Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.

Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.

Nar. 23. 09. 1981 v Bratislave

 

Kvalifikácia:

2002 – 2007 PdF UK – Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: psychológia – pedagogika (Mgr.)

2007 – 2011 PdF UK – doktorandské štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky (PhD.)


Súčasné pracovné zaradenie:

odborná asistentka

 

Prax:

2007  – 2011 Pedagogická fakulta UK – doktorandka

od roku 2011 Pedagogická fakulta UK – odborná asistentka

 

Pedagogická činnosť v súčasnosti (zabezpečovanie výučby predmetov na KPP):

Dejiny psychológie

Biodromálna psychológia

Techniky komunikácie

Psychologické aspekty výchovy dieťaťa v rodine

Psychologické aspekty výchovy dieťaťa v škole

 

Vedecko-výskumná činnosť

UK/82/2008  -  Autoevalvácia ako nástroj riadenia kvality školy – vedúca projektu

KEGA  018UK-4/2013 - Obsahová inovácia predmetu Školský manažment s následným vytvorením modernej vysokoškolskej učebnice a e-kurzu LMS Moodle pre študijné odbory učiteľstva a učiteľov kontinuálneho vzdelávania - spoluriešiteľka

VEGA – 1/0829/13 Psychologické determinanty aktivity a participácie ľudí s postihnutím v starostlivosti o zdravie

VEGA -   1/0623/15  Vnímané hodnotové posolstvá žiakmi z formálnej edukácie