Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Funkcie na katedre

Riaditeľka ústavu

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.

 

Vedúca katedry

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

Tajomníčka katedry

PaedDr. Monika Šulovská PhD.

 

 

Koordinátorka AIS

Monika Borzová

Katedrový rozvrhár

Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

 

Koordinátorka pre Erazmus - študenti

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD.

 

Koordinátorka pre Erazmus - učitelia

Doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

 

Koordinátorka ŠVOUČ

Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

 Koordinátorky pre študentov so znevýhodnením 

pre študentov so zrakovým postihnutím
Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

pre študentov so sluchovým postihnutím
Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

pre študentov s telesným postihnutím
Doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

pre študentov so špecifickými poruchami učenia
Mgr. Silvia Harvanová PhD.

 

Tútorka pre bakalárske štúdium

Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD.

 

Tútorka pre magisterské štúdium

PaedDr. Monika Šulovská, PhD.