Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Študijný program: Didaktika umelecko-výchovných predmetov 

študijný odbor: 7605 Učiteľstvo a pedagogické vedy 

 
Forma štúdia: Denná a externá
Štandardná dĺžka štúdia: denná 3 roky, externá 4 roky
Udeľovaný akademický titul:  philosophiae doctor  (PhD.)

 

Profil absolventa

Absolvent študijného programu bude pripravený rozvíjať teóriu edukácie vizuálnych (výtvarných) umení: bude spôsobilý vykonávať koncepčnú, vedecko-výskumnú a projektovú činnosť v oblasti edukácie vizuálnych umení. Preukázateľnosť a zaujímavé výsledky empirických výtvarno-pedagogických výskumov budú prínosom pre odbornú a spoločenskú prax. Nové zistenia pomôžu tak odkrývať, popísať, objasniť a objektivizovať špecifickosť javov a procesov, ktoré sa odohrávajú vo vizuálnom svete - v oblasti vizuálnej (výtvarnej) kultúry a umenia, komunikácie, výtvarnej tvorby, hodnotenia výtvarných procesov a ich výsledkov, hodnotovej orientácie vôbec, ako i v sociálnom a výtvarno-kultúrnom vývoji dieťaťa a mladých ľudí.

Absolvent  dokáže plánovať a realizovať výskum, výsledky výskumu adekvátne ich spracovať a vyhodnotiť tak, aby sa mohli stať účinným prostriedkom k obhajobe predmetu Výtvarná výchova v škole a v širšej spoločenskej praxi, a zároveň, aby poslúžili k tvorbe koncepčných materiálov a odporúčaní v edukačnej oblasti. 

 

Bratislava, január 2015

 

Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad. soch., PhD. 

 

Predseda odborovej komisie