Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Magdaléna KVASNICOVÁ, PhD.

Curriculum vitae

Vzdelanie a kvalifikácia:

1972-1976

Gymnázium Laca Novomeského na Tomášikovej ul. v Bratislave, trieda s rozšíreným vyučovaním francúzskeho jazyka

1976-1980

Veda o výtvarnom umení, Filozofická fakulta UK v Bratislave, diplomová práca: Architektonická tvorba a teoretické dielo Martina Kusého. Vedúci diplomovej práce: doc. Karol Kahoun, CSc.

1983

PhDr., Filozofická fakulta UK, Bratislava, odbor Veda o výtvarnom umení, štátna rigorózna skúška

2003

osvedčenie MK SR o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkových výskumov v odboroch umelecko-historický, architektonicko-historický a urbanisticko-historický výskum, vydané MK SR (platnosť predĺžená do roku 2018)

2004

PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava, odbor Architektúra, téma dizertačnej práce: Využitie stavebno-historických analýz v architektonickej tvorbe; školiteľ: doc. Ing.arch. Anna Schwarczová

2009

Habilitácia a titul docent, Fakulta architektúry STU Bratislava. Téma habilitačnej práce: Pamiatkové výskumy na Slovensku. Dejiny a aplikácia.

Profesné pôsobenie:

1980 - 1991     Projektový ústav kultúry, Bratislava, samostatný výskumný pracovník v skupine pre pamiatkový výskum

1991 - 2010     FA STU, Bratislava, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, odborný asistent

1993 - 2001     Fakulta humanistiky TU Trnava, Katedra dejín umenia a kultúry

1994 - 2016     Teologická fakulta TU Trnava

2005 - 2007     Drevárska fakulta TU Zvolen

2010 - 2016     Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra architektúry

2011 - 2016     FA STU, Bratislava, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, funkčné miesto docent

2010 - 2013      Pedagogická fakulta UK, Bratislava, Ústav umelecko-edukačných štúdií, odborný asistent

Členstvo v odborných grémiách a organizáciách:

1990 - 2016     Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska, od 2004 členka Výboru

2000 - 2010     ICOMOS Slovensko (opäť od r.2016)

1990 - 2010     Slovenská výtvarná únia

2010 - 2016     Odborná komisia Krajského pamiatkového úradu v Bratislave

2015 - 2016     Komisia MK SR na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu

Zameranie odbornej a vedecko-výskumnej činnosti

Dejiny a teória architektúry a výtvarného umenia. Dejiny pamiatkovej starostlivosti a problematika pamiatkovej obnovy. Súčasná sakrálna architektúra a výtvarné umenie. Pamiatkové výskumy (urbanisticko-historický, architektonicko-historický, umeleckohistorický).

Projekty a granty

KVASNICOVÁ, M., zodp. riešiteľ - PAUČULOVÁ, Ľ.: Historický architektonický detail - jeho miesto, význam a semiotické súvislosti v štruktúre kultúrnych hodnôt chráneného historické hoprostredia so sústredením na územie UNESCO - Banská Štiavnica a región. Grant VEGA č. MŠ 1/427/97 (1997-1999).

KVASNICOVÁ, M., zodp.riešiteľ - KRÁĽOVÁ, E. - REINPRECHT, L. -PAULINY, P. - VAŠČÁK, M.: Historické drevené výplne v dejinách architektúry a v pamiatkovej obnove. Grant VEGA č. MŠ 1/9050/02. (2002-2004).

KVASNICOVÁ, M., zodp.riešiteľ - SLIVKA, M. - BOTEK, A. - PAULINY, P. - POLOMOVÁ, B. - DVORČÁK, N. - KOÓŠOVÁ, P. - KÖNIG, T. - VAŠČÁK, M.: Kláštory a rehoľné domy na Slovensku. Grant VEGA č. MŠ 1/2127/05 resp. FA STU č. 166/05 (2005 - 2007)

KVASNICOVÁ, M.: Stavebno-historická topografia I.. In: Anna Schwarczová a kol.: Kultúrno-historická a sociologická topografia sídelného útvaru Banská Štiavnica. Združenie GRADUS, august 1992.

KVASNICOVÁ, M., riešiteľ: Metodika spracovávania kultúrno-historickej topografie a bonity historických sídelných štruktúr s výstupom pre metodicko-správnu, projekčnú a stavebno-realizačnú činnosť. 1991 - 1993. Grant VEGA č.05/1991-IG/A.

KVASNICOVÁ, M., riešiteľ: Stavebno-historický výskum ako predpoklad pamiatkovej obnovy architektúry. In: Vodrážka, P. (hlavný koordinátor projektu) a kol.: Determinanty a limity architektonickej tvorby (environmentálne, kultúrno-historické a konštrukčno-technologické činitele). Grant VEGA č. VÚ-30/ 94G.

KVASNICOVÁ, M., riešiteľ: Architektonický detail v pamiatkovej obnove. In: VODRÁŽKA, P. GREGOR, P.- GREGOROVÁ , J.- HLINICKÝ, J. - KRÁĽOVÁ, E., - KVASNICOVÁ , M. - LALKOVÁ, J. - POLOMOVÁ, B. - SCHWARCZOVÁ , A. - GALAJDOVÁ, J. - MICHALÁK, D. - VIRŠÍK, R. - riešitelia : Aktuálne aspekty ochrany a obnovy architektonického pamiatkového fondu na Slovensku, 2000-2002. Grant 145/20 - G.

