doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.

Results have been mentioned/ O výsledkoch práce sa zmienili

- Slovak Liaison office for research and development http://slord.sk/sk/aktuality/europska-noc-vyskumnikov-science-is-wonder-full.html?page_id=3175

- Science is wonder-ful - European Researchers´ Night 2017 organised by European commission in Brussels, our research team selected to represent our research in plurlingualism and intercomprehension  http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/science-is-wonderful_en 

- CVTI SR Veda na dosah http://vedanadosah.cvtisr.sk/vsetci-sme-viacjazycni

- prof. Candlier v Európskom centre pre živé jazyky, Graz, inštitúcia Rady Európy http://carap.ecml.at/SeservirdeCARAP/tabid/3637/language/fr-FR/Default.aspx

- minister školstva prof. Čaplovič https://www.minedu.sk/prihovor-na-konferencii-%E2%80%9Evzdelavanie-ucitelov-zakladnych-skol-v-oblasti-cudzich-jazykov-v-kontexte-rozvoja-plurilingvizmu-a-interkulturality%E2%80%9C/

- hlavná prednáška Európska značka pre jazyky a Európsky učiteľ jazykov 2013 pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, pod názvom Prvotná implementácia viacjazyčných a plurikultúrnych prístupov do základných a stredných škôl

- hlavná prednáška spojená s riadenou diskusiou a workshopom v rámci národnej ceremónie Európska značka pre jazyky 2015 pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pod názvom ROZVOJ PLURILINGVIZMU NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH Viacjazyčná interkultúrna kompetencia – prezentovanie Referenčného rámca pre integrované vyučovanie jazykov a kultúr

- references on FIPF, Paris http://aspf-svk.fipf.org/actualite/conference-internationale-de-l%E2%80%99association-slovaque-des-professeurs-de-francais-sauf-turci

Scientist profile and Projects/ Vedecký profil a projektová činnosť

ID ORCID 0000-0003-3378-7009

H-index - 7

Scopus Author ID 55754376900

Language Education

Teaching foreing languages

Plurilingualism

Romance languages mutual intelligibility

Languages and linguistics

Plurilingual and intercultural competence

Communicative competences

Communication curve

www.sauf.sk

Selection of publications/ Výber publikačnej činnosti doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.

 

AAA 001 BÍROVÁ, Jana a Monika ANDREJČÁKOVÁ. La compétence phonologique en francais chez les locuteurs slovaques: Aspects linguistiques et méthodes pédagogiques. Paris: OEP, 2010. 160 s. ISBN 978-2-9537299-0-0.

[Bírová Jana (50%) - Andrejčáková Monika (50%)]

Ohlasy:

2012  [4] KOPECKÝ, P. - ŠTÚR, M. 2012. Prízvuk v románskych jazykoch, jeho funkcie a osvojovanie. In Preklad a kultúra 4. Nitra : UKF, 2012. ISBN 978-80-558-0143-8.

2011  [4] BOJNIČANOVÁ, R. - ALVARADO, S. 2011. Minulosť a súčasnosť romanistiky na Slovensku a slavistiky v Španielsku a vo Francúzsku. In: Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum na pedagogických fakultách v odboroch pripravujúcich učiteľov, logopédov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, liečebných a sociálnych pedagógov. - Bratislava: Univerzita Komenského : Univerzita Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3097-8, s. 40-54.

2011  [4] MICHELČÍKOVÁ, L. 2011. Činnostný prístup a aktuálne tendencie vo vyučovaní cudzích jazykov. Task-based language learning and current trends in teachnig foreign languages. In Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie II. ISSN 1338-3388, 2011, s. 257.

2011  [4] BUTAŠ, J. - BUTAŠOVÁ, A. - FOLNY, V. 2011. Tvorba testov pre meranie úrovne A1, A2, B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Bratislava : ŠPÚ, 2011. ISBN 978-80-8084-693-0.

2010  [4] BUBÁKOVÁ, J. 2010. Le lexique musicologique dans le cours de francais. In Didactique du FLE dans les pays slaves. ISSN 1337-9283, 2010, roč. 1, č. 4, s. 39.

