Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.

Awards/ Ocenenia za tvorbu

Diplom excelentnosti. Univerzita v Bukurešti. Asociácia slavistov v Rumunsku. Fakulta cudzích jazykov a literatúr.

Udelili: Predseda Asociácie slavistov v Rumunsku. V Bukurešti 10. 1. 2014.

Cena Pavla Országha – Hviezdoslava za rok 2014.

Salustiovi Alvaradovi, Renáte Bojničanovej, Alejandrovi Hermidovi de Blas.

Udelila: Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska. V Bratislave 19. 10. 2014.

Projects/ Projektová činnosť

Názov: Obraz románskeho sveta v cestopisnej próze Martina Kukučína

Číslo: VEGA 1/0837/14

Obdobie: 2014 – 2016

Pozícia: vedúca riešiteľka projektu

Názov: Komparatistické štúdie Kabinetu Dionýza Ďurišina

Číslo: KEGA 017UK-4/2013

Obdobie: 2013 – 2015

Pozícia: zástupkyňa vedúcej riešiteľky projektu (prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.)

List of publlications/ Publikačná činnosť doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.

• AAA En los orígenes de la literatura de los eslavos : textos apologéticos de la vida y la obra de San Cirilo y San Metodio: Proanafónesis del Santo Evangelio. Panegíricos de los Santos Cirilo y Metodio. Sobre las letras. Plegaria alfabética. Introducción, transcripción de los textos eslavos, traducción y notas. / Salustio Alvarado, Renáta Bojničanová

Madrid : Ediciones Xorki, 2014.

• AAA Hagiografías eslavas: Las vidas de los santos Cirilo y Metodio : introducción, transcripción de los textos eslavos, traducción y notas. / Salustio Alvarado, Renáta Bojničanová

Madrid : Ediciones Xorki, 2014.

• AAA El bandolerismo en Eslovaquia y en Cataluňa : paralelismos históricos. / Renáta Bojničanová. 

• Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012.

• AAA Los bandoleros y su reflejo en la tradición oral. La prosa popular : comparación catalano-eslovaca. / Renáta Bojničanová

Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2011

• ABC El bandolerismo en la historia, en la tradición oral y en la literatura eslovaca y catalana / Renáta Bojničanová

In: Las tradiciones folclóricas en la cultura de los pueblos eslavos : historia-cultura popular-arte lengua-literatura-mitos memoria colectiva -conciencia nacional. - ISBN 978-84-15194-00-2. - Madrid : Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2010. - S. 57-74 [1AH]

• ACB El Romanticismo en las literaturas de Espaňa / Renáta Bojničanová

Bratislava : Univerzita Komenského, 2015.

• ADD Duchovné cesty v katalánskej poézii na prelome 19. a 20. storočia (od Jacinta Verdaguera k Joanovi Maragallovi) / Renáta Bojničanová

In: World literature studies. - Roč. 6 (23), č. 1 (2014), s. 47-63

• ADE K problematike skloňovania katalánskych mien v slovenčine / Renáta Bojničanová, Salustio Alvarado

In: Eslavística Complutense. - Č. 8 (2008), s. 135-153

• ADE Les Cobles sobre Antoni Roca (1544, 1546) y su relación con la canción eslovaca sobre Matiás Bazald (1549) Dos ejemplos de la literatura en servicio de la propaganda política de los Habsburgo / Renáta Bojničanová

In: Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. - Č. 13 (2007/08), s. 11-24

• ADE La visión de Rusia y de España en la obra La eslavidad y el mundo del futuro de Ľudovít Štúr (1815–1856) / Renáta Bojničanová

In: Interlitteraria [elektronický zdroj]. - Roč. 19, č. 2 (2014), s. 400-409 [online]

• ADE K problematike odvodzovania katalánskych mien v slovenčine / Renáta Bojničanová, Salustio Alvarado

In: Eslavística Complutense. - Č. 10 (2010), s. 107-123

• ADE La tipología del héroe y la funcionalidad del cómic contemporáneo tres ejemplos editados en Espaňa y en Eslovaquia en el siglo XXI / Renáta Bojničanová

In: Analele Universităţii Spiru Haret Seria Filologie - Limbi şi literaturi străine. - Roč. 18, č. 18 (2013), s. 239-250

• ADF Patagónia. Martin Kukučín - vyhnanec z raja / Renáta Bojničanová

In: Tvorba. - Roč. 20 (29), č. 2 (2010), s. 8-11

• AEC Guerra de sucesión española como venero de héroes nacionales eslovacos y catalanes / Renáta Bojničanová

In: Études sur le XVIII siècle. - ISBN 978-973-737-906-1. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2010. - S. 39-55.