KVASNICOVÁ, M.: ARS LITURGICA. Výtvarná súťaž na návrh liturgických predmetov. Spoluautorka konceptu súťaže a členka poroty. Fond Pro Slovakia, MK SR, Bratislava: 1994.

KVASNICOVÁ, M.: Mapovanie sakrálneho. Tvorivé laboratórium študentov umeleckých škôl. Banská Štiavnica 1999. Autorka konceptu konceptu. MK SR.

KVASNICOVÁ, M.: Banská Štiavnica - Kalvária. Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Grant Nadácie VÚB. 2009. Spolupráca FA STU Bratislava a TU v Trnave.

Koncepcia a realizácia výstav

KVASNICOVÁ, M.: Dušan Jurek. Výstava obrazov. Tatranská galéria Poprad. December 1981 - január 1982. Kurátorka, text katalógu.

KVASNICOVÁ, M.: Krajina a zátišie v obrazoch Dariny Gladišovej. Šaľa, február 1983. Kurátorka.

KVASNICOVÁ-KOTULOVÁ,M.: Jarmila Hoborová (smalt) - Iveta Fecková (textil). Výstava Malá Galéria Smeny, Bratislava, marec 1985. Kurátorka, text katalógu.

KOTULOVÁ-KVASNICOVÁ, M.: Dagmar Hložeková. Výstava obrazov a ilustrácií. Kultúrne stredisko, Jur pri Bratislave, apríl 1985. Kurátorka.

KVASNICOVÁ, M. (kurátor) a kol. : Devín - slovanské hradisko. Štúdie pamiatkovej obnovy objektu býv. koniarne. Výstava prác poslucháčov Katedry ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí FA STU. Stará radnica Bratislava, apríl 1993.

KVASNICOVÁ,M.: Ožijú kamene. Výstava sakrálnej architektúry na území veľkej Bratislavy. GlassArtGallery Bratislava, júl 1995. Autorka koncepcie a kurátorka.

KVASNICOVÁ, M.: "Mapovanie sakrálneho" - študentské laboratórium Banská Štiavnica, 1999. Otvorenie výstavy v rámci podujatia "Začíname spolu advent" v priestoroch združenia VOTUM, Devínska Nová Ves, dňa 28. novembra 1999. Publikované: KVASNICOVÁ,M.: Začíname spolu advent. In: Zrno, roč.X, č.50, 1999, s.6.

KVASNICOVÁ, M.- CHOVANOVÁ, I. - DVORČÁK, N. - PAULÍNY, P. - VAŠČÁK, M: Historický architektonický detail na zemí Banskej Štiavnice. Prezentácia výsledkov práce študentov FA STU pri dokumentácii historických prvkov na území Banskej Štiavnice. Bratislava, FA STU Bratislava, 14.-27. apríl 2003. Koncepcia výstavy.

KVASNICOVÁ, M. - POHANIČOVÁ, J. - PAULINY, P.: Navzdory času a ľuďom... Výstava k 100. Výročiu narodenia Prof. AlfredaPiffla, CSc. (1907 - 1972). FA STU Bratislava, jún 2007. Spoluautor koncepcie a libreta.

KVASNICOVÁ, M.- POHANIČOVÁ, J.- PAULINY, P.: Pred záverečnou...Výstava k výročiu prof. Ing.arch. AlfredaPiffla. SNM Hrad Bratislava, október 2007 - január 2008. Spoluautor koncepcie a libreta.

KVASNICOVÁ, M.: Obrazové krédo manželov Zuzany a Andreja Botekovcov. Bratislava, Dom QuoVadis, 26.11. - 22.12. 2013. Kurátor, otvorenie výstavy.

KVASNICOVÁ, M.: Obradná sieň na Židovskom cintoríne. Žiškova 36. Bratislava 1 (Pamiatkový výskum Magda Kvasnicová, projekt obnovy Ján Lukáč, 2013. In: Dni architektúry 15.-18.5.2014. Výstava: MONITORING MODERNY. Výstavný priestor ÚSTARCH SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava. Podklady pre výstavný panel expozície. M. Kvasnicová (2 x foto, historické plány); okrem toho prezentované objekty po pamiatkovej obnove: Synagóga neológov. Žilina (pamiatkový výskum Magda Kvasnicová, projekt Martin Jančok), City Gate. Nám. SNP 19. Bratislava (pamiatkový výskum Magda Kvasnicová, projekt Martin Kusý, Pavol Paňák). http://www.register.ustarch.sav.sk/pdfs/dni.architektury.2014.pdf

KVASNICOVÁ, M.- BAŠOVÁ, S.: Pamätník Rodina TomislavaKolakoviča. Výstava súťažných návrhov. Galéria UMELKA, Bratislava, 30.3.2015 - 12.4.2015.

KVASNICOVÁ, M. - GONDOVÁ, A.:EUCA28204 - Hybské perspektívy alebo Hybe očami mladých architektov; Obecný úrad HybeSTUFAA9190, Slovenská technická univ. v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok; Kategória: YVV

Iné aktivity

Pamiatkové výskumy

KRESÁNEK, P. - KOTULOVÁ (KVASNICOVÁ), M. - VALENTOVIČOVÁ, J.: Trenčín, historické jadro. Inventarizácia historického jadra mesta, PÚK Bratislava. Január 1981. Spolupráca. Vedúci výskumu: Peter Kresánek. Investor: MsNV Trenčin

.

