Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.

Kvalifikácia:

 

 • VŠ (PhDr.) v odbore psychológia, zameranie klinická psychológia, FF UK Bratislava (1987)
 • Mimoriadne štúdium základov žurnalistiky, FF UK (1988)
 • Štúdium základov pedagogiky vysokej školy, FF UK, Bratislava (1989)
 • PhD. v odbore psychológia, FF UK, Bratislava (1999)
 • doc. v odbore pedagogická psychológia, PdF UK, Bratislava (2003)

 

Priebeh doterajšej praxe:
 • (1982 – 1983)  Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava, výskumná asistentka
 • (1983 – 1987) Filozofická fakulta UK v Bratislave, študentka
 • 1988 - dosiaľ  Katedra psychológie a patopsychológie PdF UK,  Bratislava/
 • prodekanka pre zahraničné vzťahy (2006-2015); riaditeľka Ústavu psychologických a logopedických štúdií PdF UK (2011-2013); členka Vedeckej rady PdF UK 

 

Pedagogická činnosť:

vývinová psychológia, klinická psychológia, psychológia zdravia, psychodiagnostika, psychologické techniky zvládania záťaže, základy psychoterapie hrou, základy aplikovanej behaviorálnej analýzy /ABA, skupinová psychoterapia pre sociálnych pracovníkov, nové trendy v psychologickej teórii a praxi (pre PhD. študentov) 
 

Výskumné projekty:
 •  - Multimodalita vývinu emocionálnej regulácie u dospievajúcich s typickým a atypickým vývinom. Perspektíva komplexnej dynamickej súhry štrukturálnych a funkčných systémových zmien biologických, psychologických, sociálnych a environmentálnych. VEGA 1/0955/17, vedúca riešiteľka projektu,
 • - Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom prostredí. VEGA 1/0620/16, zástupkyňa vedúceho riešiteľa projektu,
 • - Integratívna metodika na zlepšenie interpersonálnych komunikačných kompetencií, rozvoj emočnej inteligencie a reziliencie dospievajúcich žiakov a adolescentov v kontexte prierezových tém ISCED 2 a ISCED 3A, KEGA 067UK-4/2014, zástupkyňa vedúcej riešiteľky projektu,
 • - Psychologické determinanty aktivity a participácie ľudí s postihnutím v starostlivosti o zdravie. VEGA 1/0829/13, spoluriešiteľka
 • - Pedagogika postihnutých a znevýhodnených raného a predškolského veku - nový systémový prvok špeciálnej pedagogiky v rovine teoreticko-koncepčnej a v rovine aplikačnej (nové študijné programy pregraduálneho a celoživotného vzdelávania). KEGA 118UK-4/2011, spoluriešiteľka,
 • - Kognitívne versus sociálne predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím. VEGA 1/0253/09, spoluriešiteľka,
 • - Možnosti psychológie v utváraní podmienok pre vyrovnávanie príležitostí jedincov s rôznymi druhmi postihnutia v majoritnej spoločnosti. VEGA, 1/3641/01, spoluriešiteľka,
 • - Psychologické dimenzie životného štýlu života jedincov s rozličnými druhmi postihnutia v kontexte spoločensko-ekonomických zmien. VEGA 1/0048/03, spoluriešiteľka,
 • - Psychologické faktory ovplyvňujúce kvalitu života jedincov s rozličnými druhmi postihnutia, projekt VEGA, 1/7186/20, spoluriešiteľka,
 • - Sociálno-psychologické aspekty formovania integrovaných žiackych skupín, projekt VEGA, 1/3121/96, spoluriešiteľka,
 • medzinárodné (výber)
 • - LLP Erasmus / Erasmus plus, fakultná koordinátorka na PdF UK (2006-2015),
 • - EURECNET - The European Research Ethics Committees Network, Project 7FP, Contract number 244519 (SIS-CT-2010-244519), IV/2011-III/2013 (2 roky); člen tímu ÚMEB n. f.,
 • - EUREC - The European Network of Research Ethics Committees. Project 6FP, Contract number 038301 (SAS6), 4/2007-3/2009; člen tímu ÚMEB n. f.,
 • - Educational Initiative Central and Eastern Europe, Neuwaldegg – Wien (2005-2006),
 • - THE ORAVA PROJECT: A Slovak republic / University Northern Iowa (Regent's Center) Collaborative National Education Programme (Early Childhood Education) - (1994-1996),
 • - GOALS OF MEDICINE, The Hasting Center, Briarcliff Manor, USA; Institute of Medical Ethics & Bioethics, Bratislava (1993 - 1997), - https://www.scaswebsite.com/slovakian/ participácia na medzinárodnom projekte a slovenskej úprave SCAS - Spenceovej škály úzkosti, verzie pre rodičov (2022) - https://mhavie.ca/boutique/index.php?route=product/category&path=77 participácia na slovenskej úprave škály MHAVIE (LIFE-H) 3.0 pre deti (krátka forma) (2016)

Zvláštne ocenenia

Fulbright Commission Scholarship, USA (2001-2002: SLU, St. Louis, MI; Georgetown University, Washington, D.C.; IPS, Crystal City, VI); pozvané prednášky doma a v zahraničí, pozvané členstvo v redakčných radách, odborných komisiách a poradných zboroch Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach

- domáce: Slovenská psychologická spoločnosť, Slovenská lekárska spoločnosť

- zahraničné: World Federation for Mental Health (1991 – 1996)

- redakčné rady: RaN (od roku 1998, ISSN 1335 - 3543); Rodina a spoločnosť dnes (od roku 2000, Reg. MK SR č. 2378/2000); Medical Ethics & Bioethics (od roku 2001, ISSN 1335 – 0560)

 

Pobyty na zahraničných univerzitách a vedeckých inštitúciách

Emmanuel Miller Center for Families and Children, London, UK (1993); University of Northern Iowa (jún 1994 a sept.– okt. 1995); IPS Arlington, VA, KIE Georgetown University, Washington D.C., St. Louis University, St. Louis, MO (okt. 2001 – jún 2002); Univerzita Padova, IT (dec. 2006); Gosudarstvennyj institut vyschevo obrazovania respubliky Tatarstan, Kazaň, Rusko (23.- 29.1.2011) a i.

Ďalšie vzdelávanie

- psychoterapia a pod.: Logoterapia a existenciálna analýza (TUvT, FiF/ILAA a KUL, 2000), Play therapy (NIRE, Bethesda, MD, USA, 2002); ABA - Applied Behavioral Analysis (LF UK v Bratisalve / ACVA a NOVA FL, USA, 2013, 2014); The Autism Diagnostic Observation Schedule-Second Edition (ADOS-2) (LF UK v Bratislave / ACVA, 2015); Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby (Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o. z., Martin, 2018); Team-based-learning (pre VŠ učiteľov), inovatívne formy VŠ vzdelávania a profesijnej prípravy (New York University a LF UK v Bratislave, 2018) a i.