Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Modelové centrum ŠPP

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva (špeciálnopedagogická poradňa)  pri Ústave špeciálniopedagogických štúdií je modelovým pracoviskom ústavu. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo, odbornú starostlivosť a špeciálnopedagogickú intervenciu znevýhodneným deťom, mládeži ako aj ich rodičom. Prostredníctvom ambulantnej starostlivosti, krátkodobých tréningových pobytov a návštev v prostredí, v ktorom dieťa žije zabezpečuje diagnostické, terapeutické, stimulačné, reedukačné, korekčné a iné špecializované formy intervencie a pomoci. Súčasne plní funkciu cvičného pracoviska pre študentov špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Modelové centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Ústave špeciálnopedagogických štúdií je vybavené kamerovým systémom, ktorý umožňuje bezproblémové a automatické zhotovovanie videozáznamov terapeutických stretnutí v modelovej herni na účely neskoršej detailnej analýzy a spracovania. Kamerový systém je zabezpečený štvoricou vhodne umiestnených sieťových webkamier s možnosťou počítačového ovládania pohybu. Obraz zo všetkých kamier je zaznamenávaný v digitálnej podobe priamo počítačom. Systém je možné v prípade potreby  rozšíriť o ďalšie kamery. V modelovom centre špeciálnopedagogického poradenstva pri ústave je takisto široká ponuka moderných ako aj alternatívnych pomôcok, techniky, špeciálnych prístrojov, multimédií, Montessori materiálu a pod. Pre študentov je priamo na ústave k dispozícii niekoľko počítačov s napojením na internet so špeciálnym hardvérom a softvérom slúžiacim pre potreby zdravotne postihnutých študentov.