KVASNICOVÁ, M.: Neverice, okr. Nitra, kaštieľ. Hĺbkový sondážny výskum, september 1981. Zodpovedný riešiteľ. PÚK Bratislava. Investor: OSŠPSOP, Nitra.

KVASNICOVÁ, M.: Jesenského č. 2, Bratislava, býv. fotoateliér. Sondážny výskum, september 1982. Zodpovedný riešiteľ. PÚK Bratislava. Investor: VŠVU Bratislava.

HABERLANDOVÁ, H. a kol.: Dubnica nad Váhom, kaštieľ. Sondážny výskum, január 1982. Spolupráca. PÚK Bratislava. Investor: OPS Považská Bystrica.

KVASNICOVÁ, M.: Panenská č.26, Bratislava, meštiansky dom. Pamiatkový prieskum, november 1982. Zodpovedný riešiteľ. PÚK Bratislava. Investor: MSPSOP Bratislava.

KVASNICOVÁ, M.: Trenčín, historické jadro, blok III. Podrobný stavebno-historický prieskum bez sond, december 1983. Zodpovedný riešiteľ. PÚK Bratislava. Investor: OPS a MsNV Trenčín.

KVASNICOVÁ, M.: Trenčín, historické jadro, blok V. Podrobný stavebno-historický prieskum bez sond, december 1983. Zodpovedný riešiteľ. PÚK Bratislava. Investor: OPS a MsNV Trenčín.

KVASNICOVÁ, M.: Trenčín, historické jadro, blok XII. Podrobný stavebno-historický prieskum bez sond, december 1983. Zodpovedný riešiteľ. PÚK Bratislava. Investor: OPS a MsNV Trenčín.

KVASNICOVÁ, M.: Zemianske Kostoľany, kúria pri veľkom kaštieli. Sondážny výskum, február 1983. Zodpovedný riešiteľ. PÚK Bratislava. Investor: OPS Prievidza.

Kol.: Bratislava, blok XIX. Podrobný povrchový stavebno-historický prieskum bez sond (ďalej PP), február 1984. Spolupráca. Vedúci výskumu: Peter Kresánek. PÚK Bratislava. Investor: MSPS Bratislava.

Kol.: Bratislava, blok V, PP, máj 1984. Spolupráca. Vedúci výskumu Peter Kresánek. PÚK Bratislava. Investor: MSPSOP Bratislava.

Kol.: Bratislava, blok XII, PP, september 1984. Spolupráca. Vedúci výskumu V. Horáková. PÚK Bratislava. Investor: MSPSOP Bratislava.

Kol.: Bratislava, blok VIII, PP, október 1984. Spolupráca. Vedúci výskumu: H. Haberlandová. PÚK Bratislava. Investor: MSPSOP Bratislava.

Kol: Olomouc, Ostružnická č.3, meštiansky dom. Sondážny výskum, október 1984. Spolupráca. Vedúci výskumu: Š. Oriško. PÚK Bratislava. Investor: PBH, Olomouc.

Kol.: Bratislava, blok IX, PP, november 1984. Spolupráca. Vedúci výskumu: Š. Oriško. PÚK Bratislava. Investor: MSPSOP Bratislava.

KVASNICOVÁ, M: Žilina, Nám. Dukla č. 29, 30. Pamiatkový prieskum. In: Haberlandová, H. a kol.: Žilina, blok B. Námestie Dukla č.25 - 32. Pamiatkový prieskum, máj 1985. PÚK Bratislava. Investor: MsNV Žilina.

KVASNICOVÁ, M. - HORÁKOVÁ, V.: Trnava, Biely Kostol, kaštieľ, PP a sondážny výskum fasád, január 1986. Spolupráca. Vedúci výskumu: V. Horáková. PÚK Bratislava. Investor: JRD 1.mája, Trnava, Biely Kostol.

KVASNICOVÁ, M. a kol.: Žilina, blok C, PP, január 1986. PÚK Bratislava. Zodpovedný riešiteľ. Investor: MsNV Žilina.

Kol.: Košice, blok XXX, PP, jún 1986. Spolupráca. Vedúci výskumu: V. Horáková. PÚK Bratislava. Investor: KSŠPSOP Košice.

Kol.: Košice, blok XXXVIII, PP, november 1986. Spolupráca. Vedúci výskumu: N. Urbanová. PÚK Bratislava. Investor: KÚŠPSOP Košice.

KVASNICOVÁ, M.: Zemianske Kostoľany, Štúrova č.5, kúria, sondážny výskum, október 1986. PÚK Bratislava. Zodpovedný riešiteľ. Investor: KÚŠPSOP Banská Bystrica.

Kol: Žilina, blok D, PP, január 1987. Spolupráca. Vedúci výskumu: H. Haberlandová. PÚK Bratislava. Investor: MsNV Žilina.

.

KVASNICOVÁ, M.: Žilina, blok A, PP, máj 1987. Zodpovedný riešiteľ. PÚK Bratislava. Investor: MsNV Žilina.

KVASNICOVÁ, M.: Žilina, nám. Dukla 18, meštiansky dom, sondážny výskum, október 1987. Zodpovedný riešiteľ. PÚK Bratislava. Investor: KÚSPSOP Banská Bystrica, stredisko Žilina.

KVASNICOVÁ, M.: Kežmarok, nám. Sov. armády 18, meštiansky dom, sondážny výskum, október 1987. Zodpovedný riešiteľ. PÚK Bratislava. Investor: OÚSS Poprad.

