Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

Kvalifikácia:

2001 PdF UK – učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: psychológia – anglický jazyk (Mgr.)

2002 ŠJŠ - špeciálna štátna jazyková skúška: odbor prekladateľský

2003 FiF UK – špecializačné postgraduálne štúdium školskej psychológie

2005 MPC - prvá kvalifikačná skúška pedagogických zamestnancov

2006 PdF UK – doktorandské štúdium pedagogickej psychológie (PhD.)

Medzinárodné vzdelávacie pobyty:

Rudolf Dreikurs Summer School and Institute ICASSI (University of Guelph, Kanada, 2003)

Rudolf Dreikurs Summer School and Institute ICASSI (University of Cork, Írsko, 2004)

Group Dynamics and Social Skills in the Classroom (Frederick Institute of Technology, Cyprus, 2005)

Crisis Management in Schools - Training Course for School Psychologists (ISPA, Malta, 2009)

Rudolf Dreikurs Summer School and Institute ICASSI (Trenčianske Teplice, SR, 2016)

Doterajšia prax:

2000 – 2007 učiteľka základnej školy (1. a 2. stupeň ZŠ) a školská psychologička

2007 - 2012 lektorka a koordinátorka komunitných vzdelávacích projektov (vzdelávanie dospelých)

2011 - 2015 učiteľka strednej školy (gymnázium)

od 2008  vysokoškolská učiteľka (Pedagogická fakulta UK v Bratislave) 

 

Pedagogická činnosť:

Všeobecný učiteľský základ: Psychológia pre učiteľov 2 (Bc.), Psychologická analýza školských výchovných situácií (Mgr.)

Učiteľstvo psychológie Bc.: Úvod do vyučovania psychológie

Učiteľstvo psychológie Mgr.: Didaktika psychológie, Digitálne technológie v psychológii a vyučovaní psychológie, Pedagogická prax 2 a 3 - učiteľstvo psychológie

Vedecko-výskumná činnosť:

VEGA 1/0409/14 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe (hlavná riešiteľka) 

KEGA 060UK-4/2017 Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov (riešiteľka)

VEGA 1/0562/13 Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov (hlavná riešiteľka)

KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických materiálov (hlavná riešiteľka)

VEGA 1/0253/09 Kognitívne verzus sociálne predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím (riešiteľka)

Medzinárodný výskum EFPTA: Vyučovanie psychológie vo vyššom sekundárnom vzdelávaní v Európe

Počet vedených bakalárskych a diplomových prác: 55     

Členstvo v domácich a medzinárodných profesijných spoločnostiach:

European Federation of Psychology Teachers Associations (EFPTA) - členka výboru

Board of Educational Affairs (EFPA) - členka výboru za EFPTA

Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie (SAUP) - členka výboru

North American Society of Adlerian Psychology

Slovenská psychologická spoločnosť

Asociácia školskej psychológie SR a ČR