Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Iva PAŠTRNÁKOVÁ, PhD.

Curriculum vitae

Zamestnania a štúdium:

09. 02. 2009 - doteraz: Odborná asistentka, Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava.

01. 02. 2009 - 30. 4. 2010: Asistentka editora publikácie k výstavnému projektu Renesancia z cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia, Slovenská národná galéria, Bratislava.

09/2009 - 12/2009: Externý lektor tvorivých dielní zameraných na tvorbu smaltovaných šperkov, CC Centrum, Jiráskova XX, Bratislava.

08. 09. 2008 - 31. 01. 2009: Asistentka Sekretariátu Bienále animácie Bratislava pred a počas festivalu "IX. Bienále animácie Bratislava" (externe), BIBIANA - Medzinárodný dom umenia pre deti, Panská 41, Bratislava. (01.12. 2008 - 08. 02. 2009: Výtvarný pedagóg v slobodnom povolaní.)

15. 01. 2008 - 31. 07. 2008: Kreatívny pracovník, Zoner s.r.o., Bratislava.

01.10. 2004 - 30. 09. 2007: Interný doktorand, Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava.. Školiteľ: doc. PhDr. Marian Zervan, PhD. (VŠVU)

10/2007 - doteraz: Externý lektor tvorivej dielne pre školské družiny, Miestne kultúrne centrum Bratislava I.

10/2005 - 12/2007: Externý lektor tvorivej dielne pre klientov o. z. Krídla - združenie priateľov a ľudí s psychickými poruchami, Bratislava.

04/2003 - 06/2005: Učiteľ odborných predmetov (Figurálne kreslenie, Výtvarná príprava, Maľba - technológia a prax), Združená stredná škola scénického výtvarníctva, Bratislava.

09/2003 - 01/2004: Externý pedagóg Dejín výtvarnej kultúry, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Bratislava.

09/2002 - 06/2003: Pedagóg výtvarnej výchovy (Kresba, Maľba, Grafika, Keramika, Fotografia), Základná umelecká škola Ľ. Rajtera, Bratislava.

09/2002 - doteraz: Externý lektor tvorivých dielní a lektor, Slovenská národná galéria, Bratislava. 1997 - 2002: Magisterské štúdium, Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava. Školiteľ diplomovej práce: doc. Stanislav Harangozó, akad. mal.

 

Štipendiá, pobyty, znalosti, osvedčenia:

 • 2008: Zastupovala som slovenskú stranu pri realizácii výstavy "Cyril Kutlík - Srbská kresliarska a maliarska škola", ktorú poriadala Prodajna galerija Beograd v Belehrade. Pripravila som relevantný dokumentačný a textový materiál do katalógu tejto výstavy vďaka spolupráci s AVU SNG.
 • 2007: S podporou Ministerstva kultúry SR som uskutočnila 03. - 30. 09. 2007 umeleckohistorický výskum, ktorý bol zaštítený Oddelením histórie umenia Filozofickej fakulty Univerzity v Belehrade. Realizované tiež výskumy v Prahe a  Martine.
 • Získanie podpory grantov na Univerzite Komenského (2005, 2006) a Ministerstve kultúry SR (2007, 2009 – s CC Centrom, Bratislava).
 • 01/2006 - doteraz: Členka Umeleckohistorickej spoločnosti Slovenska.
 • Spoluorganizovanie kurzov Umenie ako programový prvok a Kurzov tvorivosti zo vzdelávacej ponuky Slovenského skautingu, od roku 2005 akreditovaných Ministerstvom školstva SR (2004, 2005, 2006, 2007). Participácia tiež na organizovaní už troch Kurzov remesiel.
 • 2005: Schválenie štipendijného pobytu na základe medzinárodnej dohody Ministerstva školstva SR a Ministerstva osvety a športu Republiky Srbsko. Výskumný pobyt, realizovaný 01. 02. - 30. 04. 2005 a zo srbskej strany zaštítený Akadémiou umení v Novom Sade, bol zameraný na umeleckohistorickú problematiku.
 • 01/2003 - doteraz: Členka Slovenského syndikátu novinárov.
 • 2002: Priznané absolventské štipendium Fondu výtvarných umelcov za cyklus malieb.
 • Cena rektora Univerzity Komenského za vynikajúcu diplomovú prácu za rok 2002. Diplomová práca bola v teoretickej časti zameraná na umeleckohistorický výskum a v praktickej časti pozostávala z cyklu malieb.
 • Práca na PC: Windows, MS Office, Adobe Photoshop - základy, internet. Osvedčenie o kurze Corel - počítačová grafika (2002). Fotografujem.