Kol.: Košice, blok XXXIX, PP, máj 1988. Spolupráca. Vedúci výskumu: N. Urbanová. PÚK Bratislava. Investor: KÚŠPSOP Košice.

Kol.: Košice, blok XXIII, PP, december 1988. Spolupráca. Vedúci výskumu: N. Urbanová. PÚK Bratislava. Investor: KÚŠPSOP, stredisko Košice.

KVASNICOVÁ, M.: Žilina, nám. Dukla 29, meštiansky dom, HSV, august 1988. Zodpovedný riešiteľ. PÚK Bratislava. Investor: Zdroj Žilina.

KVASNICOVÁ, M.: Žilina, Horný val 26, meštiansky dom, sondážny výskum, jún 1988. Zodpovedný riešiteľ. PÚK Bratislava. Investor: OPS Žilina.

Kol.: Žilina, blok L, PP, jún 1989. Spolupráca. Vedúci výskumu: V. Horáková. PÚK Bratislava. Investor: MsNV Žilina.

Kol.: Nitra, Horné Mesto, blok III., PP, marec 1990. Spolupráca. Vedúci výskumu: N. Urbanová. PÚK Bratislava. Investor: MsNV Nitra.

KVASNICOVÁ, M.: Banská Štiavnica, Trojičné nám. 58, býv. Evanjelické lýceum, sondážny výskum, 1990. Zodpovedný riešiteľ. PÚK Bratislava. Investor: Pamiatková správa Žiar nad Hronom.

SCHWARCZOVÁ, A. a kol.: Kultúrno-historická a sociologická topografia zóny X a A, Bratislava, spolupráca v kolektíve pod vedením Ing.arch. A. Schwarczovej. Investor: Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce Bratislava 1990.

KVASNICOVÁ, M.: Prepoštská ul. 8, Bratislava, meštiansky dom, sondážny výskum. Zodpovedný riešiteľ. PÚK Bratislava. Investor: MÚPSOP Bratislav 1990.

KVASNICOVÁ, M.: Hrad Červený Kameň, vstupné krídlo, hĺbkový sondážny výskum, 1991. Zodpovedný riešiteľ. Konzorcium Pamiatkový výskum. Investor: SÚPSOP Bratislava. Realizované. PojektIng.arch. E. Balla - Ing.arch. J. Kilian, PUK Bratislava.

KVASNICOVÁ, M.: Banská Štiavnica, Sládkovičova 2, meštiansky dom, hĺbkový sondážny výskum, 1991. Zodpovedný riešiteľ.

KVASNICOVÁ, M.: Banská Štiavnica, Trojičné nám. 13, meštiansky dom, hĺbkový sondážny výskum, 1991. Zodpovedný riešiteľ. Investor: KVZ Banská Štiavnica. Realizované. Projekt Ing.arch.Gonda.

KVASNICOVÁ, M.: Žilina, blok N, PP, február 1991. PÚK Bratislava. Zodpovedný riešiteľ. Investor: MsNV Žilina.

KVASNICOVÁ, M.: Prepozitúra Panny Márie, Nové Mesto nad Váhom, PP. Jún 1991. Spolupráca Ivo Štassel. Investor: rím.kat. farský úrad Nové Mesto nad Váhom.

KVASNICOVÁ, M.- ŠTASSEL, I.: Banská Štiavnica, Radničná 9, býv. hotel Metropol, hĺbkový sondážny výskum, 1992. Investor: 1. slovenská investičná spoločnosť Banská Bystrica - Bratislava.

KVASNICOVÁ, M. a kol.: Výskum a dokumentácia cintorína sv. Mikuláša na Podhradí. Spolupráca študenti 5.ročníka FA STU Bratislava. Bratislava 1992.

KVASNICOVÁ, M.: Bratislava, dokumentácia drobnej architektúry v západnej časti Bratislavy, jún 1992. Spolupráca: študenti 5. ročníka FA STU. Objednávateľ: MÚOP Bratislava.

KVASNICOVÁ, M.: Trnava, Divadelná 7, meštiansky dom, september 1993. Investor: Spolok sv. Vojtecha, Trnava.

Kultúrno-historická a sociologická topografia sídelného útvaru Banskej Štiavnice. Vedúca projektu: Doc. Ing.arch. Anna Schwarczová. Spolupráca na časti Pamiatkový výskum. Objednávateľ: Združenie Gradus Banská Štiavnica.

KVASNICOVÁ, M.: Banská Štiavnica, Novozámocká 2 a 3, meštiansky dom, PP, 1992. Zodpovedný riešiteľ. Investor: Firma Newald.

KVASNICOVÁ, M.: Trnava, Radlinského 10, meštiansky dom, hĺbkový výskum, 1992. Zodpovedný riešiteľ. Investor: Agrostav Majcichov. Realizované. Projekt In.arch. M. Remenár.

KVASNICOVÁ, M.: Banská Štiavnica, Pechova 4, meštiansky dom, sondážny výskum. Spracované pre pamiatkové stredisko v Banskej Štiavnici, september 1993. Zodpovedný riešiteľ.

Nový Jičín. Program regenerácie Mestskej pamiatkovej rezervácie, urbanistická štúdia. Spolupráca v rámci riešiteľského kolektívu FA STU v časti Prieskumov a rozborov. 1993-1994. Vedúci kolektívu: Ing.arch. B. Kováč. Investor: Mestský úrad Nový Jičín.

