Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Viera Andreánska, CSc.

PhDr. Viera Andreánska, CSc

Nar. 24. 10 1948 v Bratislave

 

Kvalifikácia: 

l971 - FF UK psychológia; 1978 - PhDr.; 1981 – CSc.

 

Súčasné pracovné zaradenie:

Odborná asistentka
Vedúca psychologickej poradne pre študentov a študentky PdF UK

 

Pedagogická činnosť v súčasnosti (zabezpečovanie výučby predmetov):

Poruchy detského vývinu, Základy psychoterapie, Detská psychoterapia, Všeobecná patopsychológia, Patopsychológia telesne postihnutých, zdravotne oslabených a chronicky chorých, Psychológia postihnutých

 

Vedecko-výskumná činnosť:

1969 – 1991 odb. pracovníčka – hlavná riešiteľka a spoluriešiteľka 8 úloh rezortného  a štátneho plánu výskumu; vedúca 3 grantových úloh VEGA v rokoch 1998, 2002, 2006; vedúca 1 grantu KEGA v r. 1995; spoluriešiteľka 4 grantových úloh pod vedením prof. PhDr. L. Požára, CSc, PhDr. V. Hudáčovej, CSc., Prof. PaedDr. A. Vančovej, CSc. (všetky výskumné aktivity sú z problematiky psychológie postihnutých).

 

Doterajšia  prax:

1969 – 1991  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

1992 – UK, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychológie

Andreánska, V., Andreánsky, M., Kováčová, M.,: Úspech, úspešný človek, človek spostihnutím : analýza sémantických diferencií. In: Patopsychológia - vznik, vývin a ...[elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - CD-ROM, S. 95-100. - ISBN 978-80-223-3325-2

 

Počet vedených diplomantov:

Cca. 50 a viac

 

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach:

Slovenská psychologická spoločnosť, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Spoločnosť pre katatímnu a imaginatímnu psychoterapiu,  členka  redakčnej rady – Mama a ja, členka rigoróznej komisie z odboru Učiteľstvo akademických predmetov – psychológia