 

Účasť na skupinových výstavách od roku 2005:

 • 25. 05. - 19. 6. 2009, Hradec Králové, "Žeň českého a slovenského exlibris za rok 2008".
 • 6. 9. 2008, Spálov (Podkrkonoší), "Spálovské babí léto".
 • 3. 9. 2008, Deronje (Srbsko), "Likovna kolonija Sveti Rafailo Momčilović".
 • 26. 05. - 20. 6. 2008, Hradec Králové, "Žeň českého a slovenského exlibris za rok 2007".
 • 10. - 13. 04. 2006, Medzilaborce - Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, "Warhol Fest".

 

Jazykové znalosti:

 • srbský jazyk, anglický jazyk     

Publikačná a umelecká činnosť

Publikačná a umelecká činnosť 2005-2010

 

ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

PAŠTRNAKOVA, I. Kiril Kutlik i František Nekvasil – zaboravljena imena iz kulturne istorije Smedereva. In Smederevski zbornik. č. 2. Smederevo : Muzej u Smederevu, 2009. s. 73-97. ISSN 1452-7111. (Cyril Kutlík a František Nekvasil – zabudnuté mená z kultúrnej histórie Smedereva.)

PAŠTRNAKOVA, I. Predlošci za crtanje i nastavni programi u Srpskoj crtačkoj i slikarskoj školi Kirila Kutlika. In Rad Muzeja Vojvodine 49. Godišnjak vojvodjanskog muzeja. Novi Sad : Muzej Vojvodine. 2007. s. 107-128. ISSN 1450-6696. (Predlohy na kreslenie a vyučovacie programy v Srbskej kresliarskej a maliarskej škole Cyrila Kutlíka.)

 

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

PAŠTRNÁKOVÁ, I. Dvojsedadlové stallum (s P. Badačom). Modlitebné stallum. In RUSINA, I. (ed.) Dejiny slovenského výtvarného umenia. Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Bratislava : Slovenská národná galéria – Slovart. 2009. s. 922-924.

 

AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

PAŠTRNÁKOVÁ, I. Hus, Žižka a Komenský v maľbách Cyrila Kutlíka a podiel vydavateľov z Podkrkonošia. In Z Českého ráje a Podkrkonoší. Vlastivědný sborník. sv. 21. Semily : Státní okresní archiv Semily – Turnov : Muzeum Českého ráje, 2008. s. 43-60. ISBN 978-80-86254-18-0, ISSN 1211-975X.

 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

PAŠTRNÁKOVÁ, I. Výskum tvorby a aktivít maliara Cyrila Kutlíka v Srbsku a na Slovensku. 5. Výtvarnícke snemovanie (2). In Nový život. r. 60. č. 5-6. Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2008. s. 50-58. ISSN 0351-3610. [5. Snemovanie slovenských vojvodinských profesionálnych výtvarníkov, pri príležitosti 9. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, 10. 11. 2007, Báčsky Petrovec, Srbsko.]

PAŠTRNAKOVA, I. Stalne postavke Nacionalne galerije Slovačke. In KULIĆ, B. – MERENIK, L. – ČUPIĆ, S. – PALKOVLJEVIĆ, T. Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu V – 2009. Collection of Department of History of Modern Art Faculty of Philosophy Belgrade University V – 2009. Novi Sad : Galerija Matice srpske – Beograd : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. s. 69-80. ISBN 978-86-86563-55-22. (Stále expozície Slovenskej národnej galérie.) [Stručni skup Nove tendencije u Muzeologiji – Stalne postavke, 8.-9. 6. 2009, Nový Sad, Srbsko.]

 

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

PAŠTRNÁKOVÁ, I. Galerijná pedagogika a výtvarná edukácia. In OBSELKOVÁ, Z. – VATOLÍK, V. (ed.) Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie k 60. výročiu založenia Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. s. 199-202. ISBN 978-80-223-2412-0.

 

DAI Dizertačné a habilitačné práce

PAŠTRNÁKOVÁ, Iva. Obraz človeka v kresbe a maľbe slovenských umelcov XIX. storočia. Portrét v tvorbe maliara a výtvarného pedagóga Cyrila Kutlíka. Bratislava : [s.n.], 2008. – 197 s.

Dizertačná práca (PhD.) Pedagogická fakulta Univerzita Komenského, 2008

 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v zahraničných a domácich časopisoch a zborníkoch

PAŠTRNÁKOVÁ, I. České a slovenské vplyvy na kultúrny vývoj Srbska koncom 19. storočia. In Slovanský přehled. vol 94. č. 2. Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2008. s. 294-298. ISSN 0037-6922.

