Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Vedecké a umelecké projekty od roku 2005

 • CREA-AE 2014. Grant Ministerstva kultúry SR MK-2617/20144.4.6 č.61. < span style="line-height: 15.6000003814697px;">Zodp. riešiteľka: Mgr. art. Karin Patúcová, ArtD.
 • Medzi intimitou a telom. Grant Ministerstva kultúry SR MK-2616/2014/4.3.2 č.174. Zodp. riešiteľka: Mgr. art. Karin Patúcová, ArtD
 • Intermediálne tvorivé laboratórium v prírode. Grant: KEGA 049UK-4/2014. Hlavné rieš. pracovisko: Pedagogická fakulta UK Bratislava, Hlavný riešiteľ: Mgr. art. Dominika Horáková, ArtD., zástupca vedúceho projektu: Mgr. art. Karin Patúcová, ArtD., riešiteľ: Mgr. art. Ján Triaška, ArtD., Mgr. Zoltán Boráros
 • Slovenská ilustrácia a ilustrátori náučnej literatúry a učebníc. Grant: UK/358/2014. Zodp. riešiteľka: Mgr. Jana Grešová (školiteľ doktoranda: doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.)
 • Portrét koruny ako symbol národnej osvety. Grant: UK/250/2014. Zodp. riešiteľ: Mgr. Zoltán Boráros (školiteľ doktoranda: doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.)
 • Výtvarná výchova vo svete súčasného umenia a nových médií. Grant: KEGA 026UK-4/2013. Hlavné rieš. pracovisko: Pedagogická fakulta UK Bratislava, spolupracujúce pracovisko: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. Hlavný riešiteľ: PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD., zástupca vedúceho projektu: PhDr. Edita Vološčuková, PhD. (FF PU), riešiteľ: Mgr. art. Dominika Horáková, ArtD., Mgr. art. Ján Triaška, ArtD., Mgr. Miloš Kmeť
 • Determinanty rozvíjania výtvarného nadania jednotlivcov so zdravotným postihnutím v inkluzívnom prostredí. Grant: VEGA (Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR) 1/0161/13. Rieš. pracovisko: Pedagogická fakulta UK Bratislava. Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. H. Gergušová, CSc., Zástupca vedúceho projektu: doc. PaedDr. D. Valachová, PhD., riešiteľ: PaedDr. M. Pavlikánová, PhD.
 • Interpretácia a analýza vybraných výtvarných diel slovenských umelcov 20. storočia. Grant: UK/486/2013. Zodp. riešiteľka: Mgr. Barbora Okasová (školiteľ doktoranda: doc. Stanislav Harangozó, akad. mal.)
 • Integrovanie obsahu výtvarnej výchovy do vzdelávacích oblastí a prierezových tém v primárnom vzdelávaní. Grant: UK/257/2012. Hlavný riešiteľ: Mgr. H. Jakubíková Kvasnicová (školiteľ doktoranda: doc. PaedDr. D. Valachová, PhD.)
 • Komparativní analýza výtvarného kurikula primárního vzdělávání v mezinárodním kontextu. Grant: UK/509/2012. Hlavný riešiteľ: Mgr. J. Krajcarová (školiteľ doktoranda: doc. PaedDr. D. Valachová, PhD.)
 • Multikultúrna výchova a jej rozvíjanie prostredníctvom umenia vo výučbe a mimoškolskej činnosti základných školách. Grant: KEGA 3/5281/07, riešiteľské pracovisko Pedagogická fakulta UK Bratislava (2007 - 2009). Zodp. riešiteľka: D. Valachová
 • Vizuálna komunikácia. Výtvarné umenie a výtvarná tvorba ako cesta k poznaniu seba a hľadaniu nových možností komunikácie. Grant: UK/3/2006. Zodp. riešiteľka: M. Pavlikánová 
 • Obsah reklamných symbolov ako komunikačný trend a jeho vplyvy na analogické väzby a rozdielne zvláštnosti vo vizuálne obraznom vyjadrení detí a mládeže. Grant: UK/291/2006. Zodp. riešiteľ  I. Malovaný, spolurišiteľka M.: Pavlikánová
 • Interpretácia diel slovenských výtvarníkov 19. storočia a detský percipient. Grant: UK/33/2006. Zodp. riešiteľka I. Paštrnáková, spoluriešiteľka  M. Pavlikánová
 • Sprostredkovanie tvorby slovenských výtvarných umelcov 19. storočia detskému divákovi a detská interpretácia výtvarného diela. Grant: UK/79/2005.  Zodp. riešiteľka I. Paštrnáková, riešiteľka: M. Pavlikánová
 • Vizuálna gramotnosť - umenie ako prostriedok rozvíjania verbálneho a nonverbálneho prejavu. Grant UK/9/2005. Zodp. riešiteľka M. Pavlikánová
 • Overovanie organizácie, foriem a obsahu výchovy a vzdelávania na škole waldorfského typu. Garant experimentálneho overovania D. Valachová (2001 - 2010). Hlavné riešiteľské pracovisko: Súkromná základná škola Vihorlatská ul. v Bratislave a zriaďovateľ školy Nadácia Výchovy k slobode.