Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zaujímavé linky

Univerzity a vysoké školy

 • Ministerstvo školstva SR

www.minedu.sk

 • Štátny pedagogický ústav

www.statpedu.sk

 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

www.employment.gov.sk

 • Univerzita Mateja Bella, Banská Bystrica

www.umb.sk

 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

www.ukf.sk

 • Trnavská Univerzita, Trnava

www.truni.sk

 • Prešovská univerzita, Prešov

www.unipo.sk

 • Katolícka Univerzita Ružomberok

www.ku.sk

 • Karlova Univerzita, Praha

www.cuni.cz

 • Masarykova Univerzita, Brno

www.muni.cz

 • Ostravská Univerzita, Ostrava

www.osu.cz

 • Sliezska Univerzita, Opava

www.slu.cz

 • Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové

www.uhk.cz

 • Univerzita Palackého, Olomouc

www.upol.cz

 

Iné organizácie

 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava + pobočky

 www.unss.sk

 • Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Levoča

 www.skn.sk

 • Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Levoča

www.rszp.sk

 •  Podporné centrum pre zrakovo postihnutých v Bratislave

www.cezap.sk

 •  Asociácia študentov špeciálnej pedagogiky, o.z.

www.diapazon.webnode.sk