2010  [4] TARABOVÁ, M. 2010. Sémantické pole fluktuácie v slovensko-talianskej terminografii. The semantic field of fluctuation in Italian and Slovak terminography. Trnava : UCM, 2010. 133 s. ISBN 978-80-8105-219-4

2010  [4] TARABA, J. 2010. Interdisciplinarita - šanca pre rozvoj latinistiky v 21.storočí. La pluridisciplinarité - une solution pour la promotion d´ľtudes latines au 21eme siecle. Trnava : UCM, 2010. 133 s. ISBN 978-80-8105-219-4

AAB 001 BEŇUŠ, Štefan, Jana BÍROVÁ, Viera CHEBENOVÁ a Andrea MOLNÁROVÁ. Výučba výslovnosti cudzích jazykov pomocou porovnávacej akustickej analýzy. Nitra: UKF, 2010. 114 s. ISBN 978-80-8094-741-5.

[Beňuš Štefan (50%) - Bírová Jana (20%) - Chebenová Viera (15%) - Molnárová Andrea (15%)]

Ohlasy:

2012  [4] KOPECKÝ, P. - ŠTÚR, M. 2012. Prízvuk v románskych jazykoch, jeho funkcie a osvojovanie. In Preklad a kultúra 4. Nitra : UKF, 2012. ISBN 978-80-558-0143-8.

ABB 001 ŠVARBOVÁ, Eva a Jana BÍROVÁ. IKT ako aktivátor pre vyučovanie jazykových prostriedkov a iniciátor komunikácie vo francúzskom jazyku: ICT as Activator in Teaching French Linguistic Means and as Catalyst of Communication in French. XLinguae.eu. Vol. 2, special issue (2009), p. 34-60 [3,05 AH]. ISSN 1337-8384.

ACB 001 BÍROVÁ, Jana. Komunikuji ve francouzštine dle Společného EU referenčního rámce: 1. díl. Nitra: Vzdelávanie Don Bosca, 2005. 180 s. ISBN 80-969373-1-6.

Ohlasy:

2008  [4] MICHELČÍKOVÁ, L. Les techniques non traditionnelles dans l´enseignement de la prononciation franciase. In Didactique du FLE dans les pays slaves. ISSN 1337-9283, 2008, vol.1, no. 1, p. 41-52.

ACB 002 BÍROVÁ, Jana. Komunikuji ve francouzštině: 2.díl. Nitra: Vzdelávanie Don Bosca, 2007. 310 s. ISBN 978-80-969373-5-6.

Ohlasy:

2008  [4] MICHELČÍKOVÁ, L. Les techniques non traditionnelles dans l´enseignement de la prononciation francaise. In Didactique du FLE dans les pays slaves : Revue Scientifique internationale. ISSN 1337-9283, 2008, vol.1 no.1, p. 41-52

 

ADE 001 BÍROVÁ, Jana, Eva KUŠTEKOVÁ a Arnaud SEGRETAIN. Les réformes dans l´enseignement des langues étrangeres en SLovaquie ne déforment-elles pas le but de l´apprentissage ?. Dialogues et cultures. Č. 55 (2010), s. 67-78. ISSN 0226-6881.

[Bírová Jana (75%) - Kušteková Eva (5%) - Segretain Arnaud (5%)]

ADF 001 BÍROVÁ, Jana. Kritické poznámky maturantov o novej forme maturitnej skúšky z francúzskeho jazyka: Some Critical Remarks on Final Language Examination from French by Holders. XLinguae.eu. Vol. 2., no. 3/2009 (2009), p. 23-42. ISSN 1337-8384.

ADF 002 BÍROVÁ, Jana. Quelques pratiques de classe de l´enseignement de la prononciation. Didactique du FLE dans les pays slaves. Vol. 1, no. 1 (2008), p. 55-76. ISSN 1337-9283.

Ohlasy:

2012  [4] KOPECKÝ, P. - ŠTÚR, M. 2012. Prízvuk v románskych jazykoch, jeho funkcie a osvojovanie. In Preklad a kultúra 4. Nitra : UKF, 2012. ISBN 978-80-558-0143-8.

