Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Juraj Petrík, PhD.

Kvalifikácia:
2017 Ústav aplikovanej psychológie FSEV-UK: sociálna a pracovná psychológia (Mgr.)
2020 Ústav aplikovanej psychológie FSEV-UK: sociálna a pracovná psychológia (PhD.)

Zahraničné vzdelávacie pobyty:
Visegrand Fund Scholarship No. 51810848 (Charles University, Prague, 2018-9) 

Doterajšia prax:
2014 – 2015 dištančné poradenstvo, Linka Detskej Istoty
2015 – 2016 sourcer a recruiter v HR agentúre (od 2017+ szčo)
2018              externý spolupracovník grantu UVSK-SAV, APVV-14-0531, zber dát
2018 – 2019 pracovný psychológ, metóda vyhodnocovania kritických incidentov pre ZSDIS

 
Pedagogická činnosť:
VUZ: Sociálna psychológia pre učiteľov
PKP: Bakalársky seminár, Metodika písania odborného textu v psychológii, Pracovná a organizačná psychológia 
uč. PSY: Aplikovaná sociálna psychológia, Seminár k bakalárskej práci
 
Vedecko-výskumná a projektová činnosť:

  • Grant mladých No. UK/410/2018- exploration of effectiveness of direct contact (majority-minority) on intergroup prejudice (hlavný riešiteľ) 
  • Visegrad Fund Scholarship No. 51810848- evaluation of social representations and associations produced by Slovak adolescents when thinking of Roma people in context of working cooperation with them.

Členstvo v domácich a medzinárodných profesijných spoločnostiach, odborových a redakčných radách:
Slovenská asociácia pre kritickú psychológiu (člen revíznej komisie, 2018)