O nás

Katedra špeciálnej pedagogiky, ako súčasť Ústavu špeciálnopedagogických štúdií, je unikátnym pracoviskom v rámci Univerzity Komenského v Bratislave. Zabezpečuje vysokoškolskú prípravu špeciálnych pedagógov. Zabezpečuje vysokoškolské štúdium v nových – aktuálne akreditovaných študijných programoch v odbore špeciálna pedagogika. Do septembra 2009 to boli nasledujúce Bc. a Mgr. študijné programy - pedagogika mentálne postihnutých, pedagogika sluchovo postihnutých, špeciálna pedagogika – poradenstvo. Tieto študijné programy v bakalárskom stupni dobiehajú, v magisterskom stupni sa od septembra 2009 transformovali na študijné špecializácie v rámci študijného programu špeciálna pedagogika. Ústav zároveň poskytuje servisné služby vo výučbe pre tie študijné odbory, ktoré  majú v obsahu vzdelávania disciplínu špeciálna pedagogika. Katedra (teraz ústav) bola pracovnou skupinou Akreditačnej komisie opakovane posúdená ako pracovisko, ktoré je v danej problematike (špeciálna pedagogika) vo vedecko-výskumnej činnosti na prvom mieste na Slovensku. Členovia ústavu sú skúsení vysokoškolskí učitelia, autori mnohých odborných publikácií, vysokoškolských a stredoškolských učebníc ako aj učebníc pre špeciálne školy, riešitelia vedecko-výskumných úloh a projektov.

Katedra špeciálnej pedagogiky v decembri 2004 integrovala katedry pedagogiky mentálne postihnutých, pedagogiky sluchovo postihnutých, pedagogiky zrakovo postihnutých, pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených, základov a dejín špeciálnej pedagogiky, ktoré od roku 1992 existovali ako samostatné katedry. Tieto do 31.8.2011 v integrujúcej katedre špeciálnej pedagogiky existovali v podobe oddelení.

Ústav špeciálnopedagogických štúdií zabezpečuje také študijné programy (resp. dobiehajúce štúdiá v špecializáciách), ktoré v súčasnosti neposkytuje žiadna iná fakulta v SR ani v ČR. Ide o štúdium pedagogiky telesne a zdravotne postihnutých, pedagogiky sluchovo postihnutých, pedagogiky zrakovo postihnutých, pedagogiky psychosociálne narušených, ako aj štúdium pedagogiky mentálne postihnutých.  

Ústav má priznané právo konať rigorózne skúšky v študijných odboroch: špeciálna pedagogika (PhDr.) a učiteľstvo špeciálnych škôl (PaedDr.) a konať doktorandské štúdium vo vednom odbore špeciálna pedagogika (PhD.). V ústave sídli spoločná odborová komisia pre ”dobiehajúce” doktorandské štúdium v odbore špeciálna pedagogika ( jediná v SR) a komisia pre aktuálne doktorandské štúdium v odbore Špeciálna pedagogika (taktiež jediná v SR). Pedagogická fakulta vďaka pracovníkom ústavu špeciálnpedagogických štúdií ako jediná v SR mala donedávna priznané právo na habilitácie docentov a ako jediná v SR a ČR priznané právo na inaugurácie profesorov v odbore špeciálna pedagogika. V blízkej budúcnosti sa očakáva znovupriznanie týchto práv.     

Okrem prípravy budúcich pedagógov  je ústav bázou pre rozvoj teórie, vedeckého výskumu a vytvárania publikačnej bázy pre  špeciálnu pedagogiku. Ťažiskovou problematikou, na ktorú je zacielený vedecký výskum i publikačná činnosť, je edukácia, výchovná rehabilitácia a poradenstvo pre postihnutých a narušených. Edukačné, korekčné, stimulačné a terapeutické stratégie  postihnutých, rehabilitačné stratégie pre osoby  s postihnutím a špeciálne didaktiky  vyučovania jednotlivých predmetov špeciálnych a základných škôl pre žiakov s postihnutiami a narušeniami. Pracovníci ústavu sa podieľajú  na riešení medzinárodných vedeckých úloh a grantov, participujú na tvorbe odbornej literatúry a učebníc z oblasti špeciálnej pedagogiky. Tiež sú členmi mnohých významných slovenských aj zahraničných profesijných organizácií a výborov z oblasti špeciálnej pedagogiky a členmi redakčných rád vedeckých a odborných časopisov.

