Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

Kvalifikácia:
2001 učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: psychológia – anglický jazyk (Mgr.)
2002 špeciálna štátna jazyková skúška: odbor prekladateľský
2003 špecializačné postgraduálne štúdium školskej psychológie
2005 prvá kvalifikačná skúška pedagogických zamestnancov
2006 doktorandské štúdium v odbore pedagogická psychológia (PhD.)
2019 habilitačné konanie v odbore pedagogická psychológia (doc.)

Zahraničné vzdelávacie pobyty:
Rudolf Dreikurs Summer School and Institute ICASSI (University of Guelph, Kanada, 2003)
Rudolf Dreikurs Summer School and Institute ICASSI (University of Cork, Írsko, 2004)
Group Dynamics and Social Skills in the Classroom (Frederick Institute of Technology, Cyprus, 2005)
Crisis Management in Schools - Training Course for School Psychologists (ISPA, Malta, 2009)

Doterajšia prax:
2000 – 2007 učiteľka základnej školy (1. a 2. stupeň ZŠ) a školská psychologička
2007 - 2012 lektorka a koordinátorka komunitných vzdelávacích projektov (vzdelávanie dospelých)
2011 - 2015 učiteľka strednej školy (gymnázium)
od 2008 vysokoškolská učiteľka (Pedagogická fakulta UK v Bratislave) 
 
Pedagogická činnosť:
Všeobecný učiteľský základ: Psychológia pre učiteľov 2 (Bc.), Psychologická analýza školských výchovných situácií (Mgr.)
Učiteľstvo psychológie Bc.: Úvod do vyučovania psychológie, Sociálno-psychologický výcvik I.
Učiteľstvo psychológie Mgr.: Didaktika psychológie, Sociálno-psychologický výcvik II., Digitálne technológie v psychológii a vyučovaní psychológie, Pedagogická prax 2 a 3 - učiteľstvo psychológie
 
Vedecko-výskumná činnosť:

Členstvo v domácich a medzinárodných profesijných spoločnostiach, odborových a redakčných radách:
European Federation of Psychology Teachers Associations (EFPTA) - členka výboru
Board of Educational Affairs (EFPA) - členka výboru za EFPTA
Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie (SAUP) - členka výboru
North American Society of Adlerian Psychology
Slovenská psychologická spoločnosť
Asociácia školskej psychológie SR a ČR

Členka Oborové rady doktorského studijního programu Psychologie, obor Pedagogická psychologie (Pedagogická fakulta JČU, České Budějovice)