KVASNICOVÁ, M.: Kľačno, kostol sv. Mikuláša, hĺbkový sondážny výskum. Zodpovedný riešiteľ. Investor: Rím. kat. farský úrad Kľačno. Výskum 1995.

KVASNICOVÁ, M.: Kremnica. Kutnohorská 209. Pamiatkový výskum fasád. 1995. Investor. Mestský úrad Kremnica. Realizované . Projekt: G+G projekt.

KVASNICOVÁ, M. a kol.: Trnava. Horné bašty č.9. Zameranie. Výskum a dokumentácia - spolupráca študenti FA STU. Bratislava 1996.

KVASNICOVÁ, M. a kol.: Trnava - hradby. Historická obrazová dokumentácia. Archívny výskum. Trnava 1996.

KVASNICOVÁ, M.: Banská Štiavnica, Radničná 207, meštiansky dom. Pamiatkový výskum. Bratislava 1997. Zodpovedný riešiteľ. Investor: STU Bratislava. Realizované. Projekt Ing.arch. Eva Vojteková.

KVASNICOVÁ, M.: Dokumentácia kamenných článkov Múzeum mesta Bratislavy, 1997. Spolupráca študenti 3. Ročníka FA STU.

BRTKOVÁ, B.- GREGOR, P. - LALKOVÁ, J.- KVASNICOVÁ, M. a kol.: Skalica, vinohradnícke búdy. Vyhodnotenie urbanistickej lokality a dokumentácia vybraných objektov. Bratislava, jún 1997. Vedúci kolektívu: Ing.arch. Pavel Gregor.

KVASNICOVÁ, M.: Veľké Janíkovce, rím.-kat. kostol sv. Petra a Pavla, pamiatkový prieskum. Bratislava, február 1998. Zodpovedný riešiteľ. Investor: rím.-kat. farský úrad.

KVASNICOVÁ, M. a kol.: Spišské Podhradie. Štefánikova a Robotnícka ulica. Pamiatkový prieskum. Dokumentácia vybraného objektu č. 29 a súpis a zameranie ohrozených architektonických prvkov. Zodpovedný riešiteľ. Spolupráca študenti 5. ročníka FA STU, Bratislava, júl 1998.

KVASNICOVÁ, M.: Modra. Kaplnka Panny Márie Snežnej. Pamiatkový výskum. Bratislava, máj 1999. Investor: rím.-kat. farský úrad.

KVASNICOVÁ, M.- ORIŠKO, Š. a kol.: Skalica. Analýza pamiatkových hodnôt stavebného fondu pamiatkovej zóny. Spolupráca: študenti FA STU a FF UK Bratislava, júl 1999. Investor Mestský úrad Skalica.

KVASNICOVÁ, M. a kolektív študentov FH TU: Krížové cesty a kalvárie. Historický prieskum vybraných lokalít. Spolupráca s PÚ. Trnava 1998-1999. Publikované in: M. Čičo/ S. Paulusová/ M. Kalinová: Kalvárie a krížové cesty na Slovensku. Lúč Bratislava 2000.

KVASNICOVÁ, M. a kol.: Trnava - cintoríny. Inventarizácia náhrobkov. FH TU, Trnava, jún 2001. Vypracované pre KPÚ Trnava.

KVASNICOVÁ, M. a kolektív študentov FH TU: Portál a jeho výplň na území MPR Trnava. Inventarizácia vstupných otvorov čelných fasád objektov. FH TU, Trnava, 2001.

KVASNICOVÁ, M.: Bratislava, Štúrova 2, Národná banka Slovenska. Inventarizácia architektonických detailov. Bratislava, apríl 2002. Zodpovedný riešiteľ. Investor: Generálna prokuratúra SR. Adaptácia pre potreby Generálnej prokuratúry. Projekt: Ing.arch. Koščo.

KVASNICOVÁ, M.: Bratislava, Štúrova 2, Národná banka Slovenska. Návrh obnovy vybraných častí pamiatky. Bratislava, október 2002. Zodpovedný riešiteľ. Investor: Generálna prokuratúra SR. Adaptácia pre potreby Generálnej prokuratúry. Projekt: Ing.arch. Koščo.

KVASNICOVÁ, M.: Modra, Štúrovo nám. č.115, vinohradnícky dom. Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum objektu. Júl 2003. Zodpovedný riešiteľ. Investor: CHKO Malé Karpaty.

KVASNICOVÁ, M.: Bratislava. Prepoštská 5 - Kapitulská 15. Architektonicko-historický výskum. September 2003. Investor: BZ, s r.o., Bratislava27. KVASNICOVÁ, M.: Bratislava, Lazaretská 20. Architektonicko-historický výskum. Bratislava november 2006. Zodpovedný riešiteľ. Investor: HrivisDeveloping s. r. o. Asanované.

KVASNICOVÁ, M. - GREGOROVÁ, J.: Aktualizácia listov vybraných objektov architektúry 19. a 20. storočia na území Bratislavy zapísaných do zoznamu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Spolupráca s Pamiatkovým úradom SR. FA STU, február 2003.

KVASNICOVÁ, M.: Záhorská Bystrica, rím.-kat. fara. Architektonicko-historický prieskum. Apríl 2003. Zodpovedný riešiteľ. Pre interné potreby FA STU

KVASNICOVÁ, M.: Komárno, Palatínova 10, rehoľný dom rádu sv. Benedikta. Architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum. Jún 2004. Zodpovedný riešiteľ. Investor: Rád sv. Benedikta, Komárno.

