Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.

Kvalifikácia:

2005 Vysokoškolské vzdelanie: Pedagogická fakulta UK - učiteľstvo psychológie a nemeckého jazyka a literatúry (Mgr.)

2006 Vysokoškolské vzdelanie: Filozofická fakulta UK -  psychológia (Mgr.)

2013 Pedagogická fakulta UK -  Interné doktorandské štúdium v odbore Predškolská a elementárna pedagogika

Priebeh doterajšej praxe:

od roku 2002 do 2004 technická asistentka (PdF UK, Ústav pre výskum vývinu dieťaťa)

od roku 2010 do roku 2013 interná doktorandka na Katedre Anglického jazyka a literatúry

od roku 2006 - 2013 psychologička v Centre pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže 

od 2011 konateľka Havava, s. r. o. a trénerka certifikovaného vzdelávania pre učiteľov MŠ a ZŠ pre didaktiku cudzích jazykov pri práci s deťmi od 0 do 12 rokov

Vedecko-výskumná činnosť:

KEGA 060UK-4/2017 Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov - hlavná riešiteľka

VEGA 1/0409/14 2017-2019 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe - spoluriešiteľka

VEGA 1/0150/16 2016 - 2018 Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia - spoluriešiteľka

KEGA 067UK-4/2014 Integratívna metodika na zlepšenie interpersonálnych komunikačných kompetencií, rozvoj emočnej inteligencie a reziliencie dospievajúcich žiakov a adolescentov v kontexte prierezových tém ISCED 2 a ISCED 3A - spoluriešiteľka

VEGA 1/0562/13 Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov - spoluriešiteľka

Výskumné projekty týkajúce sa osvojenia si reči v umelom dvojjazyčnom prostredí, rozvoj cudzojazyčných zručností detí v ranom a predškolskom veku v školskom a v rodinnom prostredí, vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov, spolupráca s Univerzitou Sapienza v Ríme. Ukončený medzinárodný vedecký projekt BilFam (www.bilfam.eu).

Počet vedených záverečných prác: 7

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach:

SAUP - Slovenská asociácia učiteľov psychológie
EECERA - European Early Childhood Education Research Association
REYLL - Research into Early Years Language Learning - Multilingual Childhoods