PhDr. Miroslav Andreánsky, PhD.

Miroslav Andreánsky

Nar.  11. 4. 1947

 

Kvalifikácia:

1971 – FFUK Bratislava, odbor psychológia

1981 – rigorózne pokračovanie PhDr.

2009 - PhD.

 

Súčasné pracovné zaradenie:

Odborný asistent  UK PdF, Katedra psychológie a patopsychológie

 

Doterajšia prax:

1969 – 1972 – Psychodiagnostika n.p.

1973 -  Inštitút špeciálnej a liečebnej pedagogiky pri FFUK, neskôr pričlenené k PdF UK

 

Pedagogická činnosť:  

Sociálna psychológia, Psychológia osobnosti, Patopsychológia, Patopsychológia NKS, Psychológia postihnutých jedincov, Základy sociálnej psychológie, Psychologické hľadiská školskej integrácie

 

Vedecko-výskumná činnosť:

Spoluriešiteľ grantov:      

VEGA 1/0048/23  Psychologické dimenzie životného štýlu jedincov s postihnutím 

VEGA 1/3641/06  Možnosti psychológie v utváraní podmienok pre vyrovnávanie príležitostí jedincov s rozličnými druhmi postihnutí v majoritnej spoločnosti

 

Počet vedených diplomantov:  2004 -2007: 18 diplomantov