• AEC Stredoeurópske myslenie Ivana Horvátha / Renáta Bojničanová

In: Střední Evropa včera a dnes : proměny koncepcí. - ISBN 978-80-905336-7-7. - Brno : Galium, 2015. - S. 311-320

• AEC Proglas: Úvodná reč Konštantína Filozofa pri príležitosti príchodu na Veľkú Moravu / Renáta Bojničanová, Salustio Alvarado

In: Kontexty literární vědy 4. - ISBN 978-80-263-0737-2. - Brno : Tribun EU, 2014. - S. 33-64

• AEC Motivos espaňoles en la obra Anécdotas y dichos alegres... del escritor eslovaco Jozef Ignác Bajza Una primera aproximación / Renáta Bojničanová

In: Études sur le XVIII siécle 3. - ISBN 978-606-16-0239-1. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - S. 7-30

• AEC Una noticia sobre Espaňa en el Periódico Nacional Eslovaco de Ľudovít Štúr / Salustio Alvarado, Renáta Bojničanová

In: Espaňa y el Mundo Eslavo : Relaciones culturales, literarias y lingüísticas. - ISBN 84-88519-11-7. - Madrid : GRAM Ediciones, 2002. - S. 43-47

• AED K problematike zachovania kultúrneho obsahu a jazykového bohatstva textu pri preklade / Renáta Bojničanová

In: Philologica 68 : studia romanistica. - ISBN 978-80-223-3256-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 33-41

• AED Píseň o zámku muránském - najstaršia zbojnícka pieseň v slovenskej literatúre a jej súpis s dvoma najstaršími katalánskymi zbojníckymi piesňami / Renáta Bojničanová

In: Philologia 20. - ISBN 978-80-223-2803-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 133-148

• AED La fascinación por la otredad o la importancia de los viajeros extranjeros en la difusión international del mito del bandolero / Renáta Bojničanová

In: Philologia 21, suppl. 1. - ISBN 978-80-223-3016-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 73-80

• AEF Algunos motivos comunes en la literatura oral y folletinesca eslovaca y catalana sobre bandidos y su relación con el barroco espaňol / Salustio Alvarado, Renáta Bojničanová

In: Homenaje a Ladislav Trup. - ISBN 978-80-89137-39-8. - Bratislava : AnaPress, 2008. - S. 47-56

• AFA Martin Kukučín v kontexte argentínskej a čílskej literatúry: "patagónsky a magellanský" spisovateľ / Renáta Bojničanová

In: Kukučín v interpretáciách. - ISBN 978-80-8119-029-2. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2010. - S. 20-27

• AFC Faustiáda de Jonáš Záborský, un antidrama nacional eslovaco / Renáta Bojničanová

In: Fausto en Europa: Visiones de los demonios y el humor fáustico. - ISBN 978-84-7491-961-5. - Madrid : Editorial Complutense, 2009. - S. 339-356

• AFD La pervivencia del mito del bandido en el teatro postromántico español, eslovaco y checo / Renáta Bojničanová

In: Dni románskych štúdií = Jornadas de estudios románicos, Bratislava 2008. Seccióne de hispanística ACTAS. Tomo I : literatura. - ISBN 978-80-89137-52-7. - Bratislava : AnaPress, 2009. - S. 35-50.

