Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Spolupráca KŠP

Medzinárodná spolupráca Ústavu špeciálnopedagogických štúdií PdF UK v Bratislave

Ústav špeciálnopedagogických štúdií intenzívne, dlhodobo spolupracuje s univerzitami v Česku, Poľsku, Maďarsku. Anglicku, USA a Bulharsku, konkrétne s univerzitami v Katoviciach, Cedar Falls, (USA), v Kyjeve, Budapešti, Szegede, Prahe, Brne, Olomouci, Ostrave, Kyjeve.

Pracovníci ústavu sa podieľajú na mobilitách v rámci týchto renomovaných univerzít, spolupodieľajú sa na riešení medzinárodných vedeckých úloh a grantov, participujú na tvorbe odbornej literatúry a učebníc z oblasti špeciálnej pedagogiky. Viacerí učitelia ústavu významne participujú aj na aktivitách mimovládnych organizácii v Európe aj na Slovensku.

Inštitúcie, s ktorými ústav spolupracuje:

Inštitút pedagogiky a psychológie Sliezskej Univerzity – Katovice, Poľsko

Fakulta špeciálnej pedagogiky – ELTE  Univerzita Budapešť

Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej  - Praha

Pedagogická fakulta UP, katedra špeciálnej pedagogiky – Olomouc

Pedagogická fakulta MU, katedra špeciálnej pedagogiky – Brno

Pedagogická fakulta UHK, katedra pedagogiky – Hradec Králové

Pedagogická fakulta OU, katedra špeciálnej pedagogiky – Ostrava

Univerzita st. Kl. Ohrisky, Sofia

Katedra pedagogiky nedoslýchavých a nepočujúcich na Maximilan Universität v Mníchove

Fakulta korektívnej (špeciálnej) pedagogiky a psychológie, Národná pedagogická univerzita N.P. Dragomanova, Kyjev, Ukrajina

Fakulta pedagogiky v Szegede, katedra špeciálnej pedagogiky – Szeged, Maďarsko

University of Northern Iowa, College of Education (USA)

Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku na Slovensku

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov v Bratislave

Rehabilitačné stredisko v Levoči

ZŠI pre zrakovo postihnutých v Bratislave

Spojená škola pre zrakovo postihnutých v Levoči

Nadácia Hilton/Perkins International, Boston USA

ICEVI

SENSIS – organizácia pre zrakovo postihnutých v Holandsku

Levadijské delfinárium Jalta, Krym, Ukrajina

Katedra pedagogiky sluchovo postihnutých participovala v r. 2002 na  programe kochleárnych implantácií v spolupráci s 1. ORL. Klinikou FN LFUK.

Slovenský zväz sluchovo postihnutých

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Združenie na pomoc mentálne postihnutým, SR

Slovenská humanitná rada

Špeciálne školy a zariadenia v SR

Domovy sociálnych služieb v SR

Zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva v SR

Subjekty tretieho sektora v SR

Ministerstvo školstva SR

Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR

Štátny pedagogický ústav

Metodické centrá v SR