Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Sloveso

Projekt KEGA 2014 – 2016 Enunciatívny prístup v kontrastívnej gramatike – sloveso v románskych jazykoch a v slovenčine Enunciative approach in contrastive grammar – verb in Romance languages and in Slovak Projekt KEGA č. 038UK-4/2014

Anotácia projektu

Inovačná moderná vysokoškolská učebnica uplatňujúca enunciatívny prístup E. Benvenista. Sumarizácia a syntéza súčasných trendov vo výskume kontrastívnych jazykových javov vo svetovej a slovenskej lingvistike so zreteľom na románske jazyky. Výskum zameraný na vytvorenie nového metodologického modelu lingvistického kontrastívneho skúmania jednotlivých románskych jazykov a slovenčiny pre všetky jazykové dvojice románsky jazyk – slovenský jazyk, využívajúc inovačné originálne prepojenie enunciatívneho prístupu a práce s jazykovými korpusmi. Experimentálne overovanie metodologického modelu na kontrastívnom porovnaní vlastností slovesa v románskom jazyku (francúzštine, španielčine) so slovenčinou, novou formou overenia riešenia zberu relevantných kontextových lingvistických dát z elektronických korpusov skúmaných jazykov s cieľom ucelene riešiť monotematicky problematiku kontrastívneho porovnania slovesa v románskych jazykoch a v slovenčine za účelom rozvoja ťažiskovej jednotky nových študijných programov zameranej na jazykový systém francúzskeho a španielskeho jazyka.

Kľúčové slová: diverzifikácia , gramatika, inovácia, integrácia, učebnica

Anotácia projektu v anglickom jazyku

Innovative modern university textbook applying the principles of the theorie of enunciation of E. Benveniste. A summary and synthesis of current research trends in contrastive linguistic phenomena in the world and Slovak linguistics with regard to the Romance languages. A research oriented on the developpement of a new methodological model of linguistic contrastive examination of Romance languages and Slovak for all language pairs Romance language - Slovak language, using the linking of an innovative original enunciative approach to linguistic corpora query. Experimental verification of the methodological model of contrastive features of the verb in Romance languages (French, Spanish) and in Slovak, a new form of verification solutions collecting relevant contextual linguistic data from the electronic corpora of studied languages to comprehensively address the monothematic issue of contrastive comparison of verb in Romance languages and in Slovak in order to develop the core unit's of the new curricula focused on the language system of French and Spanish.

Kľúčové slová v anglickom jazyku: innovation, grammar, integration, handbook, diversification

Riešiteľský kolektív projektu:

Vedúci projektu

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Ústav filologických štúdií, Katedra románskych jazykov a literatúr

Členovia riešiteľského kolektívu:

PhDr. Mária Medveczká, PhD., zástupca vedúceho projektu, Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Ústav filologických štúdií, Katedra románskych jazykov a literatúr

prof. Dr. Coman Lupu, Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Ústav filologických štúdií, Katedra románskych jazykov a literatúr

Mgr. Monika Andrejčáková, PhD., Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Ústav filologických štúdií, Katedra románskych jazykov a literatúr

Dr.phil. Beatriz Gómez-Pablos Calvo, PhD., Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Katedra románskych jazykov a literatúr

Mgr. Mária Dziviaková, PhD., Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Ústav filologických štúdií, Katedra slovenského jazyka a literatúry

Mgr. Monika Barancová, Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Ústav filologických štúdií, Katedra románskych jazykov a literatúr

Mgr. Nina Mocková, Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Ústav filologických štúdií, Katedra románskych jazykov a literatúr