Tézy na ŠZS

Predmety štátnej skúšky Mgr - denná forma:

Nové tézy platné od roku 2017 nájdete v aktualitách.

 

Predmety štátnej skúšky Mgr - externá forma:

 • Obhajoba záverečnej diplomovej práce
 • Špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika

+ štátna skúška z predmetov vo vybraných špecializáciách (POR, SP, MP, ZP, TPCHZO):

 1. Štátna skúška v špecializácii špeciálnopedagogické poradenstvo z predmetov:

 • Špeciálnopedagogické poradenstvo a služby
 • Výberové špecializácie špeciálnej pedagogiky (dve podľa výberu z - MP, TP, SP, ZP, PU, PS)

2. Štátna skúška v špecializácii pedagogika mentálne postihnutých z predmetov:

 • Pedagogika mentálne postihnutých - teória edukácie MP
 • Špeciálne didaktiky predmetov špeciálnych škôl pre MP (HV, TV, PV, VV, MAT, SJ, SVP, PP)

3. Štátna skúška v špecializácii pedagogika sluchovo postihnutých z predmetov:

 • Pedagogika sluchovo postihnutých - teória edukácie SP
 • Didaktika primárneho vzdelávania SP
 • Komunikácia osôb so sluchovým postihnutím

4. Štátna skúška v špecializácii pedagogika zrakovo postihnutých z predmetov:

 • Pedagogika zrakovo postihnutých - teória edukácie ZP
 • Didaktika primárneho vzdelávania ZP

5. Štátna skúška v špecializácii pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených z predmetov:

 • Pedagogika TPCHZO -  teória edukácie TPCHZO
 • Didaktika primárneho vzdelávania TPCHZO
2013 M POR PMP
2013 M_POR_TPCHZO
2014_M_Diagnostika_a_prognostika
2014_M_PSP_do_poradenstva
2014_M_PZP_do_poradenstva
2014_M_Pedagogika_detí_s_poruchami_správania
2014_M_Pedagogika_detí_s_poruchami_učenia
2014_M_Specpg_poradenstvo_a_služby
2014_M_PMP_Teória_edukácie_MP
2014_M_Špeciálna_didaktika_HV
2014_M_Špeciálna_didaktika_PV
2014_M_Špeciálna_didaktika_TV
2014_M_Špeciálna_didaktika_matematiky
2014_M_Špeciálna_didaktika_slovenskeho_jazyka
2014_M_Špeciálna_didaktika_vytvarnej_vychovy
2014_M_Špeciálna_didaktika_SVP
2014_M_Špeciálna_didaktika_prirodovednych_predmetov
2014_M_Didaktika_primárneho_vzdelávania_SP
2014_M_Komunikácia_SP
2014_M_PSP_Teória_edukácie_SP
2014_M_Didaktika_primárneho_vzdelávania_ZP

2014_M_PZP_Teória_edukácie_ZP

Predmety štátnej skúšky Bc - denná forma:

 • Kolokviálna obhajoba bakalárskej práce

 

Predmety štátnej skúšky Bc - externá forma:

 • Obhajoba bakalárskej práce
 • Pedagogicko-psychologický a spoločensko-vedný základ učiteľstva (pozostáva z Teória výchovy, Školský management, všeobecná didaktika)
 • Špeciálna pedagogika

+ jednotlivé špecializácie podľa výberu:

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO:

 • Špeciálno-pedagogická diagnostika, prognostika a poradenstvo
 • Metódy výchovnej rehabilitácie

PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH:

 • Pedagogika mentálne postihnutých
 • Teória výchovy a špeciálne výchovy mentálne postihnutých

PEDAGOGIKA SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH: