Vedecký výbor letnej školy

Vedeckí garanti

Predseda vedeckého výboru

Vedecký garant pre románsku filológiu (lingvistika a italianistika)

Prof. Lorenzo Renzi, Univerzita v Padove, Taliansko,

čestný člen a bývalý predseda Societé de linguistique romane, Švajčiarsko, čestný predseda organizačného programového výboru XXVIII Medzinárodného kongresu románskej filológie a lingvistiky, riadny profesor románskej filológie a lingvistiky, pedagogicky pôsobil i na univerzitách v Trente, vo Viedni, v Innsbrucku, v Clermont-Ferrand, v Bukurešti a v Kluži, spoluzakladateľ SSIS Veneto.

Výskum prof. Renziho sa sústreďuje na románske jazyky, taliančinu (starú taliančinu, modernú taliančinu), francúzštinu a rumunčinu, všeobecnú lingvistiku, štylistiku a poetiku, jazykové vzdelávanie. Je jedným z troch autorov reprezentatívnej trojzväzkovej "Grande Grammatica italiana di consultazione", Cambridge, Cambridge University (spoluautori Giampaolo Salvi a Anna Cardinaletti).

Podpredsedníčka vedeckého výboru

Vedecká garantka pre francúzsky jazyk a jazykovedu

Prof. Michèle Lenoble-Pinson, emeritná profesorka Univerzita Saint-Louis (Bruxelles) Belgicko,

členka Medzinárodnej rady pre francúzsky jazyk (Conseil international de la langue française) (Paríž), Francúzsko, členka Najvyššej rady francúzskeho jazyka Francúzskeho spoločenstva, členka Generálnej komisie pre terminológiu a neológiu (Francúzsko), členka špecializovanej komisie Ministerstva zahraničných vecí (Francúzsko), členka Luxemburskej kráľovskej akadémie, predsedníčka Olympiád v pravopise a diktátoch, predsedníčka súťaže Diktáty na americkom kontinente, predsedníčka APARO -- Združenia pre aplikáciu pravopisných odporúčaní, predsedníčka Skupiny pre modernizáciu jazyka (Paríž).

Štátne vyznamenania udelené odbornej garantke:

Rytier umení a písomníctva Francúzskej republiky

Rytier Čestnej légie

Vysoká dôstojníčka Rádu Leopolda II.

Podpredseda vedeckého výboru

Vedecký garant pre hispanistiku a literatúru

Doz. Wolfram Aichinger, Univerzita vo Viedni, vedúci špičkového medzinárodného vedeckovýskumného tímu projektu „Secrets and Secrecy in Calderón’s Comedies and in Spanish Golden Age Culture“ financovaného rakúskym FWF P 24903-G23; OeNB Jubiläumsfonds 14725, pedagogické pôsobenie v oblastiach španielskej a francúzskej literatúry na univerzitách vo Viedni, Innsbrucku a Klagenfurte.

Ďalší členovia vedeckého výboru exkurzie a letnej univerzitnej konferencie:

Doc. Anikó Ádám, PhD., Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészkar (Maďarsko)

Ao.Univ.-Prof. Dr. Stefan Schneider, University of Graz , Institut für Romanistik (Rakúsko)

Doc. Dr. Meta Lah, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Slovinsko)

Vedecká garantka pre oblasť didaktiky románskych jazykov:

Doc. Mgr. Jana Bírová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra románskych jazykov a literatúr

Vedecký garant pre oblasť románskej jazykovedy:

Prof. Coman Lupu, Dr., Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra románskych jazykov a literatúr

Organizační a odborní garanti pre oblasť dejín interkultúrnych vzťahov medzi mediteránnymi kultúrami románskych jazykov a Strednou Európou:

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra románskych jazykov a literatúr

PhDr. Mária Medveczká, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra románskych jazykov a literatúr