PAŠTRNAKOVA, I. Kiril Kutlik, osnivač Srpske crtačko-slikarske škole i njegovo delo u Srbiji. In Godišnjak grada Beograda. zv. LII. Beograd : Muzej grada Beograda. 2005. s. 135-170. ISSN 0436-1105. (Cyril Kutlík, zakladateľ Srbskej kresliarsko-maliarskej školy a jeho dielo v Srbsku).

PAŠTRNÁKOVÁ, I. K životu a dielu maliara Cyrila Kutlíka. Komparatívny výskum v belehradských a bratislavských umeleckých zbierkach. In Galéria 2006. Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2007. s. 61-72. ISBN 978-80-8059-124-3.

PAŠTRNÁKOVÁ, I. Portrét v tvorbe Cyrila Kutlíka. In BOŘUTOVÁ, D. – BEŇOVÁ, K. (ed). Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku. K problematike výskumu dejín umenia 19. storočia. Bratislava : Katedra dejín výtvarného umenia, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania. Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2007. s. 203-228. ISBN 978-80-89236-33-6.

 

Citácie a ohlasy

GARIĆ, D. Moda i emancipacija u ženskoj vizuelnoj kulturi Srbije i Vojvodine krajem XIX i početkom XX veka. Diplomová práca z Oddelenia histórie umenia Filozofickej fakulty Univerzity v Belehrade. Akad. rok 2006/2007. Cituje z textu: PAŠTRNAKOVA, I. Kiril Kutlik, osnivač Srpske crtačko-slikarske škole i njegovo delo u Srbiji. In Godišnjak grada Beograda LII. 2005.

VUČINIĆ, Z. (ed.). Kiril Kutlik – Srpska crtačka i slikarska škola. Katalóg výstavy. Beograd : Prodajna galerija Beograd, 2008. ISBN 978-86-84393-64-9. (Cyril Kutlík – Srbská kresliarska a maliarska škola.) Cituje z textu: PAŠTRNAKOVA, I. Predlošci za crtanje i nastavni programi u Srpskoj crtačkoj i slikarskoj školi Kirila Kutlika. In Rad Muzeja Vojvodine 49. 2007.

 

Interview

http://www.hlasludu.com/noviny/004607/html004607/obz46.htm Hlas ľudu, Nový Sad, č. 46/2007

www.hlasludu.com/noviny/0004708/html0004708/obz47.htm Hlas ľudu, Nový Sad, 23. 11. 2008, č. 47/2008

3 krátke rozhovory odvysielané v srbských rádiách pri príležitosti otvárania výstavy Kiril Kutlik – Srpska crtačka i slikarska škola v Predajnej galérii Belehrad v novembri 2008.

 

Iné aktivity

2010: Koncepcia a príprava podkladov k výstave „Pohľadnice z BAB“ (spolu s Barborou Hurajtovou a Oliverom Leššom), Bibiana – medzinárodný dom umenia pre deti, počas festivalu X. Bienále animácie Bratislava.

2008 a 2010: IX. a X. Bienále animácie Bratislava – manažment animačných workshopov pre deti a mládež počas festivalov, redakčné práce na katalógu.

2008: Odborné zastupovanie slovenskej strany pri realizácii výstavy "Cyril Kutlík - Srbská kresliarska a maliarska škola", Prodajna galerija Beograd, Belehrad, Srbsko. (Príprava dokumentačného a textového materiálu do katalógu výstavy, jeho odborné korektúry; spolupráca pri príprave výstavy, tlačová konferencia – spolu s kurátorom výstavy Zdravkom Vučinićom, sprevádzanie veľvyslanca SR).

2007: Mesačný výskum pobyt, zaštítený Oddelením histórie umenia Filozofickej fakulty Univerzity v Belehrade. Realizované tiež kratšie výskumy v Prahe a Martine (SNK).

2005: Schválenie štipendijného pobytu na základe medzinárodnej dohody Ministerstva školstva SR a Ministerstva osvety a športu Republiky Srbsko. Trojmesačný výskumný pobyt, zameraný na umeleckohistorickú problematiku, zaštítila Akadémia umení v Novom Sade.

Členka Umeleckohistorickej spoločnosti Slovenska

Členka Slovenského syndikátu novinárov

 

Kolektívne výstavy

2009, Hradec Králové, "Žeň českého a slovenského exlibris za rok 2008".

2008, Spálov (Podkrkonoší), "Spálovské babí léto".

2008, Deronje (Srbsko), "Likovna kolonija Sveti Rafailo Momčilović".

2008, Hradec Králové, "Žeň českého a slovenského exlibris za rok 2007".

2006, Medzilaborce - Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, "Warhol Fest".

Ukážka umeleckých prác