Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Mária Medveczká, PhD.

Vedúca oddelenia španielskeho jazyka:

Projects/ Projektová činnosť

Projekt VEGA 1/0780/16 Biele miesta v slovenskom preklade španielskeho divadla Zlatého veku 

(Hlavná riešiteľka: Dr.phil. Beatriz Gómez-Pablos, PhD., Katedra románskych jazykov a literatúr, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

KEGA 038UK-4/2014 Enunciatívny prístup v kontrastívnej gramatike – sloveso v románskych jazykoch a v slovenčine (2014 – 2016)

VEGA1/0837/14 Obraz románskeho sveta v cestopisnej próze Martina Kukučína (2014 – 2016)

CEEPUS – FISH (French, Italian, SpanisH) ­ Romance languages and cultures ­ strategies of communication and culture transfer in Central Europe CIII-HU-0809-01-1516 2013 – 2018

VEGA č. 1/0416/08: Viacjazyčná terminologická databáza k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky 2008 – 2010

KEGA č. 3/101403: Návrh koncepcie jazykovej politiky pre výučbu cudzích jazykov v základných a stredných školách 2003 – 2005

 

List of publications/ Publikačná činnosť PhDr. Mária Medveczká, PhD.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : Neología de forma en la terminología de las tecnologías de la información. - 1. vyd. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 151 s. ISBN 978-606-16-0240-7

Ohlasy (2):

[o5] 2013 Stehlík, Petr: Medveczká, Mária: Neología de forma en la terminología de las tecnologías de la información. In: Études romanes de Brno, roč. 34, č. 2, 2013, s. 234-235

[o4] 2013 Spišiaková, Mária: Španielsky jazyk - morfológia. Bratislava : Ekonóm, 2013, S. 134

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 Butašová, Anna [UKOPDRJL] (26,6%) - Gadušová, Zdenka - Žilová, Ružena - Butaš, Juraj [UKOEXIF] - Jaegher, Darina De - Menzlová, Beata - Bockaničová, Katarína - Gabrišová, Eva - Bodiová, Andrea - Žáčková, Marta - Kiššová, Júlia [UKOPDRJL] (1,3%) - Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (1,3%) - Maarová, Iveta [UKOPD000] (0,5%) - Lasseur, Philippe: Aktuálny stav vo výučbe cudzích jazykov : analýza aktuálneho stavu vo výučbe cudzích jazykov v našich školách. In: Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách : prehĺbenie efektívnosti vyučovania cudzích jazykov v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007. - S. 12-35. - ISBN 978-80-89225-31-6

POZNÁMKA:

v angličtine - Conception of Teaching Foreign Languages at Primary and Secondary Schools: Increasing the Effectiveness of Teaching Foreign Languages. - Bratislava : State Institute of Education, 2009. - S. 11-30. - ISBN 978-80-89225-72-9

Ohlasy (1):

[o4] 2008 Pokrivčáková, Silvia: Štruktúra vnútornej motivácie mladších žiakov k učeniu sa cudzích jazykov. In: Inovácie a a trendy vo vyučovaní cudzích jazykov u žiakov mladšieho školského veku. Nitra : UKF, 2008, S. 53, 59

ABD02 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : Kontrastívne gramatiky španielčiny na Slovensku a ich prístup k deskripcii slovesa v španielčine. In: Hľadanie metódy v kontrastívnej lingvistike [elektronický zdroj] - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 74-98 [CD-ROM] - ISBN 978-80-223-3772-4

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : La teoría de la terminología: apoyo para la enseňanza de lenguas extranjeras con fines específicos Lit. 15 zázn. In: La lengua y la cultura en el aula : espaňol y eslovaco. - Granada : Universidad de Granada, 2010. – S. 107-111. - ISBN 978-84-338-5088-1

AEC02 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : Descripción de los municipios de la actual Eslovaquia en Travels in Hungary... del inglés Robert Townson In: Études sur le XVIII siécle 4. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2014. - S. 143-159. – ISBN 978-606-16-0396-1

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : Vyučovanie cudzích jazykov vo vybraných krajinách Európy : Španielsko In: Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách : prehĺbenie efektívnosti vyučovania cudzích jazykov v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007. - S. 47-49. - ISBN 978-80-89225-31-6