GREGOROVÁ, Jana - KLAKOVÁ, Oľga - KVASNICOVÁ, Magdaléna - VAŠČÁK, Martin: Zásady ochrany pre pamiatkovú rezerváciu Banská Štiavnica a Kalvária. Aktualizácia. Apríl 2005. vedúca projektu. Investor: Pamiatkový úrad SR.

KVASNICOVÁ, M.: Banská Štiavnica, Ulica Andreja Sládkoviča 5. Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Júl 2006. V realizácii. Projekt Ing.arch. Kusá.

KVASNICOVÁ, M.: Banská Štiavnica, Akademická 14, meštiansky dom. Architektonicko-historický výskum. Bratislava ,december 2006. Investor: súkromná osoba.

KVASNICOVÁ, M.: Komárno. Dunajské nábrežie 13. Architektonicko-historický výskum. Júl 2007. Zodpovedný riešiteľ. Investor: Univerzita J. Szelyeho, Komárno.

BOTEK, A.- KVASNICOVÁ, M.: Lehnice, Kostol sv. Alžbety Uhorskej. Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Bratislava, december 2008. Investor: rím.-kat. farský úrad Lehnice.

KVASNICOVÁ, M.: Obradná sieň, židovský ortodoxný cintorín Bratislava. In: J. Lukáč a kol.: Bratislava. Rekonštrukcia obradnej siene židovského ortodoxného cintorína. Projekt Bratislava 2008. Spolupráca. V realizácii.

KVASNICOVÁ, M.: Štrbské Pleso, býv. liečebný komplex Hviezdoslav. In: P. Černo a kol.: Štrbské Pleso, hotel Kempinski.. Spolupráca. (Umeleckohistorický výskum, jún 2006). Investor: Kúpele Štrbské Pleso a.s. Dokončené v roku 2009. Projekt: Ing.arch. P.Černo a kol.

KVASNICOVÁ, M.: Bratislava, Nám. SNP 9. býv. VÚB. In: I. Kusý - Paňák: Bratislava, City Gate, obchodno-rezidenčné centrum. Dokončené - december 2009. Spolupráca (Architektonicko-historický výskum 2008).

KVASNICOVÁ, M.: Banská Štiavnica, Kalvária, Dolný kostol. Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Bratislava júl 2009. Zodpovedný riešiteľ. Investor: Kalvársky fond, o.z. V realizácii. Projekt: Ing.arch. P. Nižňánsky.

KVASNICOVÁ, M. a kol. : Banská Štiavnica, Kalvária, Stredný kostol. Architektonicko-historický výskum. Bratislava, júl 2009.

KVASNICOVÁ, M. a kol.: Banská Štiavnica, Kalvária. Architektonicko-historický výskum kaplniek. Bratislava, júl 2009.

KVASNICOVÁ, M. - BOTEK, A.: Banská Štiavnica, Kmeťova 5. Architektonicko-historický výskum. Bratislava, júl 2009.

KVASNICOVÁ, M.: Žilina, Rosenfeldov palác. Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Bratislava, september 2009.

KVASNICOVÁ, M.: Bratislava, Obchodná 26. Inventarizácia hodnotných prvkov. Bratislava, november 2009.

KVASNICOVÁ, M.: Bratislava, Obchodná 28. Inventarizácia hodnotných prvkov. Bratislava, november 2009.

KVASNICOVÁ, M.: Akademická 8, Banská Štiavnica: Doplňujúci architektonicko-historický výskum. Bratislava : STU FA, 2010. 161 s.

KVASNICOVÁ, M.: Bratislava, Námestie slobody 19: Architektonicko-historický výskum - inventarizácia - grafická časť. Bratislava: STU FA, 2010. 94 s.

KVASNICOVÁ, M.: Bratislava, Námestie slobody 19: Architektonicko-historický výskum - inventarizácia - textová časť. Bratislava : STU, 2010. 185 s.

KVASNICOVÁ, M.: Synagóga, Hurbanova 11, Žilina : Architektonicko-historický výskum. Synagóga, Hurbanova 11, Žilina : Architektonicko-historický výskum. Žilina: Židovská náboženská obec, 2011. 97 s.

KVASNICOVÁ, M.: Banská Štiavnica, Radničná 2, meštiansky dom. Architektonicko-historický výskum. Bratislava, január 2011.

KVASNICOVÁ, M.-VACHOVÁ, B.- ERDÉLYI, R.: Kaštieľ s areálom, Gbeľany : architektonicko-historický výskum. Kaštieľ s areálom, Gbeľany : architektonicko-historický výskum. Žilina: Ing. Peter Janíček, 2012. 141 s.

KVASNICOVÁ, M.. Budova YMCA, Karpatská 2 a 4, Bratislava : architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Budova YMCA, Karpatská 2 a 4, Bratislava : architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Bratislava: INTENDA, 2013. 169 s.

KVASNICOVÁ, M.:Bývalé reálne gymnázium, Hurbanova 15, Žilina : architektonicko-historický výskum. Bývalé reálne gymnázium, Hurbanova 15, Žilina : architektonicko-historický výskum. Žilina: Žilinská univerzita, 2014. 95 s.

KVASNICOVÁ, M.- REHÁČKOVÁ, T. - SOBOLA M.: Gbeľany, park pri kaštieli. Architektonicko-historický výskum. Júl 2015.

