Mgr. Silvia Harvanová, PhD.

Kvalifikácia:

2012 - Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor psychológia (Mgr.)

2016 - Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor klinická psychológia (PhD.)

 

Pedagogická činnosť:

Učiteľstvo psychológie Bc.: Všeobecná psychológia, Psychológia osobnosti

Učiteľstvo psychológie Mgr.: Modelovanie poradenského procesu

Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím: Všeobecná psychológia, Psychológia osobnosti

Liečebná pedagogika: Psychológia osobnosti, Vývinová psychológia

 

Vedecko-výskumná činnosť:

VEGA 1/0409/14 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe (riešiteľka)

VEGA Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom prostredí (riešiteľka) 

VEGA Monitoring a analýza psychofyziologických korelátov ako ukazovateľ emocionálnych stavov a osobnostných premenných (riešiteľka)