Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov, CSc.

Kvalifikácia:
1994 lekárska fakulta, odbor všeobecné lekárstvo (MUDr.)
1995 psychologická fakulta, odbor psychológia
1996 atestácia v odbore psychiatria
2000 doktorandské štúdium v odbore psychiatria (CSc.)
2004 habilitačné konanie v odbore psychológia (doc.)
2005 atestácia v odbore klinická psychoterapia

Zahraničné vzdelávacie pobyty:
Family planning, sexual and reproductive health (Netherlands school of public health (NSPH) and Netherlands Institute of Social Sexuological Research (NISSO) (Netherlands, 1997).

Priebeh doterajšej praxe:
1994 - 1996 sekundárny lekár, psychiatrická nemocnica
1996 - 2005 lekár-psychiater, psychiatrická nemocnica
1997 - 2016 vysokoškolský učiteľ na univerzite
2005 - 2018 súkromná psychiatrická prax
od r. 2019 docent katedry psychológie a patopsychológie PdF UK, Bratislava

Pedagogická činnosť:
Neuropsychológia, Všeobecná patopsychológia, Psychológia jednotlivcov s postihnutím, Psychopatológia, Základy psychiatrie, Riešenie konfliktov, Základy psychoterapie

Vedecko-výskumná činnosť:
1998 - 2014 riešiteľ a spoluriešiteľ 6 projektov štátneho sektora a 4 projektov terciárneho sektora

Členstvo v profesijných organizáciách, redakčných radách a pod.:
Kyjevská asociácie psychoterapie (КАP), člen výboru
Ukrajinská asociácie politických vied (UAPS), člen výboru