KVASNICOVÁ, M.: Taviareň, Banská Štiavnica, Inventarizácia hodnotných prvkov. FA STU Bratislava, Apríl 2015

KVASNICOVÁ, M.: Taviareň, Banská Štiavnica, Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. FA STU Bratislava, September 2015

KVASNICOVÁ, M. - VOŠKOVÁ, K. - MESZÁROŠ, M.: Banská Štiavnica, Baumgartnerov dom. Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Bratislava 2015.

KVASNICOVÁ, M.: Prügerova vila. Havlíčkova č.8. Inventarizácia hodnotných prvkov. Bratislava, jún 2015.

KVASNICOVÁ, M.- GONDOVÁ, A. - REHÁČKOVÁ, T.: Partizánska Ľupča - urbanisticko-architektonický výskum. Bratislava, marec 2016.

<object id="ieooui" classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D"></object>

Publikačná činnosťv rokoch 2011 - 2016

2016

KVASNICOVÁ, M .- GONDOVÁ, A.: Societal, economical and politicalaspects of Changes to theme thodological approach of restoration of the Bratislava Castle. In: SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on socialsciences and arts. Arts, performingarts, architecture and design. Conference proceedings, Volume II. Architecture and design. 6-9 April, 2016. Vienna, Austria. S.625 - 632. Wien 7.-10.04.2016. ISBN 978-619-7105-54-4.

KVASNICOVÁ, M. - GONDOVÁ, A.: The Bratislava Castle - visions, competitions and ideas. EuropeanAnalogies. In: SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on socialsciences and arts. Arts, performingarts, architecture and design. Conferen ceproceedings, Volume II. Architecture and design. 6-9 April, 2016. Vienna, Austria. S.711-718. ISBN 978-619-7105-54-4.

EDI: KVASNICOVÁ, M.: Na počiatku bolo Slovo...a architektúra. ALFA č.1, 2016, s....v tlači. ISSN 1135-2679.

2015

AFC: KVASNICOVÁ, M. - POLOMOVÁ, B. - PETRAŠOVÁ, S.: Architektúra v industriálnom dedičstve Banskej Štiavnice - obnova taviarne Dolnej hute. Konferencia ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVĚ 2015. 24.9.- 25.9.2015, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (33%-34%-33%).

AGI: KVASNICOVÁ, Magdaléna- REHÁČKOVÁ, Tamara - SOBOLA Marek: : Gbeľany, park pri kaštieli. Architektonicko-historický výskum. Júl 2015. (2 recenzenti)

AGI: KVASNICOVÁ, M.- GONDOVÁ, A. - REHÁČKOVÁ, T.: Partizánska Ľupča - urbanisticko-architektonický výskum. Bratislava, december 2015.. (2 recenzenti)

AGI: KVASNICOVÁ, Magdaléna: Taviareň, Banská Štiavnica, Inventarizácia hodnotných prvkov. FA STU Bratislava, Apríl 2015. (2 recenzenti).

AGI: KVASNICOVÁ, Magdaléna: Taviareň, Banská Štiavnica, Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. FA STU Bratislava, September 2015. (2 recenzenti). Projekt cez FA STU. AGI: KVASNICOVÁ, Magdaléna - VOŠKOVÁ, Katarína - MESZÁROŠ, Marcel: Banská Štiavnica, Baumgartnerov dom. (2 recenzenti).

BEF: KVASNICOVÁ, M.: Cesta do hlbín študentovej duše, alebo čo prezradila jedna exkurzia? In: Informačné listy Fakulty architektúry STU ILFA, roč.22, č.8, 2015, s.17

FAI: KVASNICOVÁ, M.(ed.): Kláštory a rehoľné domy na Slovensku. Dejiny a pamiatková obnova. Bratislava 2015. ISBN 978-80-227-4516-1.

GII: KVASNICOVÁ, M.: Prügerova vila. Havlíčkova č.8. Inventarizácia hodnotných prvkov. Bratislava, jún 2015. (nerecenzované)

2014

ABB: VOŠKOVÁ, K.- KVASNICOVÁ, M.- URLANDOVÁ, A.- LUKÁČ, M.- FRAŠTIA, M.: Historické brány krupinských domov. Bratislava: 2014. ISBN 978-80-227-4276-4.

ADF:KVASNICOVÁ, M.: Budova YMCA v Bratislave. Budova YMCA v Bratislave. ALFA, s. 22--29. ISSN 1135-2679.

AEC: KVASNICOVÁ, M.: Všetko pod jednou strechou alebo skúsenosti s bratislavskou YMCA. In. Vašourková, Ivette(ed.): Velkomětské paláce. Model udržitelného rozvoje v centrách měst. ČVUT Praha: 2014.

AED: KVASNICOVÁ, M.: Kultúrnohistorické hodnoty sakrálnych pamiatok v krajine. In: K.Vošková a kol.: Sakrálne pamiatky v krajine. Banská Štiavnica a okolie. Slovenská technická univerzita v Bratislave, FA STU, Bratislava: 2014, s.25-30. ISBN 978-80-227-4308-2

AGI: KVASNICOVÁ, M.: Bývalé reálne gymnázium, Hurbanova 15, Žilina : architektonicko-historický výskum. Bývalé reálne gymnázium, Hurbanova 15, Žilina : architektonicko-historický výskum. Žilina: Žilinská univerzita, 2014. 95 s. (2 recenzenti).

