Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Elena Brozmanová

PhDr. Elena Brozmanová

Rok narodenia: 1943 

 

Vzdelanie a odborná kvalifikácia:

VŠ Univerzita Komenského,  Filozofická fakulta, odbor psychológia

Štátna záverečná skúška 1966

Rigorózne pokračovanie 1976 – 1978

Rigorózna skúška 1978

 

Pracovisko:  

Univerzita Komenského v Bratislave,  Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychológie

 

Pracovné zaradenie:  

odborný asistent

Pracovné curriculum:

1966 -1967      Krajská psychologická výchovná klinika- odborný psychológ

1966-1988      Filozofická fakulta UK Bratislava Katedra psychológie  – vysokoškolský pedagóg (všeobecná a sociálna psychológia)

1988-1991       Slovenský zväz žien – odborný pracovník

1992-1998       Slovenská akadémia vied – výskumný pracovník

1993- 1994     Trnavská univerzita Filozofická fakulta Katedra psychológie- vysokoškolský pedagóg (všeobecná psychológia)

1998-2012       Univerzita Komenského v Bratislave,  Pedagogická fakulta, Katedra psychológie                  a patopsychológie – vysokoškolský pedagóg (všeobecná a sociálna psychológia)

 

Počet rokov praxe: 45, z toho vysokoškolský pedagóg 35