Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

Kvalifikácia:
2001 učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: psychológia – anglický jazyk (Mgr.)
2002 špeciálna štátna jazyková skúška: odbor prekladateľský
2003 špecializačné postgraduálne štúdium školskej psychológie
2005 prvá kvalifikačná skúška pedagogických zamestnancov
2006 doktorandské štúdium v odbore pedagogická psychológia (PhD.)
2019 habilitačné konanie v odbore pedagogická psychológia (doc.)

Zahraničné vzdelávacie pobyty:
Rudolf Dreikurs Summer School and Institute ICASSI (University of Guelph, Kanada, 2003)
Rudolf Dreikurs Summer School and Institute ICASSI (University of Cork, Írsko, 2004)
Group Dynamics and Social Skills in the Classroom (Frederick Institute of Technology, Cyprus, 2005)
Crisis Management in Schools - Training Course for School Psychologists (ISPA, Malta, 2009)

Doterajšia prax:
2000 – 2007 učiteľka základnej školy (1. a 2. stupeň ZŠ) a školská psychologička
2007 - 2012 lektorka a koordinátorka komunitných vzdelávacích projektov (vzdelávanie dospelých)
2011 - 2015 učiteľka strednej školy (gymnázium)
2015 – trvá  lektorka kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov školstva
2008 – trvá vysokoškolská učiteľka (Pedagogická fakulta UK v Bratislave) 
 
Pedagogická činnosť:
Všeobecný učiteľský základ: Psychológia pre učiteľov 2 (Bc.), Psychologická analýza školských výchovných situácií (Mgr.)
Učiteľstvo psychológie Bc.: Úvod do vyučovania psychológie
Učiteľstvo psychológie Mgr.: Didaktika psychológie, Sociálno-psychologický výcvik II., Digitálne technológie v psychológii a vyučovaní psychológie, Pedagogická prax 2 a 3 - učiteľstvo psychológie
 
Vedecko-výskumná a projektová činnosť:

  • Fond SK.NIC Stanem sa učITeľom - inovácia pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov prostredníctvom videa a jeho efektívneho využitia vo vzdelávaní (riešiteľka, 2020 - 2021)
  • ESF 312011AFX7 Skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied (riešiteľka, 2020 - 2021)
  • VEGA 1/0409/14 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe (hlavná riešiteľka) 
  • KEGA 060UK-4/2017 Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov (riešiteľka)
  • VEGA 1/0562/13 Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov (hlavná riešiteľka)
  • KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických materiálov (hlavná riešiteľka)
  • VEGA 1/0253/09 Kognitívne verzus sociálne predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím (riešiteľka)
  • Medzinárodný výskum EFPTA: Vyučovanie psychológie vo vyššom sekundárnom vzdelávaní v Európe

Členstvo v domácich a medzinárodných profesijných spoločnostiach, odborových a redakčných radách:
European Federation of Psychology Teachers´Associations (členka výboru, 2019-22 prezidentka EFPTA)
Board of Educational Affairs pri EFPA (členka výboru nominovaná za EFPTA)
Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie (členka výboru)
European Society for Psychology Learning and Teaching (ESPLAT)
North American Society of Adlerian Psychology (NASAP)
Slovenská psychologická spoločnosť
Asociácia školskej psychológie SR a ČR

Členka Oborové rady doktorského studijního programu Psychologie, obor Pedagogická psychologie (Pedagogická fakulta JČU, České Budějovice)