Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

O katedre

Katedra výtvarnej výchovy je trvalou a kmeňovou súčasťou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od roku 1990. Jej činnosť bola zahájená už  6. 12. 1946 a medzi prvých, 13. menovaných profesorov vysokej školy patril sochár Jozef Kostka (1912-1996), neskôr profesor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. K prvým pedagógom - výtvarníkom patrili aj významní predstavitelia umeleckej generácie 1909 Koloman Sokol, profesor Jozef Kostka, maliari Eugen Lehotský, Fridrich Hoffstädter a grafik Orest Dubay. V druhej polovici 20. storočia o umelecký a pedagogický profil katedry, jej moderné smerovanie sa zaslúžili profesori, docenti i odborní asistenti - maliari Jozef Trepáč (dlhoročný vedúci katedry), Hilda Hyllová, Roland Hanus, grafici Karol Ondreička a Emil Sedlák, fotograf František Tomík, z teoretikov predovšetkým Helena Šofranková, Ľubica Belohradská, Ladislav Hrnčírik.

Profil katedry výtvarnej výchovy sa vždy spájal s profesionálnym vzdelávaním výtvarných pedagógov, rozvíjaním výtvarného talentu a umeleckej kreativity. V súčasných podmienkach je príprava výtvarných pedagógov zameraná na štúdium vizuálnej kultúry a výtvarného umenia, výtvarnej komunikácie, ako i kurzy s výrazným emocionálno-hodnotovým a výtvarno-tvorivým záberom v kresbe, grafike, maľbe, priestorovej tvorbe, vizuálnej tvorbe a ich aplikáciu v školskej, záujmovej a galerijnej (múzejnej) edukácii. V poslednom období katedra - v súlade s európskym trendom - rozširuje svoj odborný profil aj v oblasti nových digitálnych médií a multimédií, zvyšovania počítačovej gramotnosti. Katedra aplikuje do praxe nové informačné a multimediálne technológie a nové didaktické postupy. Pedagógovia katedry sa snažia využívať ďalšie možnosti, ktoré nám súčasnosť prináša -  internet i digitálne technológie, používajú čo najmodernejšie postupy pri práci so študentmi - komunikáciu prostredníctvom e-mailu a e-learning.

Katedra výtvarnej výchovy dnes garantuje plnohodnotné vzdelanie výtvarnej výchovy v troch stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárske a magisterské a doktorandské. Kvalitnú a odbornú prípravu zabezpečujú pedagógovia - výtvarníci a pedagógovia teoretických predmetov.

Informácie o zamestnancoch, kontakty a konzultačné hodiny zamestnancov katedry.

 

Akademické priority, vedecký a umelecký výskum

Katedra výtvarnej výchovy orientuje svoj výskum do viacerých oblastí. Na vedeckej úrovni skúma vizuálny symbol, podobnosti a odlišnosti vo vizuálne obraznom vyjadrovaní detí a mládeže, a to v kontexte detského výtvarného prejavu. Dlhodobo sa zaoberá otázkami vzdelávania, vnútornými a vonkajšími podmienkami  profesionalizácie učiteľa výtvarnej výchovy, vytváraním a overovaním nových študijných programov, a to s cieľom posilniť postavenie výtvarnej výchovy v rámci vzdelávacieho systému. V súčasnosti overuje inovatívne výtvarno-pedagogické modely akcentujúce etnopedagogické a netradičné prístupy v multikultúrnom priestore. Prostredníctvom umenia rozvíja multikultúrnu výchovu vo výchovno-vzdelávacích i mimoškolských činnostiach. Na úrovni umeleckého výskumu sa katedra zaoberá problematikou slovenskej maľby a študuje maliarsku tvorbu významných slovenských osobností dneška. Okrem toho katedra aplikuje do praxe nové informačné a multimediálne technológie a nové didaktické postupy - ArtLab, participuje na fakultných a rezortných výskumoch a grantoch s tematikou kultúry, multikultúry.

 

Aktívna spolupráca

Univerzity

Karlova Univerzita, Pedagogická fakulta, Česká republika

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Česká republika

Univerzita v Ljubljani, Pedagogická fakulta, Slovinsko

Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica

 

Inštitúcie

Štátny pedagogický ústav, Bratislava

Kultúrne inštitúcie Slovenská národná galéria, Bratislava

Galéria mesta Bratislava

Mestské múzeum, Bratislava

Malokarpatské múzeum, Pezinok

Galéria insitného umenia v Schaubmarovom mlyne, Pezinok

Dům umění města Brno, Česká republika

 

Asociácie a združenia

International Society for Education throught Art - INSEA

The National Art Education Association, USA

European Council for High Ability

Združenie výtvarných umelcov západného Slovenska - ZVUZS

Združenie medailérov Slovenska - ZMS

Umelecká beseda slovenská - UBS

Slovenská výtvarná únia, združenie TXT