Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.

Kvalifikácia: 
1980 – 1984 – FFUK Bratislava, odbor psychológia
1985 – FiF UK Bratislava, rigorózna skúška
2010 - PdF UK Bratislava,  PhD.
 
Doterajšia  prax:
1984 – 1992 – VÚPaP
1992 -             UK PdF
 
Pedagogická činnosť:
Úvod do psychológie, Pedagogická a školská psychológia, Základy psychológie tvorivosti, Edukačná psychológia
 
Vedecko-výskumná činnosť:      
VEGA 1/0048/23  Psychologické dimenzie životného štýlu jedincov s postihnutím 
VEGA 1/3641/06  Možnosti psychológie v utváraní podmienok pre vyrovnávanie príležitostí jedincov s rozličnými druhmi postihnutí v majoritnej spoločnosti
VEGA 1/0253/09 Kognitívne versus sociálne predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím 
VEGA 1/0562/13 Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov
 KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických materiálov
 
Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach:
Asociácia a školskej psychológie SR a ČR, Slovenská psychologická spoločnosť, členka rigoróznej komisie z odboru Učiteľstvo akademických predmetov – psychológia.