Študijné programy ústavu sú dostatočne pokryté relevantnou literatúrou. Študenti majú stály prístup k študijnej literatúre v knižnici aj pomocou multimédií. Samozrejmosťou je nepretržitý prísun relevantnej zahraničnej literatúry.

Spoluprácou vedenia fakulty, Podporného centra UK pre zrakovo postihnutých študentov a Ústavu špeciálnopedagogických štúdií sa postupne Pedagogická fakulta UK mení na modernú, inkluzívnu fakultu, akceptujúcu špeciálne potreby študentov so zrakovým, sluchovým či telesným postihnutím a s inými pridruženými postihnutiami, v rámci projektu: Inkluzívna univerzita – krok prvý. V rámci projektu ide o nasledujúce aktivity. Vzdelávanie pre pedagógov - cieľom vzdelávania je rozšírenie poznatkov pedagogických pracovníkov jednotlivých inštitúcií (základné školy, špeciálne školy, stredné školy, vysoké školy, pedagogicko-psychologické poradne, centrá špeciálnopedagogického poradenstva /donedávna špeciálnopedagogické poradne, detské integračné centrá/, základné umelecké školy) o špecifiká práce so študentmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a o dôsledkoch jednotlivých skupín zdravotného postihnutia s užším zameraním na vzdelávanie v podmienkach stredných a vysokých škôl. Príprava študentov na štúdium na vysokej škole - obsahom tejto časti projektu je príprava študentov stredných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na vzdelávanie a pôsobenie v prostredí vysokých škôl.

Oddelenie základov špeciálnej pedagogiky a špeciálnopedagogického poradenstva zabezpečuje štúdium v študijnom programe špeciálna pedagogika – poradenstvo v I. bakalárskom stupni, ako aj v študijnom programe špeciálna pedagogika v špecializácii špeciálna pedagogika v II. magisterskom stupni.

Študijný program je zostavený tak, aby zabezpečil prípravu budúcich poradenských pracovníkov tak po komplexnej odbornej metodologickej ako aj praktickej stránke. Disciplíny, ktoré sú v študijnom programe zastúpené, poskytujú náležité odborné informácie zo všeobecnej pedagogiky, základov špeciálnej pedagogiky, metodológie špeciálnej pedagogiky, špeciálnopedagogického poradenstva a diagnostiky ako aj z pomocných vied normatívnych i deskriptívnych – psychologických, biologicko-medicínskych, sociologických, filozofických, právnych i matematicko-štatistických disciplín. Študenti počas štúdia špeciálnej pedagogiky absolvujú kurzy, ktoré majú charakter prednášok, seminárov a cvičení. Súčasťou štúdia je aj absolvovanie špeciálnopedagogickej stáže a exkurzie v zariadeniach špeciálnopedagogického poradenstva, metodických centrách a v zariadeniach štátnej správy.

Oddelenie základov špeciálnej pedagogiky a špeciálnopedagogického poradenstva zabezpečuje realizáciu kurzov aj pre ostatné špeciálnopedagogické študijné programy realizovaním nasledujúcich kurzov: Základy a dejiny špeciálnej pedagogiky, Teória a metodológia špeciálnej pedagogiky, Špeciálnopedagogická propedeutika, Komparatívna špeciálna pedagogika, Základy špeciálnopedagogickej diagnostiky, Komplexná špeciálnopedagogická diagnostika, Špeciálnopedagogické poradenstvo, Pedagogické a právne normy, Management a riadenie špeciálnych škôl, Štatistické metódy, Základy vyššej matematiky a Exkurzie do špeciálnych škôl a zariadení.  

Štúdium je koncipované ako bakalárske s nadväzujúcim magisterským a ukončuje sa štátnymi záverečnými skúškami a obhajobou záverečnej (bakalárskej alebo magisterskej) práce z oblasti špeciálnopedagogickej problematiky. Štúdium sa realizuje nielen v dennej forme, ale aj v externej tak v bakalárskom ako aj magisterskom stupni. Oddelenie participuje na dvojročnom rozširujúcom štúdiu špeciálnej pedagogiky – poradenstva v rámci celoživotného vzdelávania.

