Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Vedecké a umelecké projekty

2021 – 2022 Visegrad Scholarship Program #521101495 s Katarzyna Turoń, Silesian University of Technology, Faculty of Transport and Aviation Engineering, Department of Road Transport, 8 Krasińskiego Str. 40-019 Katowice, Poľsko. (Školiteľ: Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.)

2020 – 2022 KEGA 003UK-4/2020 Hodnotenie v predmete Výtvarná výchova Assessment in Visual Art. Hlavný riešiteľ: M. Ševčovič. Spoluriešitelia: X. Bergerová, A. Sládek, M. Repiská. 

UK/170/2022. Výskum prínosu stavu flow na prácu žiakov prvého stupňa na hodinách výtvarnej výchovy. Hlavný riešiteľ: D. Weissová (Školiteľ doktoranda: prof. PaedDr. D. Valachová, PhD.)

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01, Skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied/Improving the preparation of future teaching staff in the fields of humanities, social sciences, languages and arts education.. 1. 10. 2020 - 31. 03. 2023. Spoluriešiteľ za Katedru výtvarnej výchovy D. Valachová, M. Ševčovič.

2019 - 2021 KEGA - 003UMB-4/2019 Stratégie vo výtvarnej edukácii 2 - kontinuita a rozvoj didaktických kompetencií študentov v študijných programoch PF UMB/Strategies in Art Education 2 - Continuity and Development of Didactic Competences of Students in Study Programmes of PF UMB. Spoluriešiteľ D. Valachová.

2019 – 2021 KEGA 002KU-4/2019 Stelesnená skúsenosť s využitím art action/An embodied experience using art action. Spoluriešiteľ projektu: D. Valachová.

2017 – 2019 VEGA 1/0179/17 | 11 | Výskum identifikátorov výtvarného nadania a talentu detí a mládeže/Research on the identifiers of artistic giftedness and talent in children and youth. Hlavný riešiteľ: D. Valachová. Spoluriešitelia: M. Ševčovič, V. Weberová (doktorandka), M. Kepičová (doktorandka),  L. Minichová (doktorandka). 

CREA-AE 2014. Grant Ministerstva kultúry SR MK-2617/20144.4.6 č.61. < span style="line-height: 15.6000003814697px;">Zodp. riešiteľka: Mgr. art. Karin Patúcová, ArtD.

Medzi intimitou a telom. Grant Ministerstva kultúry SR MK-2616/2014/4.3.2 č.174. Zodp. riešiteľka: Mgr. art. Karin Patúcová, ArtD. 

Intermediálne tvorivé laboratórium v prírode. Grant: KEGA 049UK-4/2014. Hlavné rieš. pracovisko: Pedagogická fakulta UK Bratislava, Hlavný riešiteľ: Mgr. art. Dominika Horáková, ArtD., zástupca vedúceho projektu: Mgr. art. Karin Patúcová, ArtD., riešiteľ: Mgr. art. Ján Triaška, ArtD., Mgr. Zoltán Boráros.

Slovenská ilustrácia a ilustrátori náučnej literatúry a učebníc. Grant: UK/358/2014. Zodp. riešiteľka: Mgr. Jana Grešová (školiteľ doktoranda: doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.).

Portrét koruny ako symbol národnej osvety. Grant: UK/250/2014. Zodp. riešiteľ: Mgr. Zoltán Boráros (školiteľ doktoranda: doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.).

Výtvarná výchova vo svete súčasného umenia a nových médií. Grant: KEGA 026UK-4/2013. Hlavné rieš. pracovisko: Pedagogická fakulta UK Bratislava, spolupracujúce pracovisko: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. Hlavný riešiteľ: PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD., zástupca vedúceho projektu: PhDr. Edita Vološčuková, PhD. (FF PU), riešiteľ: Mgr. art. Dominika Horáková, ArtD., Mgr. art. Ján Triaška, ArtD., Mgr. Miloš Kmeť.

Determinanty rozvíjania výtvarného nadania jednotlivcov so zdravotným postihnutím v inkluzívnom prostredí. Grant: VEGA (Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR) 1/0161/13. Rieš. pracovisko: Pedagogická fakulta UK Bratislava. Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. H. Gergušová, CSc., Zástupca vedúceho projektu: doc. PaedDr. D. Valachová, PhD., riešiteľ: PaedDr. M. Pavlikánová, PhD.

Interpretácia a analýza vybraných výtvarných diel slovenských umelcov 20. storočia. Grant: UK/486/2013. Zodp. riešiteľka: Mgr. Barbora Okasová (školiteľ doktoranda: doc. Stanislav Harangozó, akad. mal.).

Integrovanie obsahu výtvarnej výchovy do vzdelávacích oblastí a prierezových tém v primárnom vzdelávaní. Grant: UK/257/2012. Hlavný riešiteľ: Mgr. H. Jakubíková Kvasnicová (školiteľ doktoranda: doc. PaedDr. D. Valachová, PhD.).

Komparativní analýza výtvarného kurikula primárního vzdělávání v mezinárodním kontextu. Grant: UK/509/2012. Hlavný riešiteľ: Mgr. J. Krajcarová (školiteľ doktoranda: doc. PaedDr. D. Valachová, PhD.).

Multikultúrna výchova a jej rozvíjanie prostredníctvom umenia vo výučbe a mimoškolskej činnosti základných školách. Grant: KEGA 3/5281/07, riešiteľské pracovisko Pedagogická fakulta UK Bratislava (2007 - 2009). Zodp. riešiteľka: D. Valachová.

Vizuálna komunikácia. Výtvarné umenie a výtvarná tvorba ako cesta k poznaniu seba a hľadaniu nových možností komunikácie. Grant: UK/3/2006. Zodp. riešiteľka: M. Pavlikánová. 

Obsah reklamných symbolov ako komunikačný trend a jeho vplyvy na analogické väzby a rozdielne zvláštnosti vo vizuálne obraznom vyjadrení detí a mládeže. Grant: UK/291/2006. Zodp. riešiteľ  I. Malovaný, spolurišiteľka M.: Pavlikánová.

Interpretácia diel slovenských výtvarníkov 19. storočia a detský percipient. Grant: UK/33/2006. Zodp. riešiteľka I. Paštrnáková, spoluriešiteľka  M. Pavlikánová.

Sprostredkovanie tvorby slovenských výtvarných umelcov 19. storočia detskému divákovi a detská interpretácia výtvarného diela. Grant: UK/79/2005.  Zodp. riešiteľka I. Paštrnáková, riešiteľka: M. Pavlikánová.

Vizuálna gramotnosť - umenie ako prostriedok rozvíjania verbálneho a nonverbálneho prejavu. Grant UK/9/2005. Zodp. riešiteľka M. Pavlikánová.

Overovanie organizácie, foriem a obsahu výchovy a vzdelávania na škole waldorfského typu. Garant experimentálneho overovania D. Valachová (2001 - 2010). Hlavné riešiteľské pracovisko: Súkromná základná škola Vihorlatská ul. v Bratislave a zriaďovateľ školy Nadácia Výchovy k slobode.

 

Vedecká konferencia CREA-AE 2022 (https://konferencia.kreativnevzdelavanie.sk/)