Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.

Kvalifikácia:
VŠ – psychológia, zamer. klinická psych., FF UK Bratislava (PhDr., 26. 5. 1987)
Mimoriadne štúdium  základov žurnalistiky, FF UK (1988)
Štúdium základov pedagogiky vysokej školy, FF UK, Bratislava (1989)
Vedecká hodnosť (PhD.), FF UK, Bratislava (21. 10. 1999) v odbore psychológia
Vedecko-pedagogický titul (doc.), PdF  UK, Bratislava (1. 1. 2003) v odbore pedagogická psychológia
 
Priebeh doterajšej praxe:
(1982 – 1983)  Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava, výskumná asistentka
(1983 – 1987) Filozofická fakulta UK v Bratislave, študentka
1988 - dosiaľ  Katedra psychológie a patopsychológie PdF UK,  Bratislava
 
Pedagogická činnosť:
vyučované predmety z odboru psychológie: vývinová, klinická psychológia, resp. klinická psychológia a psychológia zdravia,  psychodiagnostika, cvičenia z psychodiagnostiky, psychologické techniky zvládania záťaže, základy hrovej terapie
 
Výskumné projekty:
 a) domáce:
doteraz riešila 4 projekty VEGA pri KPP PdF UK (No. 1/991132/93; No. L/7186/20; No. 1/0048/03, No. 1/3641/01)
b) medzinárodné:
The Orava Project: Slovak Republic – University of Northern Iowa Collaborative National Education Program, with Regent’s Center on Early Childhood Education (1994 - 1996); International Multi Centered Project Goals of Medicine, The Hastings Center, Briarcliff Manor, USA /Institute of Medical Ethics & Bioethics, Bratislava  (1993 - 1997); Educational Initiative Central and Eastern Europe, Neuwaldegg – Wien (2005 - kontinuálne);
c) ocenenia:
Fulbright Commission Scholarship, 2000; pozvané prednášky, pozvané členstvo v redakčných radách, odborných komisiách a poradných zboroch

Počet vedených diplomantov a doktorandov:
cca 30 DP, 1 doktorand
 
Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach:
 a) domáce vedecké a odborné spoločnosti:
Slovenská psychologická spoločnosť  (1999 – )
Slovenská lekárska spoločnosť (1987 – ); 

b) zahraničné:
World Federation for Mental Health (1991 – 1996); redakčné rady: RaN (od roku 1998, ISSN  1335 - 3543); Rodina a spoločnosť dnes (od roku 2000, Reg. MK SR č. 2378/2000); Medical Ethics & Bioethics  (od roku 2001, ISSN 1335 – 0560)
 
Pobyty na zahraničných univerzitách a vedeckých inštitúciách:
University of Northern Iowa (jún 1994) a  (sept. – okt. 1995); IPS Arlington, VA a  KIE Georgetown University, Washington, a  St. Louis University, St. Louis, MO (okt. 2001 – jun 2002); Universita Padova, IT, (dec. 2006), ai.