Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

veda

Uvádzame prehľad najvýznamnejších projektov riešených pracovníkmi katedry:

 

Názov projektu: Náboženstvo ako faktor integrácie a dezintegrácie v súčasných spoločnostiach. Inovácia študijného kurzu so zameraním na vytvorenie dištančnej formy vzdelávania a novej vzdelávacej pomôcky.

(Religion as a factor of Integration and Desintegration in Contemporary Societies. Inovating a study course with a focus on creating distance form of education and a new teaching tool.)

Rok projektu: 2022-2024

Číslo projektu: 011UK-4/2022

Typ: KEGA

Hlavný riešiteľ: Mgr. Miroslav Tížik, PhD. 

Zástupca hlavného riešiteľa: Mgr. Victor Otieno Okech, PhD.

Riešitelia: doc. Jozef Žuffa, PhD., Mgr. et Mgr. Lukáš Jeník, PhD.

 

Anotácia projektu: 

Cieľom projektu je vytvorenie nového obsahu a formy kurzu zameraného na sociológiu náboženstva, vyučovaného na Univerzite Komenského v Bratislave, vytvorenie jeho podoby použiteľnej v dištančnej podobe vzdelávania prostredníctvom rôznych on- a off-line nástrojov ako Moodle či MS Teams v primeranej didaktickej aj vizuálnej forme a s tým súvisiace vydanie vysokoškolskej učebnice. Obsahovo sa kurz a a učebnica zamerajú na identifikáciu rôznych nových a tradičných foriem náboženského života v súčasnom svete, reflexiu náboženstva v perspektíve hermeneuticky založeného výkladu súčasnej religióznej situácie a jej významu v sekulárnej spoločnosti pre jej silnejšiu integráciu (prípadne riziká dezintegrácie) a s tým súvisiace problémy vzťahu náboženstva a ľudských práv v súčasnosti. Inovatívnym prvkom v rámci takéhoto druhu kurzu bude, že témy kontextualizované v globálnom rámci budú špecificky zamerané aj na situáciu na Slovensku. Učebnica by mala byť široko dostupná a mala by zasiahnuť veľké množstvo vysokoškolských pracovísk na Slovensku, ktoré v rámci svojich študijných programov majú aj kurzy zamerané na sociológiu náboženstva alebo širšiu spoločenskovednú reflexiu náboženstva. Zasahovať by mali aj širšiu neodbornú verejnosť. K širšiemu dosahu kurzu a učebnice by mala prispieť aj medziuniverzitná spolupráca pri riešení projektu.


..........

Názov projektu: Aplikovaný výskum orientovaný na vákuum medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou o pacienta po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia

Rok: 2018-2019
Číslo projektu : 019UK-4/2018

Typ: KEGA na roky 2018-2019
Hlavná riešiteľka: prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.
Zástupca hlavnej riešiteľky: doc. MUDr. Vladimír Masaryk, PhD., PhDr. Pavol Kopinec, PhD.

Riešitelia:
prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD., prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., JUDr. Štefan Neszméry, PhD., LL.M., Mgr. Miroslava Šutvajová

..............

Názov projektu: Stratégie žien na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násila na blízkych vzťahoch

Rok: 2017-2021
Číslo projektu : APVV-16-0422

Typ: APVV na roky 2017-2021 (v roku 2019 projekt prenesený na inú organizáciu)
Hlavná riešiteľka: doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
Riešitelia:
zamestnanci Katedry sociálnej práce

..............

Názov projektu: Delikvencia mládeže Slovenskej republiky v kontexte vybraných špecifických faktorov- národná self-reportová výskumná štúdia
Rok: 2014-2016
Číslo projektu : VEGA 1/0462/14
Typ: VEGA na roky 2014-2016
Hlavná riešiteľka: doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
Zástupca hlavnej riešiteľky: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
Riešitelia:
Mgr. Katarína Čavojská, PhD.; PhDr. Martina Čierna, PhD.; PhDr. Helena Grófová, PhD.; PhDr. Pavol Kopinec, PhD.;  PhDr. Martin Lulei, PhD.; PhDr. Elena Ondrušková, PhD.; PhDr. Jana Pružinská, PhD.;   PhDr. Irena Vitálošová, PhD., Mgr. Martin Smrek (D), UKF: Mgr. Zuzana Malíšková, PhD.; Mgr. Andrea Juhásová, PhD.

............. 

Názov projektu: Kľúčové koncepty vybraných systémových teórií pri posudzovaní rizikovosti rodín v intenciách sociálnoprávnej
Rok: 2014-2016
Číslo projektu: VEGA 1/0487/14
Typ: VEGA na roky 2014-2016
Hlavná riešiteľka: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
Zástupca hlavnej riešiteľky: PhDr. Elena Ondrušková, PhD.
Riešitelia:
PhDr. Pavol Kopinec, PhD.; Mgr. Kristína Mózešová, PhD.; PhDr. Irena Vitálošová, PhD.; PhDr. Lenka Kleskeň, PhD. 

.................

 

Názov projektu: Rozvoj spolupráce prostredníctvom prípravy výskumného projektu pre porovnanie sociálnych aspektov dlhodobej nezamestnanosti vo vybraných regiónoch ČR a SR
Rok : 2012-2013
Číslo projektu : SK-CZ-0091-11
Typ : APVV / Slovensko – česká medzivládna vedecko-technická spolupráca na roky 2012-2013
Zodpovedný riešiteľ na slovenskej strane: PhDr. Ladislav Vaska, PhD. (Katedra sociálnej práce ÚSŠaLP, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
Spoluriešitelia:
PhDr. Martina Čierna
Mgr. Katarína Čavojská
doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

Zodpovedný riešiteľ na českej strane: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. (Katedra sociální práce, Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem)
Spoluriešitelia:
Mgr. Radka Michelová
PhDr. Petr Balek
Mgr. Jan Vašat

.......

Rok : 2008 - 2010
Číslo projektu : 1/0858/08
Typ : VEGA
Názov : Možnosti kvantifikácie Testu sémantického výberu
Zodpovedný riešiteľ : Mydlíková Eva, doc., PhDr., PhD.