Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Katedra výtvarnej výchovy

garantuje štúdium výtvarnej výchovy v študijnom odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov. Poskytuje plnohodnotné vzdelanie, kompetentnú, profesionálnu a odbornú prípravu výtvarných pedagógov na všetkých stupňoch vzdelávania - na úrovni primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania a ZUŠ, v kultúrnych a vzdelávacích inštitúciách, v mimoškolských a výchovných zariadeniach.

Katedra ponúka akreditované:

 

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 

 

bakalárske štúdium (Bc.) v študijnom programe Výtvarná edukácia v kombinácii

magisterské štúdium (Mgr.) v študijnom programe Výtvarná edukácia v kombinácii

rigorózne pokračovanie (PaedDr.) v študijnom programe Učiteľstvo výtvarného umenia

doktorandské štúdium (PhD.) v študijnom programe Didaktika umelecko-výchovných predmetov