Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre uchádzačov

POŽIADAVKY K TALENTOVÝM SKÚŠKAM

Ponuka prípravných kurzov na Katedru výtvarnej výchovy

Plánujete študovať učiteľstvo výtvarného umenia v Bratislave a radi by ste sa seriózne pripravili na prijímacie skúšky?

Práve Vám je potom určená ponuka konzultácií a prípravných kurzov KVV.

 

Informácie o ponuke prípravných kurzov na Katedru výtvarnej výchovy

Prihláška na prípravný kurz

 

 

Bakalárske štúdium

 

Informácie o bakalárskom štúdiu nájdete tu

 

Forma štúdia: denná

Štandardná dlžka štúdia: 3 roky (Bc.), Udeľovaný akademický titul: Bc.    

Odborná príprava zahŕňa teóriu a dejiny vizuálnej (výtvarnej) kultúry a výtvarného umenia a obsah s výrazným emocionálno-hodnotovým, senzomotorickým záberom v kresbe, kresbe a grafike, v maľbe, priestorovej tvorbe, vizuálnej tvorbe a ich aplikáciu v záujmovej a galerijnej (múzejnej) edukácii výtvarného umenia.

Prijímacou skúškou má uchádzač preukázať vážny záujem o študijný odbor a študijný program, úroveň a hĺbku vedomostí, zručností a tvorivej invencie. Základným a nevyhnutým predpokladom je ovládanie základných výtvarných vyjadrovacích prostriedkov v kresbe, maľbe a modelovaní, hlbšie poznanie v oblasti dejín a teórie umenia, estetiky. Študent je prijatý na štúdium na základe prijímacieho konania. 

Magisterské štúdium

 

Informácie o magisterskom štúdiu nájdete tu

 

Forma štúdia: denná

Štandardná dlžka štúdia: 2 roky (Mgr.), Udeľovaný akademický titul: Mgr.           

Študijný program predstavuje koncept prípravného vzdelávania učiteľov, ktorí dosiahnu profesionálnu spôsobilosť k vizuálnej (výtvarnej) edukácii na ZŠ, SŠ, ZUŠ, ďalej v podmienkach mimoškolských zariadení, v kultúrnych a vzdelávacích centrách. Zmysel, význam a cieľ vzdelávania v študijnom odbore otvára budúcim absolventom možnosť prekročiť individuálne a spoločenské hranice súčasného poznania obsahovo bohatej problematiky vizuálnej (výtvarnej) edukácie.

Na magisterské štúdium sa môže prihlásiť absolvent bakalárskeho štúdia pedagogickej fakulty a inej vysokej školy príbuzného zamerania. Uchádzač je prijatý na štúdium na základe prijímacieho konania. Prijímacia skúška je zameraná na:

a) zisťovanie vstupných kvalít  vzdelania  uchádzača v oblasti dejín a teórie umenia, estetiky,

b) zisťovanie kvality vizuálnych zobrazovacích schopností, overovanie kvality výtvarnej citlivosti, špecifiká výtvarného videnia, kvalitu schopností výtvarného vyjadrovania v ktorejkoľvek výtvarnej technike,

c) zhodnotenie portfólia prác, ktoré uchádzač prezentuje na prijímacej skúške aj slovne, v rozprave.

Uplatnenie absolventov

Absolventi po ukončení štúdia na Katedre výtvarnej výchovy sa uplatňujú na ZŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ, vo sfére voľnej umeleckej tvorby či v grafických alebo dizajnérskych štúdiách.