Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Knižné novinky

Zborník Hranice neformálneho vzdelávania

2021

Prof. PaedDr. Daiela Valachová, PhD. spolupracovala s OZ Malena na realizácii webinárov a na vydaní zborníka textov Hranice neformálneho vzdelávania, ktorý je inšpiratívny a prináša najnovšie informácie z obsati múzejnej a galerijnej eudkácie a neformálnej výtvarnej edukácie.

Zborník na stiahnutie:

https://www.fedu.uniba.sk/uploads/pics/Zborni__k_Hranice_neforma__lneho_vzdela__vania_2021.pdf 

Knižné typy

V roku 2019 bolo úspešne ukončené riešenie vedeckého projektu 

VEGA 1/0179/17 Výskum identifikátorov výtvarného nadania a talentu detí a mládeže.

Hlavná riešiteľka projektu:  prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

V rámci výskumu a jeho výsledkov boli vydané viaceré významné výstupy v rokoch 2017 - 2019.

V ROKU 2017

Daniela Valachová, Lenka Lipárová, (Eds.). CREA-AE 2017 zborník z vedeckej konferencie Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Rozsah, 2017, ISBN 978-80-557-1374-8.

V ROKU 2018

 

Monografie:

Barbora Kováčová, Daniela Valachová (eds.). Fenomén výtvarného nadania vo vývine človeka (teoreticko-výskumná paradigma) 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1483-7.

Daniela Valachová, Barbora Kováčová (eds.). Fenomén výtvarného nadania vo výskumnej paradigme.1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1484-4.

Renáta Pondelíková (ed). Fenomén výtvarného nadania vo výskumnej paradigme Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2018, ISBN 978-80-557-1485- EAN 9788055714851 

Vedecké zborníky:

Daniela Valachová, Helena Orieščíková, Barbora Kováčová (eds.). Expresivita vo výchove II. [elektronický zdroj] : vedecký zborník monotematicky orientovaný na fenomén expresivity vo výchove. 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2018. - ISBN 978-80-557-1506-3. - CD-ROM, s. 72-87.

Lipárová, L. – Pondelíková, R. – Borošová Michalcová, M, - L. Minichová. Procesuálne zhodnotenie identifikátorov výtvarného nadania v predškolskom veku, Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2019, ISBN 978-80-557-1592-6 

V ROKU 2019

Monografie:

Daniela Valachová - Miloš Kmeť. Míľniky (auto)evalvácie vo výtvarnej výchove,
Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2019, s. 140. ISBN 978-80-557-1590-2

Lipárová, L. – Pondelíková, R. – Borošová Michalcová, M, - L. Minichová. Procesuálne zhodnotenie identifikátorov výtvarného nadania v predškolskom veku, Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2019, ISBN 978-80-557-1592-6 

Daniela Valachová, Barbora Kováčová, Blanka Kožík Lehotayová. Procesuálne zhodnotenie identifikátorov výtvarného nadania v mladšom školskom veku, ,
Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2019, s. 127. ISBN 978-80-557-1594-0

Renáta Pondelíková, Patrícia Biarincová, Jaroslav Uhel. Procesuálne zhodnotenie identifikátorov výtvarného nadania v staršom školskom období a ZUŠ. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2019,  ISBN 978-80-557-1593-3

Zborníky:

Barbora KOVÁČOVÁ, Daniela VALACHOVÁ, (Eds). Expresivita v art(terapii) II. Ružomberok: Katolícka Univerzita, 2019, 160 s. VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok ISBN 978-80-561-0690-7.

Daniela Valachová, Barbora Kováčová, Lenka Lipárová (eds.). Výtvarná edukácia v premenách času
Zborník z vedeckej konferencie Vzdelávanie pre budúcnosť organizovanej Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2019, ISBN 978-80-557-1553-7

PONUKA kníh z Olomouce

PONUKA,

prostredníctvom učiteľskej mobility ERASMUS+ bola na našej katedre Doc. Hana Myslivečková, ktorá nám ponúkla tituly, vydané ich školou. 

Sú ochotní nám poštou poslať knihy, 

o ktoré by ste mali záujem. 

Niektoré sú k dispozícii aj online. 

link na knihy:

CREA-AE 2015
CREA-AE 2014
CREA-AE 2013
Creative education 2013
Valachová Daniela: Didaktika výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní

 

VALACHOVÁ, D. 2010. Výtvarná edukácia v predprimárnom vzdelávaní a mimoškolskej činnosti. Univerzita Komenského v Bratislave