEGA č. 3/4102/06 : Špecifikácia výstupného maturitného testu z cudzích jazykov

Projekt KEGA č. 3/101403 : Návrh koncepcie jazykovej politiky pre výučbu cudzích jazykov v základných a stredných školách

Projekt VEGA č.1/9337/02: Viacjazyčný korpus – 2. etapa

Projekt VEGA č. 1/0416/08: Viacjazyčná terminologická databáza k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky

Projekt ESF : Prehĺbenie efektívnosti vyučovania cudzích jazykov v súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie. Kód projektu: SORO/JPD3 19/2004, Štrukturálny fond: Európsky sociálny fond.

Projekt ESF :Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách. 2008-2013. Č. OP Vzdelávanie 26140130001

Projekt COCOP-NGE-CCF-2C2- Formation des formateurs. Qualité de la formation. 2001-2004

Projekt TEMPUS SM_SCM-T049A06-2006 (UZ) Implementácia bolonského projektu.