• AFD Novela Ramóna Gómeza de la Sernu a jej reflexie v slovenskej literatúre Pravdepodobná inšpirácia Nepravdepodobného advokáta Ivana Horvátha / Renáta Bojničanová

In: Premeny poetiky novely 20. storočia v európskom kontexte. - ISBN 978-80-223-3714-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 179-195

• AFD Perspectivas de la literatura comparada en la investigación y en la enseňanza universitaria en Eslovaquia / Renáta Bojničanová

In: Cudzie jazyky v premenách času 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3657-8. - Bratislava : Ekonóm, 2013. - S. 345-355 [CD-ROM]

• AFD Las referencias etnográficas e históricas en el relato Rysavá jalovica de Martin Kukučín y la problemática de su traducción al espaňol / Renáta Bojničanová

In: Translatologické reflexie: umelecký preklad z/do románskych jazykov. - ISBN 978-80-89137-70-1. - Bratislava : AnaPress, 2010. - S. 141-150

• AFD El cómic como forma específica del discurso literario: en el límite entre la literatura y el arte gráfico incursión a la historia y actualidad del cómic hispánico / Renáta Bojničanová

In: Nuevas teorías, modelos y su aplicación en lingüística, literatura, traductología y didáctica en los últimos 20 aňos. - ISBN 978-80-89137-76-3. - Bratislava : AnaPress, 2011. - S. 23-36

• AFD Na pomedzí žánrov, na prelome epoch španielska esej prvej tretiny 20. storočia / Renáta Bojničanová

In: Esej ako žáner : reflexívna plocha udalostí 20. storočia. - ISBN 978-80-223-3959-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 29-39

• AFD Las costumbres patagónicas descritas por Martin Kukučín / Renáta Bojničanová

In: Tendencias de la hispanística actual en Eslovaquia : Actas del XV encuentro de profesores de espaňol de Eslovaquia. - ISBN 978-80-89137-75-6. - Bratislava : Slovenská asociácia učiteľov španielčiny, 2011. - S. 22-35

• AFD Paralelismos tipologicos en la obra de Janko Jesensky y Leopoldo Alas "Clarin" / Salustio Alvarado, Renáta Bojničanová

In: Espaňa y Europa Central : el pasado y la actualidad de las relaciones mutuas. - ISBN 80-223-1961-9. - Bratislava : UK, 2004. - S. 14-31

• AFD Minulosť a súčasnosť romanistiky na Slovensku a slavistiky v Španielsku a vo Francúzsku / Renáta Bojničanová

In: Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum na pedagogických fakultách? : v odboroch pripravujúcich učiteľov, logopédov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, liečebných a sociálnych pedagógov (CD ROM). - ISBN 978-80-223-3097-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 40-54

• BAA Léxico para situaciones : espaňol/eslovaco. / Salustio Alvarado, Renáta Bojničanová

Madrid : Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2004

• BAA Esquemas de eslovaco : gramática y usos lingüísticos. / Salustio Alvarado, Renáta Bojničanová

Madrid : Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2001

• BBA Introducción / Salustio Alvarado, Renáta Bojničanová

In: Rysavá jalovica : La novilla bermeja. - ISBN 84-95855-45-3. - Madrid : Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2004. - S. 11-51

• BBA Introducción / Salustio Alvarado, Renáta Bojničanová

In: Pani Rafiková : La Vicerregenta. - ISBN 84-95855-09-7. - Madrid : Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2002. - S. 7-35

• BDE El mundo de Franz Kafka en la obra del autor eslovaco Milan Richter / Renáta Bojničanová, Salustio Alvarado

In: ADE Teatro. - Č. 124 (2009), s. 92-94

• BDF Proglas jeho odkaz a prorocký význam / Renáta Bojničanová

In: Tvorba. - Roč. 23(32), č. 4 (2013), s. 4-8

• BDF Úvaha o lži a jej dôsledkoch / Renáta Bojničanová

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 49, č. 2 (2013), s. 66-67

• BEC Prólogo / Renáta Bojničanová, Salustio Alvarado

In: Las tradiciones folclóricas en la cultura de los pueblos eslavos : historia-cultura popular-arte lengua-literatura-mitos memoria colectiva -conciencia nacional. - ISBN 978-84-15194-00-2. - Madrid : Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2010. - S. 11-13

• BEC Introducción la importancia de las tradiciones folclóricas en la cultura de los pueblos eslavos / Renáta Bojničanová

In: Las tradiciones folclóricas en la cultura de los pueblos eslavos : historia-cultura popular-arte lengua-literatura-mitos memoria colectiva -conciencia nacional. - ISBN 978-84-15194-00-2. - Madrid : Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2010. - S. 15-20

• BEC Conclusión / Renáta Bojničanová

In: Las tradiciones folclóricas en la cultura de los pueblos eslavos : historia-cultura popular-arte lengua-literatura-mitos memoria colectiva -conciencia nacional. - ISBN 978-84-15194-00-2. - Madrid : Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2010. - S. 247-248

• BED Salustio Alvarado / Renáta Bojničanová

In: Translatologické štúdie : teória, história a prax umeleckého prekladu v románskych krajinách (vybrané texty). - ISBN 978-80-89137-64-0. - Bratislava : AnaPress, 2010. - S. 107-109

• BED Valentín García Yebra / Renáta Bojničanová

In: Translatologické štúdie : teória, história a prax umeleckého prekladu v románskych krajinách (vybrané texty). - ISBN 978-80-89137-64-0. - Bratislava : AnaPress, 2010. - S. 137-139.

