Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Miloš KMEŤ, PhD.

Štúdium

2011  - 2015   

Doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra Predprimárnej a primárnej edukácie

2012 – 2013                            

Študijný pobyt vo Fínsku, Aalto Univerzita, Helsinky                                    

1993 – 1999                            

Magisterské štúdium, Estetická výchova – Výtvarná výchova, Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, Nitra, Slovensko                                                 

Pedagogická činnosť

2017

UK, Pedagogická fakulta, KVV, odborný asistent

2007

Spojená škola Novohradská v Bratislave, The International Baccalaurete Middle Years Programme (IB MYP), učiteľ predmetov Visual Art and Design Technology, koordinátor Personal Project-u www.gjh.sk 

2005 - 2006

Základná Škola, Kulíškova 8, Bratislava, učiteľ výtvarnej výchovy, www.zskuliskovaba.sk 

1999 – 2004

Gymnázium I. Bellu, Handlová, učiteľ výtvarnej a estetickej výchovy, www.gymnovha.edu.sk 

Lektorské zručnosti   

Lektorovanie výtvarných víkendových kurzov pre rodiny s deťmi –  NACHÁDZANIA 2006 – 2012

Lektorovanie výtvarných kurzov pre  KUFIMO 2009-2012                              

Projekty                                 

KEGA 003UK-4/2020 Hodnotenie v predmete Výtvarná výchova

Medzinárodný projekt Comenius – TELE – project : Towards a European Learning Environment / 2007 – 2009 / Veľká Británia, Nórsko, Slovenská republika, Holandsko/ 

Rozvoj životných zručností. Celoslovenský projekt NDS a Štúdia zážitku, 2003 -2004

Publikácie 

AFH -| Development of critical thinking in art education in students of primary and lower secondary education / Kmeť, Miloš [Autor, 80%] ; Valachová, Daniela [Autor, 20%] ; Horizonty umenia, 6 [20.10.2019-01.11.2019, Banská Bystrica, Slovensko In: Horizonty umenia 6 [textový dokument (print)] : zborník abstraktov príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie Kolodziejski, Maciej [Recenzent] ; Dushniy, Andriy Ivanovich [Recenzent] ; Janek, Marián [Recenzent]. – 1. vyd. – Roč. 6. – Banská Bystrica (Slovensko) : Akadémia umení. Fakulta múzických umení, 2019. ISBN 978-80-8206-027-3, s. 60-60 [tlačená forma] 

AFD | Possibilities of visual art education in the improvement of metacognitive skills of pupils = Možnosti výtvarnej výchovy v rozvoji metakognitívnych zručností žiakov / Kmeť, Miloš [Autor, 100%] ; Horizonty umenia, 5 [01.11.2018-30.11.2018, Banská Bystrica, Slovensko] In: Horizonty umenia 5 [textový dokument (print)] / Strenáčiková, Mária [Zostavovateľ, editor] ; Kolodziejski, Maciej [Recenzent] ; Dushniy, Andriy Ivanovich [Recenzent] ; Janek, Marián [Recenzent]. – 1. vyd. – Banská Bystrica (Slovensko) : Akadémia umení. Fakulta múzických umení, 2018. – ISBN 978-80-8206-007-5, s. 336-342 [tlačená forma]

AFD | Myšlienkové mapy a ich využitie na hodine výtvarnej výchovy / Kmeť, Miloš [Autor, 100%] ; CREA-AE 2018, 5 [01.11.2018-15.11.2018, Banská Bystrica, Slovensko] In: CREA-AE 2018 [elektronický dokument] : kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie, zborník z elektronickej konferencie s medzinárodnou účasťou, 1. - 15. 11. 2018 / Valachová, Daniela [Zostavovateľ, editor] ; Lipárová, Lenka [Zostavovateľ, editor] ; Gašperová, Júlia [Zostavovateľ, editor] ; Bergerová, Xénia [Recenzent] ; Kováčová, Barbora [Recenzent]. – 1 vyd. – Banská Bystrica (Slovensko) : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. – ISBN 978-80-557-1519-3, s. 125-131 [online]

AAB  | Míľniky (auto)evalvácie vo výtvarnej výchove [textový dokument (print)] / Valachová, Daniela [Autor, 50%] ; Kmeť, Miloš [Autor, 50%] ; Uhel, Jaroslav [Recenzent] ; Bergerová, Xénia [Recenzent] ; Kováčová, Barbora [Recenzent]. – 1 vyd. – Banská Bystrica (Slovensko) : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019. – 144 s. [7,15 AH] [tlačená forma]. – ISBN 978-80-557-1590-2

ACD | O didaktike vo výtvarnej výchove / Kmeť, Miloš [Autor, 100%]
In: O výtvarnej výchove [textový dokument (print)] / Bergerová, Xénia [Autor] ; Drahoš, Alojz [Autor] ; Kmeť, Miloš [Autor] ; Valachová, Daniela [Recenzent] ; Hološka, Ľudovít [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. – ISBN 978-80-223-4757-0, s. 101-126 [tlačená forma]

AFD  | Rozvoj kritického myslenia vo výtvarnej výchove u žiakov primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania = Development of critical thinking in art education in students of primary and lower secondary education / Kmeť, Miloš [Autor, 80%] ; Valachová, Daniela [Autor, 20%] ; Horizonty umenia, 6 [20.10.2019-01.11.2019, Banská Bystrica, Slovensko] In: Horizonty umenia 6 [elektronický dokument] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie / Strenáčiková, Mária [Zostavovateľ, editor] ; Kolodziejski, Maciej [Recenzent] ; Dushniy, Andriy Ivanovich [Recenzent]. – 1. vyd. – Banská Bystrica (Slovensko) : Akadémia umení, 2019. – ISBN 978-80-8206-028-0, s. 179-188 [CD-ROM]

AED  | Expresívny výraz výtvarného diela na výtvarnej výchove = Art work expression in art education / Kmeť, Miloš [Autor, 100%] In: Expresivita vo výchove III [elektronický dokument] : zborník / Valachová, Daniela [Zostavovateľ, editor] ; Kováčová, Barbora [Zostavovateľ, editor] ; Hudecová, Anna [Recenzent] ; Uhel, Jaroslav [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. – ISBN 978-80-223-4931-4, s. 27-35 [online] 

AED | Hodnotenie expresívneho výrazu na výtvarnej výchove = Assessment of expression in art education / Kmeť, Miloš [Autor, 100%] In: Expresivita vo výchove III [elektronický dokument] : zborník / Valachová, Daniela [Zostavovateľ, editor] ; Kováčová, Barbora [Zostavovateľ, editor] ; Hudecová, Anna [Recenzent] ; Uhel, Jaroslav [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. – ISBN 978-80-223-4931-4, s. 60-69 [online]