AGI: KVASNICOVÁ, Magdaléna - SZALAY, Peter: Synagóga Žilina. Architektonicko-historický výskum - doplnok. Bratislava, apríl 2014. Podklad k k žiadosti o finančnú dotáciu z EEA GrantsNorwey, oblasť Kultúrne dedičstvo. Projekt bol podporený. (2 recenzenti)

BEF: KVASNICOVÁ, M.: Typológia, charakter, hodnoty. In: GEMBEŠOVÁ, Lucia - IŽVOLT, Pavol- KVASNICOVÁ, M.-ŠKROVINA, M._URLANDOVÁ, A.: Škola remesiel. Tradičné stavebné remeslá. Obnova historických drevených brán.AcademiaIstropolitanaNova 2014, s. 10-15. ISBN 978-80-971594-3-6;

EDI: KVASNICOVÁ, M.: Krajší svet alebo kultúrny kanál? Krajší svet alebo kultúrny kanál?. ALFA, s. 41. ISSN 1135-2679.

2013

AFC: TYPOLOGIE (N)OSTALGIE : Vědavevýstavbě, 7.-8.11.2013, mezinárodnívědeckákonferencedoktorskehostudia, Fakulta architektury VUT v Brně. TYPOLOGIE (N)OSTALGIE : Vědavevýstavbě, 7.-8.11.2013, mezinárodnívědeckákonferencedoktorskehostudia, Fakulta architektury VUT v Brně. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. 139 s. ISBN 978-80-7204-858-8.

AFD: SZALAY, P. -- KVASNICOVÁ, M.: Architectural and MaterialResearchof Peter BehrensSynagogue in Žilina, Slovakia. Architectural and MaterialResearchof Peter BehrensSynagogue in Žilina, Slovakia. In ALFA: Aktuálne témy architektonickej historiografie strednej a východnej Európy/príspevky z vedeckého kolokvia historikov architektúry, FA STU Bratislava, 31.1.-1.2.2013. s. 36--41. ISSN 1135-2679.

AGI:KVASNICOVÁ , Magdaléna -- Kvasnica, Martin. Budova YMCA, Karpatská 2 a 4, Bratislava : architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Budova YMCA, Karpatská 2 a 4, Bratislava : architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Bratislava: INTENDA, 2013. 169 s. (2 recenzenti).

EDI: KVASNICOVÁ, Magdaléna: Stredoeurópsky architekt z provincie. Stredoeurópsky architekt z provincie. ALFA, s. 54--55. ISSN 1135-2679.

2012

AEF: KVASNICOVÁ, M.: Banská Štiavnica, meštiansky dom - Hellov dom. In: Monumentorumtutela č. In: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Zost. M.Orosová, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava:2012, s. , s.9-12. ISBN 978-80-89175-55-0

AFD: KVASNICOVÁ, M.: Synagóga verzus kunsthalle. Synagóga verzus kunsthalle. In Obnova kultúrneho dedičstva. : Zborník referátov z Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava,SR, 21.6.2012. Bratislava: STU v Bratislave, 2012, s. 50--61. ISBN 978-80-227-3811-8.

AGI: KVASNICOVÁ , Magdaléna -- Vachová, Barbora -- Erdélyi, Róbert: Kaštieľ s areálom, Gbeľany : architektonicko-historický výskum. Kaštieľ s areálom, Gbeľany : architektonicko-historický výskum. Žilina: Ing. Peter Janíček, 2012. 141 s. (2 recenzenti). ). Objekt ocenený v súťaži STAVBA ROKA 2015, cena Ministra hospodárstva SR.

EDI:KVASNICOVÁ, Magdaléna: Hľadanie zmyslu architektúry. Hľadanie zmyslu architektúry. ALFA, s. 52--53. ISSN 1135-2679

EDI:KVASNICOVÁ, M.: Pitoreskný obraz slovenskej divadelnej architektúry? ALFA, roč.17, s. 56. ISSN 1135-2679.

EDI:KVASNICOVÁ, M.: Skúmanie historických stavieb alebo O víne, knedlíkoch a stavebných pamiatkach. ALFA, roč.17, s. 57. ISSN 1135-2679.

2011

ADF:KVASNICOVÁ, M.: Výskum a prezentácia architektonických pamiatok. ALFA, roč.16, č.2, 2011, s. 14--23. ISSN 1135-2679.

AEE: KVASNICOVÁ, M.: Medzi umením a technikou. Stavebno-historický výskum v systéme univerzitného vzdelávania. In Bartlová, M. -- Látal, H. Tvarujete si sami?: Sborník 3. sjezduhistorikůumění 25.-26. září 2008. Praha : NakladatelstvíLidové noviny, 2011, s. 130--140. ISBN 978-80-7422-073-9.

AGI: KVASNICOVÁ, M.: Synagóga, Hurbanova 11, Žilina : Architektonicko-historický výskum. Synagóga, Hurbanova 11, Žilina : Architektonicko-historický výskum. Žilina: Židovská náboženská obec, 2011. 97 s..(2 recenzenti)

AGI: KVASNICOVÁ, M.: Banská Štiavnica, Radničná 2, meštiansky dom. Architektonicko-historický výskum. Bratislava, január 2011. (2 recenzenti) Zadané ako odborná pomoc pre FA STU.

GII: KVASNICOVÁ, M.: Editoriál. ALFA, 2011, s. 5. ISSN 1135-2679.