• CAA Rysavá jalovica: La novilla bermeja / Martin Kukučín; prekl. a poznámky Salustio Alvarado, Renáta Bojničanová

Madrid : Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2004

• CAA Pani Rafiková : La Vicerregenta / Janko Jesenský ; prekl. a poznámky Renáta Bojničanová, Salustio Alvarado

Madrid : Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2002

• CDE La segunda vida de Kafka / Milan Richter; prekl. Renáta Bojničanová, Salustio Alvarado

In: ADE Teatro. - Č. 124 (2009), s. 109-130

• CDE Del Ereboparaíso de Kafka / Milan Richter; prekl. Renáta Bojničanová, Salustio Alvarado

In: ADE Teatro. - Č. 124 (2009), s. 95-108

• CDF Lajlou posadnutý / Mahmúd Sobh; prekl. Renáta Bojničanová

In: Tvorba. - Roč. 22(31), č. 2 (2012), s. 12-18

• CDF Vlak do Irúnu, prosím? / Hipólito González Navarro ; prekl. Renáta Bojničanová

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 49, č. 2 (2013), s. 67-72

• CDF Poviedky: Ropucha, Srdce na dlani, Gregor, Dôvera / Quim Monzó; prekl. Renáta Bojničanová

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 39, č. 3 (2003), s. 77-83

• CDF Mlyn nostalgie / Mahmúd Sobh; prekl. Renáta Bojničanová, Ján Zambor

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 41, č. 2 (2005), s. 123-126

• CDF Salamandra / Mercé Rodoredová; prekl. Renáta Bojničanová

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 36, č. 2 (2000), s. 150-155

• CDF La Tamborrada / Vincent Šikula; prekl. Salustio Alvarado, Renáta Bojničanová

In: Revista de literatura Eslovaca. - Roč. 11, č. 2 (2005), s. 9-10

• CDF Una noticia / Rudolf Sloboda; prekl. Salustio Alvarado, Renáta Bojničanová

In: Revista de literatura Eslovaca. - Roč. 11, č. 2 (2005), s. 11-12

• CDF El esplendor de la mezcla / Ján Zambor; prekl. Salustio Alvarado, Renáta Bojničanová

In: Revista de literatura Eslovaca. - Roč. 11, č. 2 (2005), s. 21

• CEC Sobre los doce meses / Pavol Dobšinský; prekl. Salustio Alvarado, Renáta Bojničanová

In: Europa en Cuentos y algún poema. - Madrid : Feria del Libro, 2004. - S. 127-136

• CED Kolovrat času / Renáta Bojničanová

In: O cenu Slovenského učeného tovarišstva : próza. - ISBN 80-89214-19-3. - Trnava : HKPS, 2006. - S. 5-13

• CED Volanie domova. Večný Ikaros. Zjesenievanie / Renáta Bojničanová

In: O cenu Slovenského učeného tovarišstva : poézia. - ISBN 80-89214-20-7. - Trnava : HKPS, 2006. - S. 14-19

• CED Via crucis. Hľadanie harmónie. Sebavylievanie. Ulicou prchavosti / Renáta Bojničanová

In: O cenu Slovenského učeného tovarišstva,11. - ISBN 978-80-970155-5-8. - Trnava : Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave, 2009. - S. 11-14

• DAI La figura del bandolero en la literatura oral eslovaca y catalana : paralelos folclórico-literarios. / Renáta Bojničanová; školiteľ Salustio Alvarado, Juan Miguel Ribera Llopis

Madrid : [s.n.], 2007

• EDI Zbojníctvo v Aragónskej korune / Renáta Bojničanová

In: Philologia. - Roč. 23, č. 2 (2013), s. 125-128

• EDI Kiliánová, Gabriela (2005): Identita a pamäť Devín/ Theben/ Devény ako pamätné miesto / Renáta Bojničanová