ADF 003 BÍROVÁ, Jana. Enseigner l´orthographe. Didactique du FLE dans les pays slaves. Vol. 1, no. 2 (2009), p. 57-68. ISSN 1337-9283.

Ohlasy:

2009  [4] VESELÁ, E. L´analyse et l´évaluation des fautes et des erreurs dans l´enseignement de la langue française écrite. In Didactique du FLE dans les pays slaves. ISSN 1337-9283, 2009, roč. 2, č.1, s. 9-41.

ADF 004 BÍROVÁ, Jana a Elena CIPRIANOVÁ. L’intégration des aspects socioculturels et sociolinguistiques dans l´enseignement du français pour développer la compétence interculturelle. Didactique du FLE dans les pays slaves. Vol. 2, no. 3 (2011), p. 17-31. ISSN 1337-9283.

[Bírová Jana (50%) - Ciprianová Elena (50%)]

Ohlasy:

2013  [2] ŠTÚR, M. 2013. Three basic language and semiotic dichotomies after one century of development. In XLinguae European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, 2013, roč. 6, č. 4, s. 12.

ADF 005 BÍROVÁ, Jana. Sociokultúrne a sociolingvistické obsahy ako podnet k vypracovaniu aktivít pre rozvoj interkultúrnej kompetencie. Didactique du FLE dans les pays slaves. Vol. 3, no. 1 (2011), p. 33-47. ISSN 1337-9283.

Ohlasy:

2015  [2] ALEFIRENKO, N. 2015. Language as a State of Ethno-Cultural Consciousness. In XLinguae . ISSN 1337-8384, 2015, roč. 8, č. 3, s. 15.

 2014  [2] KOPECKÝ, P. - ŠTÚR, M. 2014. Sources of Problems in Translating French Prepositions into Slovak and Spanish. In XLinguae. ISSN 1337-8384, 2014, roč. 7, č. 3, s. 108.

2014  [2] JANECOVÁ, E. 2014. Word and Image in Contemporary Writing: Curiosities in Mark Haddon’s The Curious Incident of the Dog in the Night-Time. In XLinguae. ISSN 1337-8384, 2014, č. 1, s. 60-64.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet záznamov: 4

ADN 001 BÍROVÁ, Jana. About theoretical definitions of pluralistic and Pluricultural approaches. XLinguae. Vol. 6, no. 2 (2013), p. 91-103. ISSN 1337-8384.

Ohlasy:

2015  [2] ZELENKOVÁ, A. 2015. Particularities of English for Specific Purposes and Development of Intercultural Competence. In XLinguae European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, 2015, roč. 8, č. 1 january, s. 48.

2014  [2] BILLÍKOVÁ, A. - GADUŠOVÁ, Z. 2014. Key Competencies of Mentor Teachers Essential for Successful Mentoring of Novice Teachers: A Research Study. In XLinguae European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, 2014, roč. 7, č. 4, s. 71.

2014  [2] CUKAN, J. - KORINA, N. - LENOVSKÝ, L. 2014. Culture - Language - Identity (problem of relations). In XLinguae European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, 2014, roč. 7, č. 4, s. 31.

2014  [2] REID, E. 2014. Status of Intercultural Education in English Language Learning and in Foreign Language Teacher Training. In XLinguae European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, 2014, roč. 7, č. 4, s. 53.

2013  [2] DEKANOVÁ, E.2013. Ekonomické texty v teórii a praxi prekladu. In XLinguae European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, 2013, roč. 6, č. 4, s. 55.

ADN 002 BÍROVÁ, Jana. Pluralistic and pluricultural approaches intuitively applied by teachers of French. XLinguae. Vol. 6, no. 3 (2013), p. 76-100. ISSN 1337-8384.

Ohlasy:

2016  [2] ZAGIDULLINA, D. F. - IMINEVA, V. R. 2016. Avant-garde research in the field of verse forms (based on i. yuzeev lirics). In Xlinguae. ISSN 1337-8384, 2016, vol. 9, no. 1, p. 135-145.

2015  [2] PEREZ, E.2015. Translation and subtitling of documentary films in teaching foreign languages and intercultural communication. In Xlinguae. ISSN 1337-8384, 2015, vol. 8, no. 1, p. 28-35.


2015  [2] PEREZ, E. 2015. Translation and Subtitling of Documentary Films in Teaching Foreign Languages and Intercultural Communication. In XLinguae European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, 2015, roč. 8, č. 1 january, s. 34.

2014  [2] KOPECKÝ, P. - ŠTÚR, M. 2014. Sources of Problems in Translating French Prepositions into Slovak and Spanish. In XLinguae European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, 2014, roč. 7, č. 3, s. 108.

2014  [2] KOVÁROVÁ, D. 2014. Intercultural French-Czech Differences in Business French. In XLinguae European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, 2014, roč. 7, č. 3, s. 98.

2014  [2] BILLÍKOVÁ, A. - GADUŠOVÁ, Z. 2014. Key Competencies of Mentor Teachers Essential for Successful Mentoring of Novice Teachers: A Research Study. In XLinguae European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, 2014, roč. 7, č. 4, s. 71.

ADN 003 BÍROVÁ, Jana. Lesson Effectiveness, Strong and Weak Sides of the Initial Implementation of the Integrated Language Approach. Komunikacie. Vol. 16, no. 3 (2014), p. 41-46. ISSN 1335-4205.

ADN 004 BÍROVÁ, Jana a Silvia ELIÁŠOVÁ. Plurilingual and Pluricultural Competence and Foreign Language Teaching at Primary and Secondary Schools in Slovakia. XLinguae. Vol. 7, no. 1 (2014), p. 75-82. ISSN 1337-8384.

[Bírová Jana (70%) - Eliášová Silvia (30%)]

Ohlasy:

2015  [2] RIZEKOVÁ, I.2015. Position of transversal competencies in university settings. In Xlinguae. ISSN 1337-8384, 2015, vol. 8, no. 4, p. 31-45.

2014  [2] ČUKAN, J. - KORINA, N. - LENOVSKÝ, L. 2014. Culture - Language - Identity (problem of relations). In XLinguae European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, 2014, roč. 7, č. 4, s. 31.

2014  [2] KOPECKÝ, P. - ŠTÚR, M. 2014. Sources of Problems in Translating French Prepositions into Slovak and Spanish. In XLinguae European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, 2014, roč. 7, č. 3, s. 108.

2014  [2] KOVÁROVÁ, D. 2014. Intercultural French-Czech Differences in Business French. In XLinguae European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, 2014, roč. 7, č. 3, s. 98.

2014  [2] REID, E. 2014. Status of Intercultural Education in English Language Learning. In XLinguae European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, 2014, roč. 7, č. 4, s. 53.

AEC 001 BÍROVÁ, Jana. L´enseignement authentique des langues sur objectifs généraux et spécifiques et ses techniques. In: Romanica Olomucensia XIV - Compétences nouvelles pour une Europe nouvelle., S. 115-120.

Ohlasy:

2011  [3] BUBÁKOVÁ, J. 2011. Le besoin d´un enseignement du francais de spécialité pour les futurs traducteurs. In Études francaises dans la société du XXI siecle. Leksem: , 2011. ISBN 978-83-60178-98-0, s. 30.

AEC 002 BÍROVÁ, Jana. Armons nos stagiaires - futurs enseignants - de théorie ou une vue générale sur les besoins des stagiaires de Langues Etrangeres. In: L´innovation de practiques pédagogiques: Partage d´expériences européennes. Fernelmont: InterCommunications et E.M.E., 2008, S. 169-180. ISBN 978-2-930481-58-6.

Ohlasy:

2015  [2] PEREZ, E. 2015. Translation and Subtitling of Documentary Films in Teaching Foreign Languages and Intercultural Communication. In XLinguae European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, 2015, roč. 8, č. 1 january, s. 34.