POZNÁMKA:

v angličtine - Conception of Teaching Foreign Languages at Primary and Secondary Schools: Increasing the Effectiveness of Teaching Foreign Languages. - Bratislava : State Institute of Education, 2009. - S. 40-42. - ISBN 978-80-89225-72-9

AED02 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : Úloha metafory pri tvorbe španielskych pomenovaní v oblasti informačných a komunikačných technológií. - (Zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského) In: Philologia 19. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 155-159. - ISBN 978-80-223-2605-6

AED03 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : Patagonia vista por Martin Kukučín In: Quo vadis, romanística?. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 153-161. ISBN 978-80-223-3731-1

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : Neologismos pluriverbales en la terminología de las tecnologías de la información

Recenzované

In: Setkání hispanistů = Encuentro de Hispanistas Brno 2012. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. –  S. 57-64. - ISBN 978-80-210-6657-1

[Encuentro de Hispanistas Brno 2012 : kolokvium. Brno, 30.11.-1.12.2012]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : Stručná charakteristika španielskych pomenovaní v oblasti informačných a komunikačných technológií

Recenzované

In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 69-72. - ISBN 978-80-223-2412-0

[Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 6.12.2006]

AFD02 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : La influencia del inglés sobre el léxico espaňol de las tecnologías de la información y la comunicaión, [Vplyv angličtiny na španielsku lexiku informačných a komunikačných technológií]

Recenzované

In: Studia romanistica Beliana [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : UMB, 2009. - S. 260-264 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-8083-858-4

[Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy : medzinárodná vedecká konferencia. Banská Bystrica, 26.-27.3.2009]

AFD03 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : El patrimonio de los países hispanohablantes en el centro de proyectos interdisciplinarios: el caso de la Isla de Pascua. - (Studia romanica Bratislavensia ; 11) In: Tendencias de la hispanística actual en Eslovaquia : Actas del XV encuentro de profesores de espaňol de eslovaquia. - Bratislava : Slovenská asociácia učiteľov španielčiny, 2011. - S. 80-88. - ISBN 978-80-89137-75-6

[Tendencias de la hispanística actual en Eslovaquia : congreso de la AESPE. Bratislava, 4.-5.11.2010]

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01 Butašová, Anna [UKOPDRJL] (10%) - Benko, Vladimír (5%) - Boursier, Magali (5%) - Eliašová, Viera [UKOFICJ] (5%) - Gadušová, Zdenka (5%) - Chebenová, Viera (5%) - Kanichová, Renáta [UKOFI000] (5%) - Kiššová, Júlia [UKOPDRJL] (5%) - Lukáčová, Martina(10%) - Malovecký, Mojmír [UKOPDRJL] (5%) - Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (5%) - Paľová, Mária (5%) - Rusnáková, Natália (5%) - Schiavo, Francesca (5%) - Štrbáková, Radana [UKOPDRJL] (5%) - Tandlichová, Eva [UKOFI000] (5%) - Varela Cano, Diana Patricia[UKOPD000] (5%) - Žilová, Ružena (5%): Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie cudzích jazykov v terminologickom rámci : slovník termínov k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - 141 s. ISBN 978-80-223-2919-4

Ohlasy:

2011  [4] BÍROVÁ, J. - CIPRIANOVÁ, E. 2011. L’intégration des aspects socioculturels et sociolinguistiques dans l´enseignement du francais pour developer la competence interculturelle. In Didactique du FLE dans les pays slaves. ISSN ISSN 1337-9283, 2011, roč. 2, č. 3.

BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch

BDE01 Medveczká, Mária [UKOPDRJL]: Two Faces of Socialism? : Czechoslovakia and Cuba, [Dve tváre socializmu?] In: Mozaik Black and White. - Roč. 13, č. 1 (2004), s. 12-14

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEC01 Medveczká, Mária [UKOPDRJL]: Locuciones pluriverbales en la terminología de las tecnologías de la información y la comunicación, [Združené pomenovanie v terminológii informačných a komunikačných technológií] In: Romanistické studie 5. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005. - S. 63-71. - ISBN 80-7368-061-0

Ohlasy (1):

[o3] 2012 Varela Cano, Diana Patricia: Factores que influyen en la adquisición de una lengua extranjera. Bucurest : Editura Universitatii din Bucuresti, 2012, S. 135

 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEF01 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : La web 2.0 en la enseňanza de ELE In: Actas del 17 Encuentro de profesores de espaňol de Eslovaquia [elektronický zdroj]. - [Bratislava] : Embajada de Espaňa en Eslovaquia, 2014. - S. 2-12 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-971962-0-2

[Encuentro de profesores de espaňol de Eslovaquia : konferencia. 17., Bratislava, 14.-15.11.2014]

DAI Dizertačné a habilitačné práce

DAI01 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) - Trup, Ladislav: Štruktúra formálnych neologizmov v španielskej terminológii informačných technológií. - Bratislava : [s.n.], 2010. - 98 s.

Doktorandská dizertačná práca ( PhD.) - Univerzita Komenského, Bratislava, 2010

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI001 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%): Porovnanie slovesného systému portugalského, španielskeho a maďarského jazyka. In: Philologia Roč. 25, č. 1 (2015), s. 143-144. ISSN 1339-2026

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 Medvecký, Jozef - Medveczká, Mária [UKOPDRJL] - Kluvancová, Marta: Využitie IKT na podporu vyučovania cudzích jazykov. - 1. vyd. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2002. - 53 s. ISBN 80-7098-319-1

Ohlasy (2):

[o4] 2005 Butašová, Anna: Problematika jazykovej politiky v kontexte reformných krokov vo výchovno-vzdelávacom systéme. In: Philologia XVII. Bratislava : UK, 2005, S. 100

[o3] 2012 Varela Cano, Diana Patricia: Factores que influyen en la adquisición de una lengua extranjera. Bucurest : Editura Universitatii din Bucuresti, 2012, S. 135

GII02 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : Cena Pavla Orságha Hviezdoslava

In: Naša univerzita. - Roč. 61, č. 6 (2015), s. 21

 

 

Iné

 - vypracovávanie odborných a recenzentských posudkov pre domáce i zahraničné inštitúcie

- účasť v odbornej porote v celoštátnom i krajskom kole Olympiády španielskeho jazyka (od 2005)

- člen Edukačnej Koordinačnej rady projektu Infovek zameraného na pripravu mladej generácie pre uplatnenie sa v globálnej informačnej spoločnosti 3. tisícročia (2000 - 2003)

- lektorka pre cudzie jazyky v Letnej škole aplikácie informačných a komunikačných technológií do vyučovania, organizovanej pre učiteľov stredných a základných škôl v rámci projektu Infovek (2000 - 2002)

 

 

List of publications/ Publikačná činnosť

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : Neología de forma en la terminología de las tecnologías de la información. - 1. vyd. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 151 s. ISBN 978-606-16-0240-7

Ohlasy (2):

[o5] 2013 Stehlík, Petr: Medveczká, Mária: Neología de forma en la terminología de las tecnologías de la información. In: Études romanes de Brno, roč. 34, č. 2, 2013, s. 234-235

[o4] 2013 Spišiaková, Mária: Španielsky jazyk - morfológia. Bratislava : Ekonóm, 2013, S. 134

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 Butašová, Anna [UKOPDRJL] (26,6%) - Gadušová, Zdenka - Žilová, Ružena - Butaš, Juraj [UKOEXIF] - Jaegher, Darina De - Menzlová, Beata - Bockaničová, Katarína - Gabrišová, Eva - Bodiová, Andrea - Žáčková, Marta - Kiššová, Júlia [UKOPDRJL] (1,3%) - Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (1,3%) - Maarová, Iveta [UKOPD000] (0,5%) - Lasseur, Philippe: Aktuálny stav vo výučbe cudzích jazykov : analýza aktuálneho stavu vo výučbe cudzích jazykov v našich školách. In: Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách : prehĺbenie efektívnosti vyučovania cudzích jazykov v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007. - S. 12-35. - ISBN 978-80-89225-31-6

POZNÁMKA:

v angličtine - Conception of Teaching Foreign Languages at Primary and Secondary Schools: Increasing the Effectiveness of Teaching Foreign Languages. - Bratislava : State Institute of Education, 2009. - S. 11-30. - ISBN 978-80-89225-72-9

