Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra výtvarnej výchovy

garantuje štúdium výtvarnej výchovy v študijnom odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov. Poskytuje plnohodnotné vzdelanie, kompetentnú, profesionálnu a odbornú prípravu výtvarných pedagógov na všetkých stupňoch vzdelávania – na úrovni primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania a ZUŠ, v kultúrnych a vzdelávacích inštitúciách, v mimoškolských a výchovných zariadeniach. Katedra ponúka akreditované bakalárske i magisterské štúdium v študijnom programe Učiteľstvo výtvarného umenia  - jednopredmetové štúdium a Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii. Podieľa sa na príprave študentov učiteľstva v študijnom odbore Predškolskej a elementárnej pedagogiky a  Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo.

Katedra má priznané právo konať rigoróznu skúšku v študijnom programe Učiteľstvo výtvarného umenia (PaedDr.).

 

Kontakt

Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy, Račianska ul., č. 59,  813 34 Bratislava

Telefón

+421 2 9015 9227 (vedúci katedry Kvv)

+421 2 9015 9220 (sekretárka Kvv)

+421 2 9015 9226 (tajomník Kvv)

E-mail

kvv(at)fedu.uniba.sk

Pracovisko

Šoltésovej 4, Bratislava