Absolventi študijného programu špeciálna pedagogika – poradenstvo sú spôsobilí uplatniť sa ako špeciálni pedagógovia (poradenskí pracovníci) v inštitúciách špeciálnopedagogického poradenstva – centrách špeciálnopedagogického poradenstva, ďalej ako školskí špeciálni pedagógovia, pracovníci Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie i ako pracovníci metodicko-pedagogických centier a v oblasti štátnej správy.

Absolventi štúdia majú právo vykonať rigorózne skúšky v odbore špeciálna pedagogika a získať titul PhDr. ako aj pokračovať po úspešnom absolvovaní magisterského stupňa v doktorandskom štúdiu (III. stupeň). Po úspešnom absolvovaní tretieho stupňa štúdia špeciálnej pedagogiky je absolventom priznaný titul PhD.

Oddelenie pedagogiky mentálne postihnutých zabezpečuje dobiehajúce štúdium v odbore učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii pedagogika mentálne postihnutých  a zároveň zabezpečuje štúdium v študijnom programe pedagogika mentálne postihnutých v I. (Bc.) stupni, ako aj v študijnom programe špeciálna pedagogika v špecializácii pedagogika mentálne postihnutých v  II. (Mgr.) stupni. Študijný program špecializácie, ktorú katedra gestoruje, je zostavený tak, aby zabezpečil komplexnú odbornú, metodickú, metodologickú prípravu budúcich učiteľov a vychovávateľov pre špeciálne školy a zariadenia pre mentálne postihnutých. Disciplíny, ktoré sú v ňom zastúpené prezentujú potrebné odborné informácie a údaje zo všeobecnej pedagogiky, pedagogiky mentálne postihnutých, zo špeciálnej pedagogiky ako aj zo súvzťažných psychologických, sociologických, biologicko-medicínskych, filozofických, právnych disciplín. Štúdium pozostáva z kurzov ktoré majú charakter prednášok, seminárov a cvičení. Súčasťou štúdia je špeciálnopedagogická prax študentov priamo v teréne. Štúdium je koncipované ako bakalárske s nadväzujúcim magisterským a končí sa záverečnými skúškami, ktorých súčasťou je obhajoba záverečnej ( bakalárskej, magisterskej) práce zameranej na odbornú špeciálnopedagogickú problematiku. Katedra zabezpečuje výučbu aj v externom bakalárskom / magisterskom štúdiu, ako aj v dvojročnom rozširujúcom štúdiu špeciálnej pedagogiky. Absolvent štúdia zameraného na pedagogiku mentálne postihnutých je spôsobilý uplatniť sa ako kvalifikovaný učiteľ a vychovávateľ v školách a zariadeniach pre mentálne postihnutých a mentálne postihnutých s viacerými chybami, ako špeciálny pedagóg v poradenských zariadeniach a v štátnej správe v oblasti riadenia a inšpekcie špeciálnych škôl a zariadení. Po absolvovaní príslušného postgraduálneho štúdia, či špeciálnej prípravy je spôsobilý pracovať v oblasti vedy a výskumu. Absolvent tohto štúdia má možnosť po splnení príslušných požiadaviek pokračovať v prehlbovaní odborných poznatkov a vo vedeckovýskumnej činnosti.  

Ústav špeciálnopedagogických štúdií cez oddelenie pedagogiky zrakovo postihnutých participuje na príprave v oblasti učiteľsky, vychovávateľsky i poradensky zameranej špeciálnej pedagogiky zrakovo postihnutých v rámci študijného programu Špeciálna pedagogika. Ide o prípravu pedagogických aj odborných pracovníkov pre učiteľský aj neučiteľský terén pre prácu učiteľa či vychovávateľa detí a mládeže so zrakovým postihnutím, školského špeciálneho pedagóga, pre prácu v metodických centrách, pre prácu v štátnej a verejnej správe, pre prácu v záujmovo-odborných združeniach a nadáciách pre postihnutých, pre prácu v agentúrach podporovaného zamestnávania, pre prácu v poradenských pracoviskách, pre prácu na vysokých školách, pre prácu vo výskumných pracoviskách, pre spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a iné. Študijný program je oproti starším študijným programom obohatený špecializovanými predmetmi z oblasti pedagogiky zrakovo postihnutých, ktoré v širšom rozsahu saturujú súčasné potreby odboru a teda aj požiadaviek na absolventov uvedeného štúdia. Neoddeliteľnou súčasťou je aj výučba Braillovho bodového písma pre nevidiacich.  Oddelenie pedagogiky zrakovo postihnutých tiež participuje na všetkých formách celoživotného vzdelávania a saturuje potreby pedagogického a špeciálno-pedagogického trhu práce. Oddelenie sa podieľa na prednáškovej činnosti v rámci študijných programov pedagógov, a odborníkov pre oblasť sociálnej práce a predškolskej a elementárnej pedagogiky, vo všetkých formách štúdia. Od akademického roku 2005/2006  oddelenie pedagogiky zrakovo postihnutých participuje v študijnom programe špeciálna pedagogika – poradenstvo, I. stupeň (Bc.) pre poradenské systémy pre oblasť starostlivosti o zrakovo postihnutých.                                                         

