Mgr. Alexandra Kučmová, PhD.

List of publications/ Publikačná činnosť Mgr. Alexandra Kučmová, PhD.

CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

 CAB01 Brizzi, Fausto - Kučmová, Alexandra [UKOPDRJL] (100%): Sto dní šťastia. - 1. vyd. - Bratislava : Fortuna Libri, 2014. - 384 s. ISBN 978-80-8142-322-2

 CAB02 Cenciaioli, Luana - Denci, Michal (35%) - Kučmová, Alexandra [UKOPDRJL] (30%) - Šulíková, Adriana (35%) - Scarpignato, Marisa - Grande, Antonia - Pagno, Mario: Etruskovia z Perugie = Etruschi di Perugia. – 1. vyd. - Bratislava : Slovenské národnémúzeum-Historické múzeum, 2014. - 189 s. ISBN 978-80-8060-339-7

 CAB03 Caboniová, Cristina - Kučmová, Alexandra [UKOPDRJL] (100%): Vôňa parfumov. - 1. vyd. – Bratislava : Fortuna Libri, 2015. - 416 s. ISBN 978-80-8142-387-1

 CED Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách

 

CED01 Martini, Roberto - Kučmová, Alexandra [UKOPDRJL] (100%): oberto Martini veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku. In: Talianska maľba = Italian Painting. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2013. - S. 2. –ISBN 978-80-8059-174-8

 CED02 Millozzi, Federica - Kučmová, Alexandra [UKOPDRJL] (100%): Magnasco Alessandro (Janov 1667 - Janov 1749) : bratia kapucíni na morskom pobreží za búrky. In: Talianska maľba = Italian Painting. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2013. - S. 210. – ISBN 978-80-8059-174-8

 CED03 Millozzi, Federica - Kučmová, Alexandra [UKOPDRJL] (100%): Tiepolo Giambattista (Benátky 1696 -Madrid 1770) : Obriezka Mojžiša. In: Talianska maľba = Italian Painting. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2013. - S. 222. –ISBN 978-80-8059-174-


CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách (3)


CED Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách (3)


AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 

Kučmová Alexandra, 2006,  K problematike medzikultúrnej komunikácie, In recenzovaný zborník príspevkov Preklad a tlmočenie 7, Sociokultúrne aspekty prekladu a tlmočenia: prítomnosť a budúcnosť, z konferencie 3. mája 2006 v Banskej Bystrici, 2006 UMB Filologická fakulta Banská Bystrica,  str. 325 – 330, editori Ján Vilikovský, Anita Huťková, recenzenti Alojz Keníž, Daniela Müglová, ISBN 80-8083-342-7  

 

Kučmová Alexandra, 2009, Roma e romanesco nel cinema italiano: una prospettiva interpretativa, In zborník príspevkov z konferencie Dni románskych štúdií 26. septembra 2008, Bratislava Fif UK, GIORNATE DI STUDI ROMANZI, Sezione Italianistica 2009, BRATISLAVA ANAPRESS, str. 105-113, editor Pavol Štubňa, reviewer František Hruška, ISBN 978-80-89137-54-1

 

AEE  Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Kučmová Alexandra, 2011, Le variazioni della figura di Medea nel teatro italiano e slovacco, In zahraničný zborník LINGUE E LETTERATURE ROMANZE, STATO ATTUALE E PROSPETTIVE 2011, ROMA ARACNE EDITORE, str. 213-231 a cura di M. ARCANGELI, K. CHOVANCOVÁ, K.KLIMOVÁ, E. REICHWALDEROVÁ, ISBN 978-88-548-3457-6

Citácia In IVAN ŠUŠA: Komparatistické a prekladové aspekty v slovensko-talianskych medziliterárnych vzťahoch, 2011, UMB FHV Banská Bystrica, s.45, ISBN 978-80-557-0122-6

Kučmová Alexandra, 2015, Le varietà della lingua italiana nella prospettiva dell'interprete. In zahraničný zborník LINGUE, CULTURE, LETTERATURE TRA GEOGRAFIA E STORIA 2015, HRADEC KRÁLOVÉ, Gaudeamus, str. 152 - 162 Katarína Klimová, Eva Mesárová (eds.), ISBN 978 80 74 35 618 6, príspevok odznel na III Convegno Internazionale Studia Romanistica Beliana 10. - 11. októbra 2013, FHV UMB Banská Bystrica, Slovacchia

 DAI Dizertačné a habilitačné práce

Kučmová Alexandra, 2012, Sociolingvistické aspekty tlmočenia v taliansko-slovenskom kontexte, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra romanistiky, vedúci dizertačnej práce doc. František Hruška, CSc.

