Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Projekty a granty

Vedecké a výskumné projekty ÚŠŠ od roku 2000

 • Projekt: De-Sign Bilingual - Developing -Documentig Sign Biligual best Practice in School. Projekt č. OEAD : 2014-1-ATO1-KA201-000891, Hlavný riešiteľ :  Dr. Verena Krausneker-Univerzita Viedeň, spoluriešiteľ za SR :  prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., doba riešenia :  1.11.2014 - 31.10.2016, odkaz na projekt : www.univie.ac.at/designbilingual/
 • Projekt VEGA: Hodnotenie obsahovej a formálnej stránky písomného prejavu žiakov so stratou sluchu, vzdelávaných v odlišných vzdelávacích prostrediach. Projekt č.  1/0653/14 , hlavný riešiteľ: prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., roky riešenia 2014 - 2016
 • Projekt KEGA: Podpora inovácií a vytvárania inkluzívneho prostredia vo vysokoškolskom vzdelávaní študentov so zdravotným znevýhodnením - princípy, ciele, metódy, nástroje, podmienky. Projekt č.  033UK-4/2014, hlavný riešiteľ: doc. Lopúchová, roky riešenia 2014 - 2016
 • Projekt VEGA: Determinanty a odchýlky vývinu detí školského veku so zdravotným postihnutím v oblasti somatopatologickej, psychoedukačnej, komunikačnej a sociálnej. Projekt č. 1/0789/14, hlavný riešiteľ: doc. Harčaríková, roky riešenia 2014 - 2016
 • Projekt VEGA  Determinanty rozvíjania výtvarného nadania jednotlivcov so zdravotným postihnutím v inkluzívnom prostredí. Projekt č. 1/0161/13, hlavný riešiteľ: doc. Gregušová, rok riešenia 2013-2015.
 • Projekt KEGA Špeciálnopedagogická andragogika,  nová špecializácia v systéme  špeciálnej pedagogiky, v rovine teoretickej i aplikačnej. č. 119UK-4/2011, 2011 - 2013. UK, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky
 • Projekt KEGA Pedagogika postihnutých a znevýhodnených reného a predškolského veku - nový systémový prvok, špeciálnej pedagogiky v rovine teoreticko-koncepčnej a v rovineaplikačnej (nové študijné programy pregraduálneho a celoživotného vzdelávania). č. 118UK-4/2011, 2011 - 2012. UK, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky
 • Projekt KEGA  Reedukácia a komplexná rehabilitácia zraku u jednotlivcov so zrakovým postihnutím. Projekt č. 254-011UK-4/2010. (typ projektu: Monografie)Projekt VTR MŠ SR (projekty vedecko-technického rozvoja MŠ SR) /2008 - Transfer poznatkov z výskumu a vývoja v špeciálnej pedagogike ako nástroj zvyšovania kvality života občanov so zdravotným postihnutím s dopadom na užšie a širšie envoronmentálne prostredie. Projekt číslo: 042-008UK-8/2008. Zodpovedný riešiteľ prof. Vančová.
 • Projekt PASSEMPLOI - Mostík k zamestnanosti. Hlavný riešiteľ - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Rok riešenia 2008 - 2010.
 • Projekt KEGA  /2008-2010/   Analýza, komparácia a inovácia terminologického aparátu špeciálnej pedagogiky z internacionálneho aspektu a transfer do oblasti pregraduálnej a postgraduálnej prípravy špeciálnych pedagógov.
 • Projekt KEGA   /2008-2010/  Identifikácia, analýza, návrh a deskripcia aktivít celoživotného vzdelávania pre učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti vzdelávania žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Projekt KEGA  /2005 –2007/ Využívanie technológií v procese nadobúdania čitateľských zručností u sluchovo postihnutých     žiakov prvého stupňa základnej školy so zameraním na  vytvorenie a overenie základných princípov tvorby titulkovaných programov.
 • Projekt KEGA   /2003-2005/ Tvorba novej koncepcie študijných programov pre študijný odbor špeciálna pedagogika   (1/223/03).
 • Projekt KEGA  /2005 – 2007/  Využívanie technológií v procese nadobúdania čitateľských zručností u sluchovo postihnutých žiakov prvého stupňa    základnej školy so zameraním na vytvorenie a overenie základných princípov tvorby  titulkovaných programov.Projekt KEGA   /2005-2007/  Nové technológie v edukácii znevýhodnených žiakov a študentov   so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovensku (3/3033/05).
 • Projekt KEGA  /2003-2005/  Tvorba novej koncepcie študijných  programov pre študijný odbor  Špeciálna pedagogika (3/1223/03).
 • Projekt VEGA  /2004-2006/ Kvantitatívna a kvalitatívna analýza populácie handicapovaných a talentovaných na Slovensku (1/1404/04).
 • Projekt VEGA  /2000-2003/  Systém a metódy komplexnej starostlivosti o zrakovo postihnutých na Slovensku (1/7184/20).
 • Projekt VEGA /2006-2008/ Identifikácia, analýza a návrh modelu kľúčových špeciálno-pedagogických intervencií pre znevýhodnené deti raného a predškolského veku (1/3655/06).
 • Projekt Via Lucis - spolufinancovaný z ESF zameraný na podporu študentov so zdravotným postihnutím a ďalšie vzdelávanie učiteľov bežných škôl v problematike integrovaného vzdelávania žiakov s postihnutiami. Doba riešenia: 2006 - 2008.
 • Projekt Stratégie zabezpečenia štúdia študentov s postihnutím na univerzite /British – Slovak Joint research collaboration programme between Comenius University in  Bratislava and  the British Council Slovakia  1999 – 2001, Matematicko- fyzikálna fakulta   Univerzity Komenského/
 • Projekt Rozvoj kapacity organizácii zdravotne postihnutých ľudí v desiatich asociovaných krajinách  / European Disability Forum – 2003 – 2004, Národná rada zdravotne postihnutých  SR/
 • Projekt Culture 2000 – Expression Unlimited, Európska únia, 2004,  Sensa Scotland a Lega del Filo Dono   
 • Medzinárodný projekt DAAD,  Deutsche akademické austausch Dienst.  Témy: 1. Historické porovnávanie vzdelávania sluchovo postihnutých na Slovensku a v Nemecku   2. Starostlivosť o sluchovo postihnuté deti s kochleárnym implantátom. Partneri :   Mníchovská univerzita, UK Bratislava, /2001 – 2004/.
 • Vedecký projekt DAAD - Die Surdologopädie als Schnittstelle uzwischen Horgeschädigten-und Sprachbehindertenpädagogik. Eine Studie im Rahmen der vergleichenden Sonderpädagogik (BRD und SR). /2004-2005/. Spoluriešiteľ Dr. Margita Schmidtová.
 • Comenius 2.1 - Sokrates – Inkulturalizmus a multikulturalizmus, migrácia u sluchovo postihnutých. /2004/. Spoluriešiteľ Dr. Margita Schmidtová
 • IS EQUAL projekt č. 106/04-1/33-2.1 ”Centrum sociálno-rehabilitačných a informačných služieb pre sluchovo postihnutých”
 • Projekt  MATRA  - Podpora skvalitňovania integrovaného vzdelávania zrakovo    postihnutých  na Slovensku v bežných typoch škôl. Medzinárodná spolupráca: Partneri v Holandsku:   SENSIS. Doba riešenia projektu: 2003-2005.