Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Viera Andreánska, CSc.

Kvalifikácia: 
1971 - FF UK psychológia
1978 - PhDr.
1981 – CSc.
 
Doterajšia  prax:
1969 – 1991  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
1992 – UK, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychológie
 
Pedagogická činnosť:
Poruchy detského vývinu, Základy psychoterapie, Detská psychoterapia, Všeobecná patopsychológia, Patopsychológia telesne postihnutých, zdravotne oslabených a chronicky chorých, Psychológia postihnutých
 
Vedecko-výskumná činnosť:
1969 – 1991 odb. pracovníčka – hlavná riešiteľka a spoluriešiteľka 8 úloh rezortného  a štátneho plánu výskumu;
vedúca 3 grantových úloh VEGA v rokoch 1998, 2002, 2006;
vedúca 1 grantu KEGA v r. 1995;
spoluriešiteľka 4 grantových úloh pod vedením prof. PhDr. L. Požára, CSc, PhDr. V. Hudáčovej, CSc., Prof. PaedDr. A. Vančovej, CSc. (všetky výskumné aktivity sú z problematiky psychológie postihnutých).
 
Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach:
Slovenská psychologická spoločnosť
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
Spoločnosť pre katatímnu a imaginatímnu psychoterapiu
členka  redakčnej rady – Mama a ja
členka rigoróznej komisie z odboru Učiteľstvo akademických predmetov – psychológia