2010  [3] GADUŠOVÁ, Z. - ŠVARBOVÁ, E. Formation des enseignants au mentorat. - Bastogne, Belgicko : E.M.E., Explorations - collections scientifiques de la Haute École Blaise Pascal, 2010. 292 p. ISBN 978-2-87525-065-0

2008  [4] MICHELČÍKOVÁ, L. Les techniques non traditionnelles dans l´enseignement de la prononciation francaise. In Didactique du FLE dans les pays slaves : Revue Scientifique internationale. ISSN 1337-9283, 2008, Vol.1 N.1, octobre 2008, s. 41-52

AEC 003 BÍROVÁ, Jana. Les futurs enseignants de FLE savent-ils préparer un cours productif ?: Armons les futurs enseignants de savoirs pour une mise en pratique de pédagogie efficace et communicative. In: L´accompagnement des nouveaux enseignants. Mentoring Newly - Qualified Teachers. Bastogne: E.M.E, 2010, P. 253-266. ISBN 978-2-87525-065-0.

AEC 004 BÍROVÁ, Jana a Monika ANDREJČÁKOVÁ. Enseignement de la prononciation et réflexion intrapersonnelle des futurs enseignants de FLE non natifs (slovaques) sur leurs compétences (phonologiques et pédagogiques) ou Vers un portfolio de compétences des futurs enseignants en Europe centrale. In: La Francophonie en Europe centrale et pour l´Europe centrale. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011, P. 145-161. ISBN 978-80-7043-996-8.

[Bírová Jana (60%) - Andrejčáková Monika (40%)]

Ohlasy:

2012  [4] KOPECKÝ, P. - ŠTÚR, M. 2012. Prízvuk v románskych jazykoch, jeho funkcie a osvojovanie. In Preklad a kultúra 4. Nitra : UKF, 2012. ISBN 978-80-558-0143-8.

AED 001 BÍROVÁ, Jana. Miera aplikácie komunikatívneho prístupu vo vyučovaní CJ na vysokej škole v rámci nefilologických odborov. In: Nové trendy vo vyučovaní cudzích jazykov na vysokých školách. Nitra: UKF, 2004, 1 CD- ROM. ISBN 80-8050-715-5.

AED 002 BÍROVÁ, Jana a Martin BIRO. Moderná neosobná interaktivita verzus zabúdaná osobná interakcia v kontexte (rečovej) komunikácie v cudzom jazyku. In: (KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií. Katarína Fichnová. Nitra: UKF, 2007, S. 477-484. ISBN 978-80-8094-213-7.

[Bírová Jana (50%) - Biro Martin (50%)]

Ohlasy:

2008  [4] ŠVARBOVÁ, E. Multimédiá a vyučovanie francúzskeho jazyka. Nitra : UKF, 2008. 180 s. ISBN 978-80-8094-451-3.

AED 003 BÍROVÁ, Jana. Prvý zdvorilostný dvojjazyčný slovník. In: Preklad a kultúra 2. Edita Gromová, Daniela Müglová. Nitra: UKF, 2007, S. 91-97. ISBN 978-80-8094-233-5.

Ohlasy:

2009  [4] MUGLOVÁ, D. Komunikácia, tlmočenie, preklad . Nitra : Enigma, 2009. 324 s. ISBN 978-8089132-82-9.

2009  [4] BUBÁKOVÁ, J. Francúzsko-slovenský interkultúrny dialóg vo vyučovaní francúzštiny na Slovensku. In Lingua Tyrnaviensis 2009. Trnava : Trnavská univerzita, 2009. ISBN 978-80-8082-283-5, s. 66-72.

2009  [4] BUBÁKOVÁ, J. Francúzsko-slovenský interkultúrny dialóg vo vyučovaní francúzštiny na Slovensku. In Lingua Tyrnaviensis. Trnava : Trnavská univerzita, 2009. ISBN 978-80-8082-283-5, s. 23-24.

2008  [3] MICHELČÍKOVÁ, L. Neverbálna komunikácia vo vyučovaní cudzích jazykov. In Interkulturní dimenze v cizích jazycích II. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2008. ISBN 978-80-7395-086-6, s. 175-180.

2008  [4] CHOVANCOVÁ, K. Interkulturalita ako "pridaná hodnota" vo vyučovacom procese. In Európa v škole - Enseigner l´Europe. Nitra : Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-58-4, s. 181-199.