CED Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách

 STN EN 38150:2006 (958005) Prekladateľské služby. Požiadavky na prekladateľské služby. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2006, 19 s., 30 cm, preložila Alexandra Kučmová

 Tatai Erzsébet,  Premeny moderného umeleckého diela a mýtu umelca, preložila Alexandra Kučmová, Profil . - Roč. XIV, č. 1-2 (2007), s. 70-85 . - 1335-9770

 Kiossev Alexander, Poznámky o sebakolonizujúcich kultúrach, preložila Alexandra Kučmová, Profil . - Roč. XV, č. 3 (2008), s. 6-13 . - 1335-9770

 Eva Maliti – Fraňová, La vetta nana (estratto), preložila Alexandra Kučmová – Marco Gerbi, Literárne informačné centrum, Bratislava, 2009, ISBN – 978-80-89222-69-8

Pitscheider Laura, Ikony bytia, preložila Alexandra Kučmová, Bratislava: Taliansky kultúrny inštitút, 2010, BB print s.r.o.

Malquori Roberto, Kultúrne synestézie, preložila Alexandra Kučmová – Adriana Šulíková, Bratislava: Taliansky kultúrny inštitút, 2010, BB print s.r.o.

 

Talianska maľba, Italian painting, Slovenská národná galéria 20.jún-17.november 2013, © 2013 Slovenská národná galéria, Print and Bookbinding Finidr, s.r.o. Český Těšín, Preklad: VII.2.1, VIII.4 Alexandra Kučmová, ISBN 978 80 8059 174 8

 

Etruskovia z Perugie, Slovenské národné múzeum, 31.10.2014 -29.3.2015, © 2014 Slovenské národné múzeum-Historické múzeum, Beki Design s.r.o., Preklad: Michal Denci, Alexandra Kučmová, Adriana Šulíková, ISBN 978 80 8060 339 7

 

CEC Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách

Piccoli Pietro, Odrazy svetla, preložila Alexandra Kučmová – Adriana Šulíková, Latina: Vichadv, 2008

De Santi Floriano, Umberto Mastroianni, preložila Alexandra Kučmová – Adriana Šulíková, Ancarano (TE): Stampaitalia, S.r.l., Edizioni ArteOn

Staroveké ravennské mozaiky, Ravenna mesto mozaík, Ravenna: abc Ravenna, 2009, preložila Alexandra Kučmová – Adriana Šulíková

Slová proti, čas vizuálnej poézie 1963-1968, preložila Alexandra Kučmová – Adriana Šulíková, Florencia: Carlo Cambi editore, 2010, ISBN – 978-88-6403-070-8

Mozaikové príbehy, Fantázia v stredovekých a súčasných ravennských mozaikách, preložila Alexandra Kučmová – Adriana Šulíková, Bertinoro: Comune di Ravenna, GE.GRAF, 2010

Pocta Giuseppe Verdimu, Oslava talianskeho obrodeneckého hnutia Risorgimento v hudbe, preložila Alexandra Kučmová – Adriana Šulíková, Formello (RM): Miligraf S.r.l., 2011

Gianni Bertini, preložila Alexandra Kučmová, Florencia: Carlo Cambi Editore, 2012, ISBN – 978-88-6403-127-9

 

Preklady literárnych diel vydané:

CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Fausto Brizzi: Sto dní šťastia, © 2014 Fortuna Libri, spol. s.r.o., Zodpovedná redaktorka: Anna Kališková, Preklad: Alexandra Kučmová ISBN 978 80 8142 322 2

Cristina Caboniová: Vôňa parfumov, © 2015 Fortuna Libri, spol. s.r.o., Zodpovedná redaktorka: Anna Kališková, Preklad: Alexandra Kučmová ISBN 978 80 8142 387 1

Silvia Zuccová: Astrologický sprievodca pre zlomené srdcia, © 2015 Fortuna Libri, spol. s.r.o., Zodpovedná redaktorka: Anna Kališková, Preklad: Alexandra Kučmová ISBN 978-80-8142-416-8

Eleonora Barsotti: Zvieratá okolo nás, © 2016 Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava, www.pspublishing.sk, © 2008 Eleonora Barsotti, Ant´s Books Italia, Zodpovedný redaktor: Viktor Murcín, Preklad: Alexandra Kučmová, Ilustrácie: M. Mantovani, G. Masoni, M. Di Lorenzo, ISBN 978-80-89307-95-1

Iné:

-          úradná  prekladateľka a tlmočníčka pre taliansky jazyk vedená v zozname MS SR

-          venuje sa prekladom odborných textov a beletrie

-          špecializuje sa na skúmanie translatologických aspektov v preklade súčasnej talianskej literatúry

-          príprava posudkov a recenzií

Recenzent monografie:

Mgr. Miriam Oravcová, PhD: Kritická analýza textov Boccacciových menších diel. Komparatívna štúdia komentárov vybraných prekladateľov

Života Danteho, Veršov a Žiaľu pani Plamienky, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre