Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tvorba a odovzdávanie BP a DP

Ako postupovať pri písaní a odovzdávaní záverečných prác!

Vnútorný predpis č.12/2013

Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.

Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a účinnosť 1. septembra 2013. 

Tvorba záverečných prác - pomôcka, ukážky citovania.

Test prevodu záverečnej práce v PDF súbore na čistý (plain) text, dostupný na centrálnom registri záverečných prác.

Ostatné informácie ako postupovať pri tvorbe záverečnej práce nájdete na hlavnej stránke Pedagogickej fakulty.