2008  [4] CHOVANCOVÁ, K. Interculturalité en tant que "valeur ajoutée" dans le processus éducatif. In Európa v škole - Enseigner l´Europe. Nitra : Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-58-4. s. 193-213.

AED 004 BÍROVÁ, Jana. La réforme du baccalauréat des langues étrangeres en Slovaquie. In: Philologia 18. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008, S. 17-22. ISBN 978-80-223-2429-8.

AFB 001 BÍROVÁ, Jana. Sukcesívny sekundárny plurilingvizmus na základných a stredných školách v Slovenskej republike. In: Cudzie jazyky v slovenskom vzdelávacom systéme a politika viacjazyčnosti v Európskej únii: zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej vo Zvolene 12. septembra 2012 pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. Zvolen: Technická univerzita, 2013, S. 46-52. ISBN 978-80-228-2533-7.

AFC 001 BÍROVÁ, Jana. Les cas de l´EFLEIALE dans le contexte du systeme scolaire en Slovaquie. In: Le francais - deuxieme langue étrangere - la didactique intégrée des langues étrangeres. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008, S. 77-83. ISBN 978-80-7043-721-6.

Ohlasy:

2008  [3] ŠVARBOVÁ, E. L´intégration des multimédias dans la formation des futurs enseignants de FLE dans la perspective de la didactique intégrée. In Francouzština druhý cizí jazyk / Integrovaná didaktika cizích jazyku. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7043-721-6, s. 98-108.

2008  [4] CHOVANCOVÁ, K. Interkulturalita ako "pridaná hodnota" vo vyučovacom procese. In Európa v škole - Enseigner l´Europe. Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-58-4, s. 181-199.

2008  [4] CHOVANCOVA, K. Interculturalité en tant que "valeur ajoutée dans le processus éducatif. In Európa v škole - Enseigner l´Europe. Nitra : Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-58-4. s. 193-213.

AFC 002 BÍROVÁ, Jana. Approche par compétences (linguistique, interculturelle, pragmatique) définies dans le cadre Européen commun de référence et les exercices et activités sur les composantes de la littérature francophone. Centraľnaja Rossija kak unikaľnyj evropejskij centr lingvokuľturnogo i interkuľturnogo vzaimodejstvija.. s. 85-100.

AFD 007 BÍROVÁ, Jana. Rola komunikatívneho cieľa v cudzom jazyku v pedagogickej dokumentácii. In: Cudzie jazyky v škole 4: integrované prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov CLIL a LLIL. Silvia Pokrivčáková, Jozef Filo. Nitra: UKF, 2007, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-8094-225-0.

AFD 008 BÍROVÁ, Jana. Practising and Producing Literature when Preparing for the Final Foreign Language Examination. In: National literatures in the globalised world. Anton Pokrivčák, Simona Hevešiová, , Lucia Horňáková. Nitra: UKF, 2008, S. 191-196. ISBN 978-80-8094-308-0.

AFH 001 BÍROVÁ, Jana. Terminológia plurilingvizmu v slovenskom jazyku. In: Pluralistic Approaches to Languages and Cultures in Education: Proceedings of Abstracts from Scientific Conference 26-27 November 2014, Smolenice. Trnava: TU, 2014, CD-ROM, p. 16-17. ISBN 978-80-8082-813-4.

BAB 001 HAŠKOVÁ, Alena, Ľudmila JANČOVIČOVÁ, Ružena ŽILOVÁ, Hana BORSUKOVÁ, Daniela BREVENÍKOVÁ, Viera LAGEROVÁ, Silvia LIHANOVÁ, Zuzana VÉPYOVÁ, Jana BÍROVÁ, Eva ŠVARBOVÁ, Zdenka GADUŠOVÁ, Beáta HOCKICKOVÁ, Ján ZÁHOREC a Daša MUNKOVÁ. Terminologický glosár: lingvistika a didaktika. Nitra: UKF, 2010. 166 s. ISBN 978-80-8094-640-1.