In: Eslavística Complutense. - Č. 8 (2008), s. 235-236

• EDI Krekovič, Eduard, Mannová, Elena, Krekovičová, Eva (2005): Mýty naše slovenské / Renáta Bojničanová

In: Eslavística Complutense. - Č. 8 (2008), s. 237-239

• EDI En pro de los estudios de la lengua catalana / Renáta Bojničanová

In: Philologia. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 171-173

• EDI Valeria Kovachova Rivera de Rosales, Bohdan Ulašin, Zuzana Fráterová: Cuentos eslovacos de tradición oral / Renáta Bojničanová

In: Slovenský národopis. - Roč. 61, č. 2 (2013), s. 201-203

• EDI Droppová, Ľ. - Krekovičová, E.: Počúvajte panny, aj vy mládenci... Letákové piesne zo slovenských tlačiarní / Renáta Bojničanová

In: Eslavística Complutense. - Č. 12 (2012), s. 197-199

• EDI Gašparíková, Viera - Hlôšková, Hana (ed.): Stretnutie s rozprávkou. Pohľad do života a diela etnologičky PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc. / Renáta Bojničanová

In: Eslavística Complutense. - Č. 12 (2012), s. 201-202

• EDI Václav Černý o podstate španielskeho ducha / Renáta Bojničanová

In: Tvorba. - Roč. 21 (30), č. 1 (2011), s. 36-39

• EDI Naše životy sú rieky, ktoré ústia do mora / Renáta Bojničanová

In: Tvorba. - Roč. 21 (30), č. 2 (2011), s. 44-45

• EDJ Mahmúd Sobh / Renáta Bojničanová

In: Tvorba. - Roč. 22(31), č. 2 (2012), s. 19

• EDJ Antropológia, veda budúcnosti tradičná rurálna spoločnosť v Astúrii / Adolfo García Martínez ; prekl. Renáta Bojničanová

In: Slovenský národopis. - Roč. 61, č. 2 (2013), s. 180-187

• EDJ Hipólito González Navarro / Renáta Bojničanová

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 49, č. 2 (2013), s. 67-68

• EDJ Antropológia, veda budúcnosti kríza astúrskej tradičnej kultúry z antropologického hľadiska / Adolfo García Martínez ; prekl. Renáta Bojničanová

In: Slovenský národopis. - Roč. 61, č. 3 (2013), s. 302-309

• EDJ Formálna korešpondencia a dynamická ekvivalencia / prekl. Renáta Bojničanová

In: Translatologické štúdie : teória, história a prax umeleckého prekladu v románskych krajinách (vybrané texty). - ISBN 978-80-89137-64-0. - Bratislava : AnaPress, 2010. - S. 139-150

• FAI Premeny poetiky novely 20. storočia v európskom kontexte / ed. Mária Bátorová ... [et al.]

Bratislava : Univerzita Komenského, 2014

• FAI Las tradiciones folclóricas en la cultura de los pueblos eslavos : historia-cultura popular-arte lengua-literatura-mitos memoria colectiva -conciencia nacional. / ed. Renáta Bojničanová, Salustio Alvarado

Madrid : Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2010

• FAI Philologia 21: supplementum 1 : zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. / zost. Anna Butašová ... [ et al. ]

Bratislava : Univerzita Komenského, 2011

• FAI Philologia 21: supplementum 2 : zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. / zost. Anna Butašová ... [ et al. ]

Bratislava : Univerzita Komenského, 2011

• FAI Esej ako žáner : reflexívna plocha udalostí 20. storočia. / ed. Mária Bátorová ... [et al.]

Bratislava : Univerzita Komenského, 2015

• GII Slovensko v Madride / Renáta Bojničanová

In: Knižná revue. - Roč. 23, č. 23 (2013), s. 10

• GII V Madride sa hovorilo o cyrilo-metodskom odkaze i Dominikovi Tatarkovi / Renáta Bojničanová

In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 3 (2013), s. 19

• GII Dodnes inšpirujúci Martin Kukučín / Renáta Bojničanová

In: Literárny týždenník. - Roč. 28, č. 25/26 (2015), s. 23.