Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Celoživotné vzdelávanie

Ponuka celoživotného vzdelávania pre učiteľov a učiteľky psychológie

Rigorózne skúšky (PaedDr.) v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii.

Rozširujúce štúdium učiteľstva psychológie 
Štúdium je určené pre učiteľov a učiteľky základných a stredných škôl s vysokoškolským vzdelaním, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet Psychológia pre stredné školy. 

Akreditované kontinuálne inovačné vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky psychológie: 

Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu v prostredí školy 
(80 hod., 19 kreditov)

Inovatívne metódy vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja v sekundárnom vzdelávaní (60 hod., 15 kreditov)

Bližšie informácie a prihlasovanie na celoživotné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom odd. pre celoživotné vzdelávanie.

Ak nie je uvedené inak, termín podania prihlášky je vždy do 30. 4. daného roku.