[Hašková Alena (12%) - Jančovičová Ľudmila (12%) - Žilová Ružena (12%) - Borsuková Hana (5%) - Breveníková Daniela (5%) - Lagerová Viera (5%) - Lihanová Silvia (5%) - Vépyová Zuzana (5%) - Bírová Jana (8%) - Švarbová Eva (14%) - Gadušová Zdenka (6%) - Hockicková Beáta (5%) - Záhorec Ján (3%) - Munková Daša (3%)]

 

BCB 001 BÍROVÁ, Jana. Maturujem z francúzštiny po novom 1. diel. Nitra: Vzdelávanie Don Bosca, 2005. 180 s. ISBN 80-969373-0-8.

Ohlasy:

2014  [4] HABOVŠTIAKOVÁ, J. 2014. Francúzska a slovenská muzokologická lexika z lexikálneho a prekladateľského hľadiska. Ružomberok : VERBUM, 2013. 78 s. ISBN 978-80-561-0052-3.

2010  [3] BARANOVÁ, E. 2010. Ústny prejav v cudzom jazyku: produkcia a/alebo interakcia. In Cizí jazyky. ISSN 1210-0811, 2010, roč. 53, č. 4, s. 112-114.

2008  [4] ŠVARBOVÁ, E. Multimédiá a vyučovanie francúzskeho jazyka. Nitra : UKF, 2008. 180 s. ISBN 978-80-8094-451-3.

2008  [4] MICHELČÍKOVÁ, L. Les techniques non traditionnelles dans l´enseignement de la prononciation francaise. In Didactique du FLE dans les pays slaves. ISSN 1337-9283, 2008, vol.1, no. 1, p. 41-52.

2006  [3] BOURSIER, M. 2006. La formation continue des enseignants de francais en Slovaquie : de la réalité des pratiques aux enjeux de la profession. - Rouen : UFR de psychologie, sociologie et sciences de l´éducation, Université Rouen, 2006. P. 79

BCB 002 BÍROVÁ, Jana. Maturujem z francúzštiny po novom 2. diel. Nitra: Vzdelávanie Don Bosca, 2006. 320 s. ISBN 80-969373-3-2.

Ohlasy:

2010  [4] BUBÁKOVÁ, J. Zo symbolov Francúzskeho vinárstva Bordeaux a Champane. In Víno a človek. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára. Búč : EEDA, 2010. ISBN 978-80-970277-2-8, s. 23.

2010  [4] BUBÁKOVÁ, J. Vinič a víno ako súčasť francúzskej a slovenskej kultúry. In Víno a človek. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára. Búč : EEDA, 2010. ISBN 978-80-970277-2-8, s. 15.

2010  [3] BARANOVÁ, E. Ústny prejav v cudzom jazyku: produkcia a/alebo interakcia. In Cizí jazyky. ISSN 1210-0811, 2010, roč. 53, č. 4, s. 112-114.

2009  [3] BUBÁKOVÁ, J. Le lexique oenologique dans le cours de francais. In Víno jako multikulturní fenomén. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. ISBN 978-80-87273-01-2, s. 22-29.

2009  [4] GUTOVÁ, E. Les vetements et la mode. In Orange o skole. /online/, 2008, /cit.2009-04-08/. Dostupné na internete: oskole.sk/pages/printpage.php

2008  [3] ROBINET, C. Maturujem z francúzštiny po novom. In Cizí jazyky. ISSN 1210-0811, 2008, roč. 51, č. 1, s. 1-36.

2008  [4] ŠVARBOVÁ, E. Multimédiá a vyučovanie francúzskeho jazyka. Nitra : UKF, 2008. 180 s. ISBN 978-80-8094-451-3.

2008  [4] MICHELČÍKOVÁ, L. Les techniques non traditionelles dans l´enseignement de la prononciation francaise. In Didactique du FLE dans les pays slaves. ISSN 1337-9283, 2008, vol. 1, no. 1, 2008, p. 41-52.

BCB 003 ŠVARBOVÁ, Eva a Jana BÍROVÁ. Využitie IKT vo vyučovaní francúzskeho jazyka: slovenský učiteľ kompetentný pre Európu. Nitra: UKF, 2007. 36 s. ISBN 978-80-8094-222-9.

Ohlasy:

2008  [4] TURANOVÁ, M. Prononcer avec Internet. In Didactique du FLE dans les pays slaves : Revue scientifique internationale. ISSN 1337-9283, 2008, vol. 1, no. 1, p. 142.