Ústav prostredníctvom oddelenia pedagogiky sluchovo postihnutých zabezpečuje štúdium v študijnom programe Pedagogika sluchovo  postihnutých v I. (Bc.) stupni, ako aj v študijnom programe  Špeciálna pedagogika v špecializácii Pedagogika sluchovo postihnutých v  II. (Mgr.) stupni. Pripravuje  poslucháčov  pre výkon učiteľského a neučiteľského povolania v školách a v školských zariadeniach pre sluchovo postihnutých (základné školy a stredné školy pre sluchovo postihnutých, materské školy pre sluchovo postihnutých, centra špeciálno-pedagogického poradenstva, základné a stredné školy bežného typu, kde sú integrovaní žiaci so sluchovým postihnutím). Študijný program špecializácie, ktorú katedra gestoruje, je zostavený tak, aby zabezpečil komplexnú odbornú, metodickú, metodologickú prípravu budúcich učiteľov a vychovávateľov. Disciplíny, ktoré sú v ňom zastúpené prezentujú potrebné odborné informácie a údaje zo všeobecnej pedagogiky, pedagogiky sluchovo postihnutých, zo špeciálnej pedagogiky ako aj zo súvzťažných psychologických, sociologických, biologicko-medicínskych, filozofických, právnych disciplín. Špecifikom prípravy počas štúdia je získanie spôsobilosti komunikovať s nepočujúcimi prostredníctvom podporných manuálnych prostriedkov (prstová abeceda a pomocné artikulačné znaky), formami komunikácie podporovanými posunkami (napr. simultánna komunikácia) a prostredníctvom prirodzeného posunkového jazyka.

Okrem prípravy budúcich učiteľov je katedra bázou pre rozvoj teórie a praxe pedagogiky sluchovo postihnutých, metodických prístupov vzdelávania sluchovo postihnutých a vedecko - výskumným centrom pre teóriu a prax vzdelávania sluchovo postihnutých. Študenti absolvujú program formou kurzov (ktoré majú charakter prednášok cvičení, alebo seminárov) a odbornej priebežnej a súvislej praxe na školách pre sluchovo postihnutých a v integrovaných podmienkach.

Absolventi štúdia pedagogiky sluchovo postihnutých majú právo vykonať rigorózne skúšky získať titul PaedDr., alebo pokračovať v doktorandskom štúdiu špeciálnej pedagogiky. Pri katedre sa v r. 2006 vytvorilo prirodzené bezbariérové centrum pre študentov so sluchovým postihnutím na tunajšej fakulte.

Oddelenie pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených participuje na príprave v oblasti učiteľsky, vychovávateľsky i poradensky zameranej špeciálnej pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených postihnutých v rámci študijného programu Špeciálna pedagogika. Ide o prípravu pedagogických aj odborných pracovníkov pre učiteľský aj neučiteľský terén pre prácu učiteľa či vychovávateľa detí a mládeže so vyššie uvedenými typmi postihnutia, školského špeciálneho pedagóga, pre prácu v metodických centrách, pre prácu v štátnej a verejnej správe, pre prácu v záujmovo-odborných združeniach a nadáciách pre postihnutých, pre prácu v agentúrach podporovaného zamestnávania, pre prácu v poradenských pracoviskách, pre prácu na vysokých školách, pre prácu vo výskumných pracoviskách, pre spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a iné.V rozširujúcom štúdiu špeciálnej pedagogiky pre učiteľov z praxe má oddelenie gestorskú úlohu v štúdiu v špecializácii Pedagogika telesne a zdravotne postihnutých a v tejto špecializácii zabezpečuje v procese ďalšieho vzdelávania absolventov postgraduálne štúdium.