Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Centrum pomoci študentom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Centrum je zriadené pri Modelovom Centre špeciálnopedagogického poradenstva pri Ústave špeciálnpedagogických štúdií Univerzity Komenského, Pedagogickej fakulty v Bratislave. Uvedené pracovisko pôsobí ako modelové pracovisko pre študentov uchádzajúcich sa o štúdium na vysokej škole a zároveň ako kontaktné pracovisko pre komunikáciu s pedagógmi iných vysokých škôl pôsobiacich v oblasti poradenskej podpory študentom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Centrum je vybavené špeciálnymi pomôckami pre zefektívnenie a sprístupnenie vzdelávania študentom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pracovisko je prostredníctvom svojich pracovníkov odborne a personálne spôsobilé poskytovať konkrétne služby špeciálnepedagogického zamerania všetkým študentom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa objavujú medzi uchádzačmi o vysokoškolské štúdium na vysokých školách a univerzitách na Slovensku. V rámci celoslovenskej pôsobnosti sú tieto služby ojedinelé svojou šírkou, pretože sprostredkúvajú poradenské služby všetkým kategóriám študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V rámci Centra pomoci študentom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú špeciálnopedagogické poradenské služby poskytované predovšetkým jednotlivcom so sluchovým a zrakovým postihnutím, jednotlivcom telesne postihnutým, chorým a zdravotne oslabeným, jednotlivcom s poruchami učenia a správania, ako aj študentom s viacnásobným postihnutím.

Univerzita Komenského  Pedagogická fakulta, Ústav špeciálnopedagogických štúdií

Račianska 59, 813 34 Bratislava

E-mail: kspec(at)fedu.uniba.sk   Tel: 02/49 287 111