2008  [4] ŠVARBOVÁ, E. Multimédiá vo vyučovaní francúzskeho jazyka. In XLinguae.eu: A Trimestrial Scientific International Language Review. ISSN 1337-8384, 2008, vol. 1, no. 1, p. 26-38.

2008  [4] MICHELČÍKOVÁ, L. Les techniques non traditionnelles dans l´enseignement de la prononciation francaise. In Didactique du FLE dans les pays slaves. ISSN 1337-9283, 2008, vol.1, no. 1, s. 41-52.

2008  [4] ANDREJČÁKOVÁ, M. Quelques difficultés des locuteurs dans l´apprentissage du francais : plan thématique. In Didactique du FLE dans les pays slaves. ISSN 1337-9283, 2008, vol. 1, no. 1, p. 12-21.

BCB 004 BOSQUET, Michèle, Matilde MARTINEZ SALLÈS, Yolanda RENNES a Jana BÍROVÁ. Quartier libre 1: Livre de l´élève et Cahier d´activités. Praha: Klett nakladelství s.r.o., 2010. 272 s. ISBN 978-80-7397-069-7.

[Bosquet Michèle (25%) - Martinez Sallès Matilde (25%) - Rennes Yolanda (25%) - Bírová Jana (25%)]

Ohlasy:

2011  [4] BUBÁKOVÁ, J. 2011. Les nouveaux manuels de FLE en Slovaquie. In Didactique du FLE dans les pays slaves. ISSN 1337-9283, 2011, vol 2, no. 3, p. 44.

BCB 005 BOSQUET ET AL, Michèle, Jana BÍROVÁ, Stéphane TARDY, Yolanda RENNES a Marie-Francoise VIGNAUD. Quartier libre 2: Livre de l´éleve et Cahier d´activités. Praha: Klett, 2011. 272 s. ISBN 978-80-7397-076-5.

[Bosquet et al Michèle (22%) - Bírová Jana (22%) - Tardy Stéphane (12%) - Rennes Yolanda (22%) - Vignaud Marie-Francoise (22%)]

Ohlasy:

2011  [4] BUBÁKOVÁ, J. 2011. Les nouveaux manuels de FLE en Slovaquie. In Didactique du FLE dans les pays slaves. ISSN 1337-9283, 2011, vol 2, no. 3, p. 44.

BCI 001 BÍROVÁ, Jana. La cellule de la Sémantique lexicale. Nitra: UKF, 2009. 78 s. ISBN 978-80-8094-503-9.

Ohlasy:

2013  [2] ŠTÚR, M. 2013. Three basic language and semiotic dichotomies after one century of development. In XLinguae European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, 2013, roč. 6, č. 4, s. 12.

2013  [2] ŠTÚR, M. 2013. Three Basic Language and Semiotic Dichotomies after One Century of Development and the Complexity of Semiotic System. In XLinguae European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384.

2010  [4] TARABOVÁ, M. 2010. Sémantické pole fluktuácie v slovensko-talianskej terminografii. The semantic field of fluctuation in Italian and Slovak terminography. Trnava : UCM, 2010. 133 s. ISBN 978-80-8105-219-4.

2010  [4] TARABA, J. 2010. Interdisciplinarita - šanca pre rozvoj latinistiky v 21.storočí. La pluridisciplinarité - une solution pour la promotion d´ľtudes latines au 21eme siecle. Trnava : UCM, 2010. 133 s. ISBN 978-80-8105-219-4.

2008  [4] TURANOVÁ, M. Expresívne výrazové prostriedky v procese prekladu. In XLinguae.eu: A Trimestrial Scientif International Language Review. ISSN 1337-8384, 2008, vol. 1, no. 2, p. 15-28.

BDE 001 BÍROVÁ, Jana a Eva KUŠTEKOVÁ. Avenir du francais : une réforme qui crée de sérieuses inquiétudes. Le Francais dans le monde. No. 362/2 (2009), p. 10. ISSN 0015-9395.

[Bírová Jana (80%) - Kušteková Eva (20%)]