Ohlasy (1):

[o4] 2008 Pokrivčáková, Silvia: Štruktúra vnútornej motivácie mladších žiakov k učeniu sa cudzích jazykov. In: Inovácie a a trendy vo vyučovaní cudzích jazykov u žiakov mladšieho školského veku. Nitra : UKF, 2008, S. 53, 59

ABD02 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : Kontrastívne gramatiky španielčiny na Slovensku a ich prístup k deskripcii slovesa v španielčine. In: Hľadanie metódy v kontrastívnej lingvistike [elektronický zdroj] - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 74-98 [CD-ROM] - ISBN 978-80-223-3772-4

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : La teoría de la terminología: apoyo para la enseňanza de lenguas extranjeras con fines específicos Lit. 15 zázn. In: La lengua y la cultura en el aula : espaňol y eslovaco. - Granada : Universidad de Granada, 2010. – S. 107-111. - ISBN 978-84-338-5088-1

AEC02 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : Descripción de los municipios de la actual Eslovaquia en Travels in Hungary... del inglés Robert Townson In: Études sur le XVIII siécle 4. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2014. - S. 143-159. – ISBN 978-606-16-0396-1

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : Vyučovanie cudzích jazykov vo vybraných krajinách Európy : Španielsko In: Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách : prehĺbenie efektívnosti vyučovania cudzích jazykov v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007. - S. 47-49. - ISBN 978-80-89225-31-6

POZNÁMKA:

v angličtine - Conception of Teaching Foreign Languages at Primary and Secondary Schools: Increasing the Effectiveness of Teaching Foreign Languages. - Bratislava : State Institute of Education, 2009. - S. 40-42. - ISBN 978-80-89225-72-9

AED02 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : Úloha metafory pri tvorbe španielskych pomenovaní v oblasti informačných a komunikačných technológií. - (Zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského) In: Philologia 19. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 155-159. - ISBN 978-80-223-2605-6

AED03 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : Patagonia vista por Martin Kukučín In: Quo vadis, romanística?. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 153-161. ISBN 978-80-223-3731-1

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : Neologismos pluriverbales en la terminología de las tecnologías de la información

Recenzované

In: Setkání hispanistů = Encuentro de Hispanistas Brno 2012. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. –  S. 57-64. - ISBN 978-80-210-6657-1

[Encuentro de Hispanistas Brno 2012 : kolokvium. Brno, 30.11.-1.12.2012]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : Stručná charakteristika španielskych pomenovaní v oblasti informačných a komunikačných technológií

Recenzované

In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 69-72. - ISBN 978-80-223-2412-0

[Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 6.12.2006]

AFD02 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : La influencia del inglés sobre el léxico espaňol de las tecnologías de la información y la comunicaión, [Vplyv angličtiny na španielsku lexiku informačných a komunikačných technológií]

Recenzované

In: Studia romanistica Beliana [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : UMB, 2009. - S. 260-264 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-8083-858-4

[Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy : medzinárodná vedecká konferencia. Banská Bystrica, 26.-27.3.2009]

AFD03 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : El patrimonio de los países hispanohablantes en el centro de proyectos interdisciplinarios: el caso de la Isla de Pascua. - (Studia romanica Bratislavensia ; 11) In: Tendencias de la hispanística actual en Eslovaquia : Actas del XV encuentro de profesores de espaňol de eslovaquia. - Bratislava : Slovenská asociácia učiteľov španielčiny, 2011. - S. 80-88. - ISBN 978-80-89137-75-6

[Tendencias de la hispanística actual en Eslovaquia : congreso de la AESPE. Bratislava, 4.-5.11.2010]

