Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre uchádzačov

Deň otvorených dverí 2021

Prezentácia na stiahnutie

Ponuka prípravných kurzov na Katedru výtvarnej výchovy 2021

Radi by ste sa seriózne pripravili na prijímacie skúšky?

Práve Vám je potom určená ponuka bezplatných konzultácií.

Nakoľko epidemiologická situácia nám neumožňuje tento rok organizovať prezenčnú formu prípravných kurzov na katedre, ponúkame uchádzačom možnosť konzultácií s našimi pedagógmi.

Vyberte si pedagóga, s ktorým by ste radi konzultovali svoje portfólio a dohodnite sa s ním na individuálnej konzultácii.

Ak si neviete vybrať, radi Vám pomôžeme dohodnúť konzultáciu. Napíšte nám prosím na kvv@fedu.uniba.sk

 

Konzultačné hodiny a kontakty na pedagógov na Katedre výtvarnej výchovy

 

 

 

Bakalárske štúdium

 

Informácie o bakalárskom štúdiu nájdete tu

 

Forma štúdia: denná

Štandardná dlžka štúdia: 3 roky (Bc.), Udeľovaný akademický titul: Bc.    

Odborná príprava zahŕňa teóriu a dejiny vizuálnej (výtvarnej) kultúry a výtvarného umenia a obsah s výrazným emocionálno-hodnotovým, senzomotorickým záberom v kresbe, kresbe a grafike, v maľbe, priestorovej tvorbe, vizuálnej tvorbe a ich aplikáciu v záujmovej a galerijnej (múzejnej) edukácii výtvarného umenia.

Prijímacou skúškou má uchádzač preukázať vážny záujem o študijný odbor a študijný program, úroveň a hĺbku vedomostí, zručností a tvorivej invencie. Základným a nevyhnutým predpokladom je ovládanie základných výtvarných vyjadrovacích prostriedkov v kresbe, maľbe a modelovaní, hlbšie poznanie v oblasti dejín a teórie umenia, estetiky. Študent je prijatý na štúdium na základe prijímacieho konania. 

Magisterské štúdium

 

Informácie o magisterskom štúdiu nájdete tu

 

Forma štúdia: denná

Štandardná dlžka štúdia: 2 roky (Mgr.), Udeľovaný akademický titul: Mgr.           

Študijný program predstavuje koncept prípravného vzdelávania učiteľov, ktorí dosiahnu profesionálnu spôsobilosť k vizuálnej (výtvarnej) edukácii na ZŠ, SŠ, ZUŠ, ďalej v podmienkach mimoškolských zariadení, v kultúrnych a vzdelávacích centrách. Zmysel, význam a cieľ vzdelávania v študijnom odbore otvára budúcim absolventom možnosť prekročiť individuálne a spoločenské hranice súčasného poznania obsahovo bohatej problematiky vizuálnej (výtvarnej) edukácie.

Na magisterské štúdium sa môže prihlásiť absolvent bakalárskeho štúdia pedagogickej fakulty a inej vysokej školy príbuzného zamerania. Uchádzač je prijatý na štúdium na základe prijímacieho konania. Prijímacia skúška je zameraná na:

a) zisťovanie vstupných kvalít  vzdelania  uchádzača v oblasti dejín a teórie umenia, estetiky,

b) zisťovanie kvality vizuálnych zobrazovacích schopností, overovanie kvality výtvarnej citlivosti, špecifiká výtvarného videnia, kvalitu schopností výtvarného vyjadrovania v ktorejkoľvek výtvarnej technike,

c) zhodnotenie portfólia prác, ktoré uchádzač prezentuje na prijímacej skúške aj slovne, v rozprave.

Uplatnenie absolventov

Absolventi po ukončení štúdia na Katedre výtvarnej výchovy sa uplatňujú na ZŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ, vo sfére voľnej umeleckej tvorby či v grafických alebo dizajnérskych štúdiách.