Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Zuzana Štefanec, PhD.

Kvalifikácia: 
 • 2015-2016 – Filozofická fakulta UK, Bratislava; 2-ročné špecializačné štúdium v odbore ,,školský psychológ“
 • 2007 – 2011 Pedagogická fakulta UK, Bratislava; Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika, Ukončené dizertačnou skúškou, titul PhD.
 • 2002 – 2007 Pedagogická fakulta UK, Bratislava; Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný odbor: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, špecializácia: Psychológia - pedagogika Ukončené štátnou skúškou s vyznamenaním, titul Mgr.
Doterajšia prax:
 • 2007 - 2011 - Pedagogická fakulta UK - doktorandka
 • 2011 - súčasnosť - Pedagogická fakulta UK – odborná asistentka
 • 2016 – súčasnosť - základná škola v Bratislave – školská psychologička
 • 2021 - súčasnosť – vedenie Katedry psychológie a patopsychológie PdF UK
Pedagogická činnosť:
 • Pedagogická a školská psychológia (PEP),
 • Psychologické aspekty výchovy dieťaťa v rodine (PEP),
 • Poruchy detského vývinu (PEP, UZ, PSY),
 • Sociálno-psychologický výcvik pre učiteľov (UZ),
 • Dejiny psychológie (PSY),
 • Výcvik sociálnych zručností I. a II. (SOC)

 

Vedecko-výskumná činnosť:

 

 • VEGA1/0191/19 Životné štýly a stratégie v kohortách slovenských adolescentov (2019-22, spoluriešiteľka)
 • · VEGA1/0620/16 Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom prostredí (2016-2019, spoluriešiteľka)
 • · VEGA1/0623/15 Vnímané hodnotové posolstvá žiakmi z formálnej edukácie (2015-2017, spoluriešiteľka)
 • UK/82/2008  -  Autoevalvácia ako nástroj riadenia kvality školy – vedúca projektu
 • KEGA  018UK-4/2013 - Obsahová inovácia predmetu Školský manažment s následným vytvorením modernej vysokoškolskej učebnice a e-kurzu LMS Moodle pre študijné odbory učiteľstva a učiteľov kontinuálneho vzdelávania - spoluriešiteľka
 • VEGA – 1/0829/13 Psychologické determinanty aktivity a participácie ľudí s postihnutím v starostlivosti o zdravie