Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.

Kvalifikácia:
2005 Pedagogická fakulta UK - učiteľstvo psychológie a nemeckého jazyka a literatúry (Mgr.)
2006 Filozofická fakulta UK -  psychológia (Mgr.)
2013 Pedagogická fakulta UK -  doktorandské štúdium v odbore Predškolská a elementárna pedagogika

Priebeh doterajšej praxe:
2002 - 2004 technická asistentka (PdF UK, Ústav pre výskum vývinu dieťaťa)
2010 - 2013 interná doktorandka na Katedre Anglického jazyka a literatúry
2006 - 2013 psychologička v Centre pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže 
od 2011 konateľka Havava, s. r. o. a trénerka certifikovaného vzdelávania pre učiteľov MŠ a ZŠ pre didaktiku cudzích jazykov pri práci s deťmi od 0 do 12 rokov

Vedecko-výskumná činnosť:

 

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach:
SAUP - Slovenská asociácia učiteľov psychológie
EECERA - European Early Childhood Education Research Association
REYLL - Research into Early Years Language Learning - Multilingual Childhoods