Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

POŽIADAVKY K TALENTOVÝM SKÚŠKAM 2017


POŽIADAVKY K TALENTOVÝM SKÚŠKAM 2017
pre druhý stupeň - magisterský (Mgr.) / odbor VÝTVARNÁ EDUKÁCIA

 

Podmienky prijatia:

 

- uchádzač o magisterské štúdium musí mať úspešne ukončený bakalársky stupeň štúdia v danom študijnom programe

- úspešné absolvovanie talentovej skúšky 

 

Prijímacia skúška pozostáva z:

 - PÍSOMNÉHO TESTU, ktorým sa zisťujú všeobecné vedomosti uchádzača v oblasti výtvarného umenia a  kultúry

 

- PREZENTÁCIE DOMÁCICH PRÁC (okolo 20 ks) - prezentácia najmä originálov prác uchádzača, ktoré môžu byť vytvorené pomocou rôznych výtvarných médií ako: kresba, grafika, maľba, priestorové realizácie, keramika, šperk, fotografická tvorba, ale i skice, či návrhy. Tieto môžu pozostávať z:

Vlastné domáce (samostatné) práce, ktoré nevznikli a neboli korigované vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Školské (korigované) práce, ktoré vznikli v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu najmä v bakalárskych programoch vysokoškolského štúdia.

 

Práce môžu byť len DOPLNKOVO prezentované aj v elektronickej podobe na CD ROM, či USB (najmä priestorové realizácie)

 

 

Odporúčaná literatúra:

 

Baleka, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha, 2010.

Bartošová, Z. – Gerát, I. – Herucová, M. – Medvecký, J. – Vančo, M.: Umenie na Slovensku. Bratislava: Slovart, 2007.

Belting, H.: Konec dějin umění. Praha : Mladá fronta, 2000.

Gadamer, H. - G.: Aktualita krásneho. Umění jako hra, symbol a slavnost. Praha : Triáda, 2003. ISBN 80-86138-48-8.

Geržová, J. (ed.) Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava: Profil 1999.

Gombrich, E. H.: Příběh umění. Praha: Argo, Mladá Fronta, 2006.

Goodman, N.: Jazyky umění. Nástin teorie symbolů. Praha : Academia, 2007.

Hockney, D.: Tajemství starých mistrů. Praha : Slovart, 2003.

Chatelet, A. – Groslier, B. P.: Svetové dejiny umenia. Maliarstvo, sochárstvo, architektúra, úžitkové umenie. Larousse, Ottovo nakladatelství, 2004.

Kolektív autorov (preklad J. Žáry): Umenie. Bratislava: Ikar, 2010. ISBN 978-80-5512-267-0.

Mikš, F. – Kesner, L.: Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2010.

Mikš, F.: Gombrich. Tajemství obrazu a jazyk umění. Pozvání k dějinám a teorii umění. Brno : Barrister & Principal, 1. vyd. 2008, dotlač 2009, 2. vyd. 2010.

Moravčíková, H.: Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Bratislava: Slovart, 2006.

Thomasová, K.: Dejiny výtvarných štýlov 20. storočia. Bratislava: Pallas, 1994.

Thullerová, G.: Umenie a(alebo gýč). Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-5511-592-4.          

Štofko, M.: Od abstrakcie po živé umenie. Slovník pojmov moderného a postmoderného umenia. Bratislava : Slovart, 2007. ISBN 978-80-8085-108-8.

 

 

 

POŽIADAVKY K TALENTOVÝM SKÚŠKAM 2017
pre VÝTVARNÁ EDUKÁCIA – KONVERZNÝ

 

Na študijný program druhého stupňa výtvarná edukácia - konverzné sa prihlasujú uchádzači z neučiteľských študijných odborov bakalárskeho štúdia.  

 

Podmienky prijatia:

 

- uchádzač o magisterské štúdium musí mať úspešne ukončený bakalársky stupeň štúdia v príbuznom študijnom programe, (liečebná pedagogika, sociálna práca, umelecké odbory s výtvarným zameraním, ateliér arteterapie, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo).

- úspešné absolvovanie talentovej skúšky

 

Prijímacia skúška pozostáva z:

 

- PÍSOMNÉHO TESTU, ktorým sa zisťujú všeobecné vedomosti uchádzača v oblasti výtvarného umenia a  kultúry

 

 - PREZENTÁCIE DOMÁCICH PRÁC (okolo 20 ks) - prezentácia najmä originálov prác uchádzača, ktoré môžu byť vytvorené pomocou rôznych výtvarných médií ako: kresba, grafika, maľba, priestorové realizácie, keramika, šperk, fotografická tvorba, ale i skice, či návrhy. Tieto môžu pozostávať z:

 

Vlastné domáce (samostatné) práce, ktoré nevznikli a neboli korigované vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Školské (korigované) práce, ktoré vznikli v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu najmä v bakalárskych programoch vysokoškolského štúdia.

 

Práce môžu byť len DOPLNKOVO prezentované aj v elektronickej podobe na CD ROM, či USB (najmä priestorové realizácie)

 

Odporúčaná literatúra:

 

Baleka, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha, 2010.

Geržová, J. (ed.) Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava: Profil 1999.

Gombrich, E. H.: Příběh umění. Praha: Argo, Mladá Fronta, 2006.

Chatelet, A. – Groslier, B. P.: Svetové dejiny umenia. Maliarstvo, sochárstvo, architektúra, úžitkové umenie. Larousse, Ottovo nakladatelství, 2004.

Moravčíková, H.: Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Bratislava: Slovart, 2006.

Thomasová, K.: Dejiny výtvarných štýlov 20. storočia. Bratislava: Pallas, 1994.

