Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Silvia Harvanová, PhD.

Kvalifikácia:
2012 - Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor psychológia (Mgr.)
2016 - Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor klinická psychológia (PhD.)
 
Doterajšia prax:
od r. 2016 - školská psychologička, ZŠ Dubová, Bratislava, so zameraním na problémy v správaní, individuálne a skupinové poradenstvo, krízová intervencia
Prednášky v rámci kurzov pre verejnosť na Filozofickej fakulte UK v Bratislave "Psychológia v kocke":
Potrebuje mozog našu myseľ? (alebo mind-body problém v 21. storočí)
"Nemôžem veriť vlastným očiam!?" (alebo je naše vnímanie objektívne?)
 
Pedagogická činnosť:
Učiteľstvo psychológie Bc.: Všeobecná psychológia, Anatómia a fyziológia nervovej sústavy, Metodika písania odborného textu v psychológii, Vývinová psychológia
Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím: Anatómia a fyziológia nervovej sústavy, Všeobecná psychológia, Experimentálna psychológia, Psychológia osobnosti
Logopédia: Vývinová psychológia

Vedecko-výskumná činnosť:

  • VEGA 1/0409/17 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe (riešiteľka)
  • VEGA 1/0620/16 Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom prostredí (riešiteľka)
  • VEGA 1/1110/12 Monitoring a analýza psychofyziologických korelátov ako ukazovateľ emocionálnych stavov a osobnostných premenných (riešiteľka)
  • APVV-0496-12 Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti ich optimalizácie (riešiteľka)
  • Grant UK G-15-545-00 Synestézie v kontexte crosskomunikácie v rámci mozgových štruktúr (hlavná riešiteľka)