Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.

Kvalifikácia: 

2000 – 2005 PdF UK – Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: psychológia – nemecký jazyk a literatúra (Mgr.)
2006 – 2007 FiF UK – Špecializačné postgraduálne štúdium školskej psychológie
2006  - Trojmesačný študijný pobyt na Viedenskej univerzite (Institut für Bildungswissenschaft)
2005 – 2008 PdF UK – doktorandské štúdium školskej pedagogiky (PhD.)
2009 - Tréning trénerov (PDCS)
2009 - Certifikovaný kurz lektorov vzdelávania dospelých (AIVD)

Súčasné pracovné zaradenie:

odborná asistentka


Prax: 

2005 – 2008 Pedagogická fakulta UK – doktorandka

2005 – 2008 prekladateľská činnosť (napr. materiály pre projekt ECFUN European Children's Future University Network)

od roku 2008 Pedagogická fakulta UK – odborná asistentka

od roku 2009 Komunitné centrum Kopčany - projektová pracovníčka (nízkoprahové centrum pre deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia)


Pedagogická činnosť :

Psychologická propedeutika (UPV), Sociálna psychológia (UPV, uč. PSY), Sociálno-psychologický tréning I. a II. (PSY), Sociálno-psychologický výcvik pre učiteľov (VUZ)Vedecko-výskumná činnosť
VEGA 1/0143/08 Kultúra školy a výchovných zariadení so zameraním na problémové deti - spoluriešiteľka

VEGA 1/0253/09 Kognitívne versus sociálne predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím - spoluriešiteľka

Grant agentúry UK´Economic and Social Research Council (RES-192-22-0060) - Community Youth Work and Social Research: Knowledge Transfer, Informing, Policy and Further Opportunities for Collaboration - spoluriešiteľka

VEGA 1/10710/11 Maskulinity a femininity vo feminizovaných odboroch – spoluriešiteľka v roku 2012

VEGA 1/0445/11 Sociálne mikrokultúry detí v ťažkých životných situáciách – spoluriešiteľka

VEGA 1/0562/13 Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov - spoluriešiteľka

KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických materiálov - spoluriešiteľka

KEGA 060UK-4/2017 Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov - spoluriešiteľka

VEGA 1/0409/14 2017-2019 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe - spoluriešiteľka 

Členstvo v profesijných spoločnostiach:
Asociácia školskej psychológie SR a ČR
Slovenská psychologická spoločnosť
Verband der Psychologielehrerinnen und -lehrer e.V.
Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie