Funkcie na katedre

Koordinátorky pre AIS

Doc. PaedDr. Alexandra Kastelová, PhD.
Monika Borzová

 

Katedrový rozvrhár

Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

 

Koordinátorka pre Erazmus - študenti

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD.

 

Koordinátorka pre Erazmus - učitelia

Doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

 

Koordinátorka ŠVOUČ

Doc. PaedDr. Hedviga Gregušová, CSc.

 Koordinátorky pre študentov so znevýhodnením 

pre študentov so zrakovým postihnutím
Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

pre študentov so sluchovým postihnutím
Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

pre študentov s telesným postihnutím
Doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

pre študentov so špecifickými poruchami učenia
Doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

 

Tútorka pre bakalárske štúdium

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD.

 

Tútorka pre magisterské štúdium

PaedDr. Monika Šulovská, PhD.