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01 Butašová, Anna [UKOPDRJL] (10%) - Benko, Vladimír (5%) - Boursier, Magali (5%) - Eliašová, Viera [UKOFICJ] (5%) - Gadušová, Zdenka (5%) - Chebenová, Viera (5%) - Kanichová, Renáta [UKOFI000] (5%) - Kiššová, Júlia [UKOPDRJL] (5%) - Lukáčová, Martina(10%) - Malovecký, Mojmír [UKOPDRJL] (5%) - Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (5%) - Paľová, Mária (5%) - Rusnáková, Natália (5%) - Schiavo, Francesca (5%) - Štrbáková, Radana [UKOPDRJL] (5%) - Tandlichová, Eva [UKOFI000] (5%) - Varela Cano, Diana Patricia[UKOPD000] (5%) - Žilová, Ružena (5%): Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie cudzích jazykov v terminologickom rámci : slovník termínov k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - 141 s. ISBN 978-80-223-2919-4

Ohlasy:

2011  [4] BÍROVÁ, J. - CIPRIANOVÁ, E. 2011. L’intégration des aspects socioculturels et sociolinguistiques dans l´enseignement du francais pour developer la competence interculturelle. In Didactique du FLE dans les pays slaves. ISSN ISSN 1337-9283, 2011, roč. 2, č. 3.

BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch

BDE01 Medveczká, Mária [UKOPDRJL]: Two Faces of Socialism? : Czechoslovakia and Cuba, [Dve tváre socializmu?] In: Mozaik Black and White. - Roč. 13, č. 1 (2004), s. 12-14

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEC01 Medveczká, Mária [UKOPDRJL]: Locuciones pluriverbales en la terminología de las tecnologías de la información y la comunicación, [Združené pomenovanie v terminológii informačných a komunikačných technológií] In: Romanistické studie 5. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005. - S. 63-71. - ISBN 80-7368-061-0

Ohlasy (1):

[o3] 2012 Varela Cano, Diana Patricia: Factores que influyen en la adquisición de una lengua extranjera. Bucurest : Editura Universitatii din Bucuresti, 2012, S. 135

 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEF01 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : La web 2.0 en la enseňanza de ELE In: Actas del 17 Encuentro de profesores de espaňol de Eslovaquia [elektronický zdroj]. - [Bratislava] : Embajada de Espaňa en Eslovaquia, 2014. - S. 2-12 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-971962-0-2

[Encuentro de profesores de espaňol de Eslovaquia : konferencia. 17., Bratislava, 14.-15.11.2014]

DAI Dizertačné a habilitačné práce

DAI01 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) - Trup, Ladislav: Štruktúra formálnych neologizmov v španielskej terminológii informačných technológií. - Bratislava : [s.n.], 2010. - 98 s.

Doktorandská dizertačná práca ( PhD.) - Univerzita Komenského, Bratislava, 2010

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI001 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%): Porovnanie slovesného systému portugalského, španielskeho a maďarského jazyka. In: Philologia Roč. 25, č. 1 (2015), s. 143-144. ISSN 1339-2026

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 Medvecký, Jozef - Medveczká, Mária [UKOPDRJL] - Kluvancová, Marta: Využitie IKT na podporu vyučovania cudzích jazykov. - 1. vyd. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2002. - 53 s. ISBN 80-7098-319-1

Ohlasy (2):

[o4] 2005 Butašová, Anna: Problematika jazykovej politiky v kontexte reformných krokov vo výchovno-vzdelávacom systéme. In: Philologia XVII. Bratislava : UK, 2005, S. 100

[o3] 2012 Varela Cano, Diana Patricia: Factores que influyen en la adquisición de una lengua extranjera. Bucurest : Editura Universitatii din Bucuresti, 2012, S. 135

GII02 Medveczká, Mária [UKOPDRJL] (100%) : Cena Pavla Orságha Hviezdoslava

In: Naša univerzita. - Roč. 61, č. 6 (2015), s. 21

Iné

 - vypracovávanie odborných a recenzentských posudkov pre domáce i zahraničné inštitúcie

- účasť v odbornej porote v celoštátnom i krajskom kole Olympiády španielskeho jazyka (od 2005)

- člen Edukačnej Koordinačnej rady projektu Infovek zameraného na pripravu mladej generácie pre uplatnenie sa v globálnej informačnej spoločnosti 3. tisícročia (2000 - 2003)

- lektorka pre cudzie jazyky v Letnej škole aplikácie informačných a komunikačných technológií do vyučovania, organizovanej pre učiteľov stredných a základných škôl v rámci projektu Infovek (2000 - 2002)