Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Bc. Študijný program Výtvarná edukácia v kombinácii

Bc. Študijný program: Výtvarná edukácia v kombinácii

Stupeň štúdia: 1.

Forma štúdia: denná

II.35 Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu výtvarná edukácia je pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Získal všeobecný rozhľad v problematike edukačných vied a spoločenských a legislatívnych súvislostí výchovy a vzdelávania, získal základy digitálnej a psychologickej gramotnosti učiteľa.

V oblasti predmetovej aprobácie výtvarná edukácia má všeobecný rozhľad a ovláda základné zručnosti a hodnoty v odbore výtvarná edukácia, súčasne chápe širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Svoje odborné zručnosti a vedomosti,  ako aj pedagogické vedomosti vie využívať pri plánovaní a realizácii edukačného procesu najmä v oblasti záujmových a voľnočasových aktivít. Ovláda základné zručnosti  pedagogickej komunikácie a je schopný  sa orientovať v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania.

 

Teoretické vedomosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) výtvarná edukácia:

- pozná sociálnovedné a legislatívne súvislosti inštitucionálneho vzdelávania,

- pozná psychologické modely kognitívneho vývinu a vývinu osobnosti s aplikáciou v edukačnom prostredí,

- pozná teoretické princípy tvorby a plánovania edukačného procesu v sekundárnom vzdelávaní,

- pozná a chápe základné historické a teoretické  aspekty učiteľstva výtvarného umenia,  

- je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť  formou 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) výtvarná edukácia:

sa dokáže orientovať v pedagogickej dokumentácii a školskej legislatíve,

vie aktívne používať digitálne technológie na podporu edukačného procesu,

vie analyzovať a reflektovať jednotlivé zložky edukačného procesu v školskej triede,

disponuje základnými štrukturálnymi zručnosťami (či už v rovine intelektuálnej, motorickej, tvorivo-senzorickej) v oblasti učiteľstva výtvarného umenia,

je schopný spolupracovať pri riešení odborných  projektov v oblasti učiteľstva výtvarného umenia,

je schopný organizovať činnosť žiakov najmä v mimovyučovacích školských a mimoškolských aktivitách so zameraním na výtvarné aktivity.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) výtvarná edukácia:

vie organizovať a plánovať vlastné vzdelávanie,

vie prezentovať svoje schopnosti a zručnosti v oblasti učiteľstva výtvarného umenia,

ovláda zmysluplné využitie modernej didaktickej technológie v oblasti učiteľstva výtvarného umenia,

ovláda základy pedagogickej komunikácie, individuálnej a tímovej práce pri riešení odborných a pedagogických problémov v oblasti učiteľstva výtvarného umenia,

vie organizovať vlastné učenie a svoje permanentné vzdelávanie.

Profilujúce predmety Katedry výtvarnej výchovy

Predmetová špecializácia Výtvarná edukácia

 

Povinné predmety

dejiny výtvarného umenia 1

dejiny výtvarného umenia 2

základy kresby

modelovanie

základy grafiky

základy maľby

fotografické techniky

základy vizuálnej komunikácie

didaktika výtvarnej výchovy 1

didaktika výtvarnej výchovy 2

metodika písania odborného textu vo výtvarnej edukácii

kurz kresby a priestorovej tvorby v krajine

 

Povinne voliteľné predmety - Skupina A

 

kontexty vizuálneho umenia

pedagogika výtvarného umenia

reflexívny didaktický seminár

základy arteterapie

 

Povinne voliteľné predmety - Skupina B

 

kresba

základy keramiky

grafika

maľba

fotografia

grafický dizajn