Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.

Kvalifikácia: 

 • 2005 PdF UK – Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: psychológia – nemecký jazyk a literatúra (Mgr.)
 • 2007 FiF UK – Špecializačné postgraduálne štúdium školskej psychológie
 • 2006  Trojmesačný študijný pobyt na Viedenskej univerzite (Institut für Bildungswissenschaft)
 • 2008 PdF UK – doktorandské štúdium školskej pedagogiky (PhD.)
 • 2009 Tréning trénerov (PDCS)
 • 2009 Certifikovaný kurz lektorov vzdelávania dospelých (AIVD)
 • od 2021 Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky - poradenstvo (PdF UK)
 • 2009 – súčasnosť vzdelávanie v rôznych témach: multikultúrna výchova, drogové závislosti, poradenský rozhovor/proces a skupinový poradenský rozhovor, dobrovoľníctvo, krízová intervencia, hranice v práci s klientmi, syndróm CAN, práca s LGBT mládežou, rodovo citlivá výchova, vzťahová väzba, online poradenstvo, rešpektovať a byť rešpektovaný, riešenie konfliktov, rozvíjanie kreativity, gamifikácia, tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, práca so živými knihami, online bezpečnosť, Moodle pre pokročilých, interaktívny obsah v Moodle, motivácia, aktuálne trendy v diagnostike rizikového správania dospievajúcich, kariérové portfólio a iné.

 

Doterajšia prax: 

 • 2005 – 2008 Pedagogická fakulta UK – doktorandka
 • 2005 – 2008 prekladateľská činnosť (napr. materiály pre projekt ECFUN European Children's Future University Network)
 • od roku 2008 Pedagogická fakulta UK – odborná asistentka
 • 2019 - 2015 Komunitné centrum Kopčany - projektová pracovníčka (nízkoprahové centrum pre deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia)
 • 2022 – 2023 ZŠ Tbiliská – špeciálna pedagogička

 
Pedagogická činnosť :
Psychologická propedeutika (PEP), Sociálna psychológia (UZ, uč. PSY, PEP), Sociálno-psychologický výcvik pre učiteľov (UZ), Sociálno-psychologický výcvik pre výchovu k občianstvu (uč. OBV), Osobnostný a sociálny rozvoj (UZ), Interkultúrna psychológia (uč. PSY

Vedecko-výskumná činnosť: