Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

 Kvalifikácia:
 • 2008 Filoyofická fakulta UK - Psychológia (doc.)
 • 1999 Filozofická fakulta UK – Psychológia (PhD.)
 • 1990 Filozofická fakulta UK – Psychológia (Mgr.)

 

Priebeh doterajšej praxe:
 • vysokoškolský učiteľ
 • poradenský psychológ
 • 2009 – Pedagogická fakulta UK Bratislava
 • 1994 – 2009 – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • 1990 – 1994 – Psychologická poradňa Bratislava
Pedagogická činnosť:  
 • Výcvik sociálnych zručností I, II
 • Nové trendy v psychologickej teórii a praxi
 • Metodika písania odborného textu v psychológii
 • Metodológia psychologického výskumu
Vedecko-výskumná činnosť:

Riešiteľ a spoluriešiteľ grantových úloh v oblasti identity, hodnôt, zdravia a morálky adolescentov

 • KEGA 043UK-4/2017 (2017-2019) PdF & FF UK Bratislava - Tvorba a implementácia metodiky pre prácu v oblasti prevencie násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich
 • VEGA 1/0191/19 „Životné štýly a stratégie v kohortách slovenských adolescentov“ riešený na Univerzite Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulte
 • H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020, rurALLURE, Project 101004887: Promotion of rural museums and heritage sites in the vicinity of European pilgrimage routes (2021-2023)
 • Comenius Multilateral Project 134018-2007-CY-COMENIUS-CMP: Teacher In-Service Training for Roma Inclusion (2007-2009)
 • WHO, UNESCO, UKF: Life skills of young people in relation to health (2001-2002)
 • VEGA 1/9007/02: Základné aspekty morálky u adolescentov (2002-2004)
 • VEGA 1/3675/06: Sociálno-psychologické aspekty formovania identity adolescentov (2006-2008)
 • KEGA 3/5269/07: Nácvik tolerancie a riešenia intolerancie (2007-2009)
 • KEGA 106-007UKF- 4/2010: Tvorba emocionálnej a sociálnej pohody v školskom prostredí (2010-2011)
 • ESF 11230220364: Rozvíjajúce programy zamerané na zvyšovanie osobnostných a odborných spôsobilostí pre potreby pedagogicko-psychologickej praxe. Špecializačné štúdium školskej psychológie (2006-2008
Publikačná činnosť

Šramová, B. (2023). University students’ experience with mobile learning during COVID-19 pandemic, Interactive Learning Environments, DOI: 10.1080/10494820.2023.2220362

Šramová, B., Fábik, D., Hamranová, A., Štefanec, Z. (2022). Generácia Z v kontexte životného štýlu. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychológie. ISBN 978-80-223-5556-8

ACB: Šramová, B., Deptová, T., Hamranová, A., Poliaková, E. (2019). Násilie v intímnych vzťahoch dospievajúcich. Metodika pre prácu v oblasti prevencie. Bratislava: UK, 176s., ISBN 978-223-4849-2

 Šramová, B., & Pavelka, J. (2019). Gender differences and wellbeing indicators tendencies in motivational structure of adolescent online shopping behavior. International Journal of Retail & Distribution Management. 47 (6), 623-642. DOI: 10.1108/IJRDM-08-2017-0173

https://orcid.org/0000-0003-3941-2603