Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

E-laboratórium

Vážená odborná verejnosť, vážení uchádzači o štúdium, vážení študenti,

táto stránka je venovaná všetkým tým, ktorí sa podieľajú alebo by sa chceli podieľať na skvalitňovaní a zvyšovaní efektivity terciárneho vzdelávania študentov so špecifickými potrebami.

Na stránke nájdete okrem viacerých odborných publikácií aj interaktívneho sprievodcu vzdelávaním detí, žiakov a študentov so zrakovým postihnutím, ako aj odbornú monografiu, ktorá sa venuje stratégiám prístupu a postupom, ktoré by mali byť implementované do vzdelávacieho procesu (nielen) na vysokých školách .

 -----------------------------------------------------------------------

Interaktívny e-sprievodca pre prácu so študentmi so zrakovým postihnutím

Expertný tím pre on-line podporu a poskytovanie poradenských služieb pre pedagógov vysokých škôl na Slovensku v oblasti vzdelávania študentov so špecifickými potrebami

Základy ŠP pre prácu so študentmi SŠ a VŠ

Pedagogika sluchovo postihnutých - vybrané kapitoly

Pedagogika telesne postihnutých - vybrané kapitoly

Stratégie vzdelávania študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách (praktický sprievodca štúdiom)

Reflexie vývoja ŠP na Slovensku_zborník vedeckých príspevkov