Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Silvia Harvanová, PhD.

Kvalifikácia:

2012 - Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor psychológia (Mgr.)

2016 - Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor klinická psychológia (PhD.)

 

Pedagogická činnosť:

Učiteľstvo psychológie Bc.: Všeobecná psychológia, Anatómia a fyziológia nervovej sústavy, Metodika písania odborného textu v psychológii

Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím: Anatómia a fyziológia nervovej sústavy, Experimentálna psychológia, Psychológia osobnosti

Liečebná pedagogika: Vývinová psychológia, Základy psychológie

Logopédia: Vývinová psychológia

 

Vedecko-výskumná činnosť:

VEGA 1/0409/17 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe (riešiteľka)

VEGA 1/0620/16 Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom prostredí (riešiteľka)

VEGA 1/1110/12 Monitoring a analýza psychofyziologických korelátov ako ukazovateľ emocionálnych stavov a osobnostných premenných (riešiteľka)

APVV-0496-12 Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti ich optimalizácie (riešiteľka)

Grant UK G-15-545-00 Synestézie v kontexte crosskomunikácie v rámci mozgových štruktúr (hlavná riešiteľka)