Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

POŽIADAVKY K TALENTOVÝM SKÚŠKAM 2017

POŽIADAVKY K TALENTOVÝM SKÚŠKAM 2017
pre prvý stupeň - bakalársky (Bc.) / odbor VÝTVARNÁ EDUKÁCIA

     Prijímacou skúškou má uchádzač preukázať vážny záujem o študijný odbor a študijný program, úroveň a hĺbku vedomostí, zručností a tvorivej invencie pre štúdium náročného študijného programu. Základným a nevyhnutým predpokladom je ovládanie základných výtvarných vyjadrovacích prostriedkov – kresby, maľby a modelovania.  Študent bude prijatý na štúdium po úspešnom zvládnutí prijímacieho konania.

Prijímacia skúška pozostáva z:

- PÍSOMNÉHO TESTU, ktorým sa zisťujú všeobecné vedomosti uchádzača v oblasti výtvarného umenia a  kultúry

- PRAKTICKÝCH DISCIPLÍN - Praktické výtvarné riešenie zadaných úloh v oblasti: kresby, maľby a iného výtvarného vyjadrovania

- PREZENTÁCIE DOMÁCICH PRÁC (okolo 20 ks) - prezentácia najmä originálov prác uchádzača, ktoré môžu byť vytvorené pomocou rôznych výtvarných médií ako: kresba, grafika, maľba, priestorové realizácie, keramika, šperk, fotografická tvorba, ale i skice, či návrhy. Tieto môžu pozostávať z:

Vlastné domáce (samostatné) práce, ktoré nevznikli a neboli korigované vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Školské (korigované) práce, ktoré vznikli v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, na stredných školách, či ZUŠ

Práce môžu byť len DOPLNKOVO prezentované aj v elektronickej podobe na CD ROM, či USB (najmä priestorové realizácie)

 

Materiály a pomôcky pre praktickú časť prijímacej skúšky 

(študent si k prijímacej skúške prinesie):

- kresliacu dosku (formát A2)

- papier a výkresy (formát A2)

- kresliaci a maliarsky materiál podľa vlastného výberu: ceruzy, uhoľ, rudka, pastelky, pastel, akvarelové, či temperovéfarby

- cca 1 kg modelovacej hmoty a modelovacie náradie (špachtle, očká, hlina, vosk ...)

- pomocný materiál: guma, fixatív, lepiaca páska, nožnice, pripináčiky

 

Odporúčaná literatúra:

Baleka, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha, 2010.

Gadamer, H. - G.: Aktualita krásneho. Umění jako hra, symbol a slavnost. Praha : Triáda, 2003. ISBN 80-86138-48-8.

Geržová, J. (ed.) Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava: Profil 1999.

Gombrich, E. H.: Příběh umění. Praha: Argo, Mladá Fronta, 2006.

Goodman, N.: Jazyky umění. Nástin teorie symbolů. Praha : Academia, 2007.

Hockney, D.: Tajemství starých mistrů. Praha : Slovart, 2003.

Chatelet, A. – Groslier, B. P.: Svetové dejiny umenia. Maliarstvo, sochárstvo, architektúra, úžitkové umenie. Larousse, Ottovo nakladatelství, 2004.

Kolektív autorov (preklad J. Žáry): Umenie. Bratislava: Ikar, 2010. ISBN 978-80-5512-267-0.

Mikš, F. – Kesner, L.: Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2010.

Mikš, F.: Gombrich. Tajemství obrazu a jazyk umění. Pozvání k dějinám a teorii umění. Brno : Barrister & Principal, 1. vyd. 2008, dotlač 2009, 2. vyd. 2010.

Moravčíková, H.: Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Bratislava: Slovart, 2006.

Thomasová, K.: Dejiny výtvarných štýlov 20. storočia. Bratislava: Pallas, 1994.

Thullerová, G.: Umenie a(alebo gýč). Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-5511-592-4.  

 

 

Bc. Študijný program Výtvarná edukácia a Výtvarná edukácia v kombinácii

Bc. Študijný program: Výtvarná edukácia a Výtvarná edukácia v kombinácii

Stupeň štúdia: 1.

Forma štúdia: denná

II.35 Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu výtvarná edukácia je pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Získal všeobecný rozhľad v problematike edukačných vied a spoločenských a legislatívnych súvislostí výchovy a vzdelávania, získal základy digitálnej a psychologickej gramotnosti učiteľa.

V oblasti predmetovej aprobácie výtvarná edukácia má všeobecný rozhľad a ovláda základné zručnosti a hodnoty v odbore výtvarná edukácia, súčasne chápe širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Svoje odborné zručnosti a vedomosti,  ako aj pedagogické vedomosti vie využívať pri plánovaní a realizácii edukačného procesu najmä v oblasti záujmových a voľnočasových aktivít. Ovláda základné zručnosti  pedagogickej komunikácie a je schopný  sa orientovať v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania.

 

Teoretické vedomosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) výtvarná edukácia:

- pozná sociálnovedné a legislatívne súvislosti inštitucionálneho vzdelávania,

- pozná psychologické modely kognitívneho vývinu a vývinu osobnosti s aplikáciou v edukačnom prostredí,

- pozná teoretické princípy tvorby a plánovania edukačného procesu v sekundárnom vzdelávaní,

- pozná a chápe základné historické a teoretické  aspekty učiteľstva výtvarného umenia,  

- je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť  formou 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) výtvarná edukácia:

sa dokáže orientovať v pedagogickej dokumentácii a školskej legislatíve,

vie aktívne používať digitálne technológie na podporu edukačného procesu,

vie analyzovať a reflektovať jednotlivé zložky edukačného procesu v školskej triede,

disponuje základnými štrukturálnymi zručnosťami (či už v rovine intelektuálnej, motorickej, tvorivo-senzorickej) v oblasti učiteľstva výtvarného umenia,

je schopný spolupracovať pri riešení odborných  projektov v oblasti učiteľstva výtvarného umenia,

je schopný organizovať činnosť žiakov najmä v mimovyučovacích školských a mimoškolských aktivitách so zameraním na výtvarné aktivity.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) výtvarná edukácia:

vie organizovať a plánovať vlastné vzdelávanie,

vie prezentovať svoje schopnosti a zručnosti v oblasti učiteľstva výtvarného umenia,

ovláda zmysluplné využitie modernej didaktickej technológie v oblasti učiteľstva výtvarného umenia,

ovláda základy pedagogickej komunikácie, individuálnej a tímovej práce pri riešení odborných a pedagogických problémov v oblasti učiteľstva výtvarného umenia,

vie organizovať vlastné učenie a svoje permanentné vzdelávanie.

Profilujúce predmety Katedry výtvarnej výchovy

Predmetová špecializácia Výtvarná edukácia

 

Povinné predmety

dejiny výtvarného umenia 1

dejiny výtvarného umenia 2

didaktika výtvarnej výchovy 1

didaktika výtvarnej výchovy 2

fotografické techniky

grafika

kresba

kresebné koncepty

kurz kresby a priestorovej tvorby v krajine

kurz maľby a intermédií v krajine

maľba

metodika písania odborného textu vo výtvarnej edukácii

modelovanie 

priestor v maľbe

základy arteterapie

základy grafiky

základy keramiky

základy kresby

základy maľby

základy vizuálnej komunikácie

 

Povinne voliteľné predmety

 

fotografia

fotografické koncepty

kontexty vizuálneho umenia

pedagogika výtvarného umenia

počítačová grafika

priestorová tvorba

priestorové projekty

reflexívny didaktický seminár

umenia a inštitúcie

úžitková grafika