Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Zuzana Štefanec, PhD.

Kvalifikácia: 
2002 – 2007 PdF UK – Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: psychológia – pedagogika (Mgr.)
2007 – 2011 PdF UK – doktorandské štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky (PhD.)

Doterajšia prax:
2007  – 2011 Pedagogická fakulta UK – doktorandka
od roku 2011 Pedagogická fakulta UK – odborná asistentka
od roku 2021 vedúca Katedry psychológie a patopsychológie

 
Pedagogická činnosť:
Dejiny psychológie
Biodromálna psychológia
Techniky komunikácie
Psychologické aspekty výchovy dieťaťa v rodine
Psychologické aspekty výchovy dieťaťa v škole
 
Vedecko-výskumná činnosť:
UK/82/2008  -  Autoevalvácia ako nástroj riadenia kvality školy – vedúca projektu
KEGA  018UK-4/2013 - Obsahová inovácia predmetu Školský manažment s následným vytvorením modernej vysokoškolskej učebnice a e-kurzu LMS Moodle pre študijné odbory učiteľstva a učiteľov kontinuálneho vzdelávania - spoluriešiteľka
VEGA – 1/0829/13 Psychologické determinanty aktivity a participácie ľudí s postihnutím v starostlivosti o zdravie
VEGA -   1/0623/15  Vnímané hodnotové posolstvá žiakmi z formálnej edukácie