Mgr. Študijný program Výtvarná edukácia a Výtvarná edukácia v kombinácii

 Mgr. Študijný program: Výtvarná edukácia a Výtvarná edukácia v kombinácii

Stupeň štúdia: 2.

Forma štúdia: denná

 

II.35 Profil absolventa

Absolvent magisterského študijného programu výtvarná edukácia v študijnom odbore 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov  je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

V oblasti predmetovej aprobácie v jednopredmetovej špecializácii je absolvent pripravený vyučovať príslušné predmety a predmetové skupiny na úrovni primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ako aj byť učiteľom v príslušných školských zariadeniach (najmä ZUŠ).

 

Teoretické vedomosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) výtvarná edukácia:

- pozná princípy aplikácie digitálnych technológií v edukácii

- pozná princípy pedagogickej diagnostiky aj s ohľadom na individuálne osobitosti žiakov a študentov

- pozná metodológiu a metódy výskumu v edukačných vedách

- ovláda súčasné teoretické modely emocionálnej a kognitívnej socializácie a výchovy človeka,  jeho personálneho a socioemočného vývinu

- pozná teoretické a praktické súvislosti odborovej didaktiky príslušnej predmetovej špecializácie

- má poznatky o širších teoretických súvislostiach svojej predmetovej špecializácie

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) výtvarná edukácia:

- vie analyzovať a zhodnotiť edukačné programy podľa podmienok konkrétneho edukačného prostredia

- dokáže navrhnúť a realizovať výskumný projekt v edukačných vedách

- zvláda zručnosti, techniky , resp. technológie jednotlivých oblastí svojej predmetovej špecializácie,

- má schopnosť didaktickej interpretácie svojej špecializácie,

- má schopnosť samostatne projektovať, organizovať a usmerňovať edukačný proces

- vie analyzovať, posudzovať a implementovať prvky alternatívnych výchovných programov

- vie efektívne komunikovať o pedagogických a odborných poznatkoch so širším prostredím laickej a profesijnej komunity

- dokáže preukázať empatické a asertívne správanie sa vo vzťahu k žiakom

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) výtvarná edukácia:

- schopnosť kritického a metodického myslenia, schopnosť pestovať úctu a lásku k človeku na princípoch humanizmu a altruizmu

- skúsenosť s tvorbou lokálnych didaktických projektov, metodických textov

- vedomosti o právnych, ekonomických a etických aspektoch práce vo svojej oblasti

 

 

 

Mgr. Študijný program Výtvarná edukácia konverzný

Mgr. Študijný program: Výtvarná edukácia konverzný

Stupeň štúdia: 2. (konverzný)

Forma štúdia: denná

 

II.35 Profil absolventa

Absolvent magisterského študijného programu výtvarná edukácia konverzné v študijnom odbore 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov  je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

V oblasti predmetovej aprobácie v jednopredmetovej špecializácii je absolvent pripravený vyučovať príslušné predmety a predmetové skupiny na úrovni primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ako aj byť učiteľom v príslušných školských zariadeniach (najmä ZUŠ).

Teoretické vedomosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) výtvarná edukácia konverzného:

- pozná princípy aplikácie digitálnych technológií v edukácii

- pozná princípy pedagogickej diagnostiky aj s ohľadom na individuálne osobitosti žiakov a študentov

- pozná metodológiu a metódy výskumu v edukačných vedách

- ovláda súčasné teoretické modely emocionálnej a kognitívnej socializácie a výchovy človeka,  jeho personálneho a socioemočného vývinu

- pozná teoretické a praktické súvislosti odborovej didaktiky príslušnej predmetovej špecializácie

- má poznatky o širších teoretických súvislostiach svojej predmetovej špecializácie

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) výtvarná edukácia konverzného:

- vie analyzovať a zhodnotiť edukačné programy podľa podmienok konkrétneho edukačného prostredia

- dokáže navrhnúť a realizovať výskumný projekt v edukačných vedách

- zvláda zručnosti, techniky , resp. technológie jednotlivých oblastí svojej predmetovej špecializácie,

- má schopnosť didaktickej interpretácie svojej špecializácie,

- má schopnosť samostatne projektovať, organizovať a usmerňovať edukačný proces

- vie analyzovať, posudzovať a implementovať prvky alternatívnych výchovných programov

- vie efektívne komunikovať o pedagogických a odborných poznatkoch so širším prostredím laickej a profesijnej komunity

- dokáže preukázať empatické a asertívne správanie sa vo vzťahu k žiakom

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) výtvarná edukácia konverzného:

- schopnosť kritického a metodického myslenia, schopnosť pestovať úctu a lásku k človeku na princípoch humanizmu a altruizmu

- skúsenosť s tvorbou lokálnych didaktických projektov, metodických textov

- vedomosti o právnych, ekonomických a etických aspektoch práce vo svojej oblasti

 

 

Profilujúce predmety Katedry výtvarnej výchovy

Predmetová špecializácia Výtvarná edukácia

 

Povinné predmety

dejiny výtvarného umenia 1

dejiny výtvarného umenia 2

didaktika výtvarnej výchovy 1

didaktika výtvarnej výchovy 2

fotografické techniky

grafika

kresba

kresebné koncepty

kurz kresby a priestorovej tvorby v krajine

kurz maľby a intermédií v krajine

maľba

metodika písania odborného textu vo výtvarnej edukácii

modelovanie 

priestor v maľbe

základy arteterapie

základy grafiky

základy keramiky

základy kresby

základy maľby

základy vizuálnej komunikácie

 

Povinne voliteľné predmety

 

fotografia

fotografické koncepty

kontexty vizuálneho umenia

pedagogika výtvarného umenia

počítačová grafika

priestorová tvorba

priestorové projekty

reflexívny didaktický seminár

umenia a inštitúcie

úžitková grafika