Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.

Kvalifikácia:
2005 Pedagogická fakulta UK - učiteľstvo psychológie a nemeckého jazyka a literatúry (Mgr.)
2006 Filozofická fakulta UK -  psychológia (Mgr.)
2013 Pedagogická fakulta UK -  doktorandské štúdium v odbore Predškolská a elementárna pedagogika (PhD.)

Priebeh doterajšej praxe:
2002 - 2004 technická asistentka (PdF UK, Ústav pre výskum vývinu dieťaťa)
2010 - 2013 interná doktorandka na Katedre Anglického jazyka a literatúry
2006 - 2013 psychologička v Centre pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže 
od 2011 konateľka Havava, s. r. o. a trénerka certifikovaného vzdelávania pre učiteľov MŠ a ZŠ pre didaktiku cudzích jazykov pri práci s deťmi od 0 do 12 rokov

Pedagogická prax:

Vývinová psychológia, Pedagogická a školská psychológia, Psychologické a výchovné poradenstvo, Psychológia pre učiteľov 1, Krízová intervencia v škole, Psychologická propedeutika, Kognitívna psychológia

Vzdelávanie pre iné organizácie: Motivácia, Moc a pomoc v pomáhajúcich profesiách, Naratívny formát, Neuropedagogické aspekty učenia jazykov


Vedecko-výskumná činnosť:

 

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach:
SAUP - Slovenská asociácia učiteľov psychológie
EECERA - European Early Childhood Education Research Association
REYLL - Research into Early Years Language Learning - Multilingual Childhoods 

Výber z publikačnej činnosti

  • Jursová Zacharová, Z. (2021). Od narodenia po maturitu. Poznatky vývinovej psychológie v kontexte vzdelávania. Učebnica pre študentov a študentky učiteľstva a primárnej a predprimárnej pedagogiky. Bratislava: Universita Komenského.  Dostupné online  (Dielo je vydané pod medzinárodnou licenciou Creative Commons CC BY NC ND 4.0 Commons Attribution 4.0.)
  • Jursová Zacharová, Z. (2019). Naratívny formát v škole od metódy k výskum Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia. Bratislava: Havava. Dostupné online
  • Jursová Zacharová, Z., Lemešová, M., Miškolci, J., Cabanová, K., Horváthová, Ľ., Sokolová, L. (2019). Postoje, inklúzia a predsudky v slovenských školách. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné online 
  • Belešová, M. Sentésziová, L., & Jursová Zacharová 2018.  Dimenzie čítania v rodináchBratislava: Pedagogická fakulta UK v Bratislave.  Dostupné online.
  • Jursová Zacharová, Z. (2019b). Digital support of developing narrative competence among children from excluded rural communities in Slovakia. In New technologies and redesigning learning spaces. Bucuresti: Carol 1 National Defence University, 85-9. Dostupné online. (wos)
  • ďalšie dostupné publikácie

https://orcid.org/0000-0003-4950-3381

https://publons.com/researcher/4563314/zlatica-jursova-zacharova/