Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

veda

Uvádzame prehľad najvýznamnejších projektov riešených pracovníkmi katedry:

 

Názov projektu: Aplikovaný výskum orientovaný na vákuum medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou o pacienta po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia

Rok: 2018-2019
Číslo projektu : 019UK-4/2018

Typ: KEGA na roky 2018-2019
Hlavná riešiteľka: prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.
Zástupca hlavnej riešiteľky: doc. MUDr. Vladimír Masaryk, PhD., PhDr. Pavol Kopinec, PhD.

Riešitelia:
prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD., prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., JUDr. Štefan Neszméry, PhD., LL.M., Mgr. Miroslava Šutvajová

..............

Názov projektu: Stratégie žien na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násila na blízkych vzťahoch

Rok: 2017-2021
Číslo projektu : APVV-16-0422

Typ: APVV na roky 2017-2021 (v roku 2019 projekt prenesený na inú organizáciu)
Hlavná riešiteľka: doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
Riešitelia:
zamestnanci Katedry sociálnej práce

..............

Názov projektu: Delikvencia mládeže Slovenskej republiky v kontexte vybraných špecifických faktorov- národná self-reportová výskumná štúdia
Rok: 2014-2016
Číslo projektu : VEGA 1/0462/14
Typ: VEGA na roky 2014-2016
Hlavná riešiteľka: doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
Zástupca hlavnej riešiteľky: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
Riešitelia:
Mgr. Katarína Čavojská, PhD.; PhDr. Martina Čierna, PhD.; PhDr. Helena Grófová, PhD.; PhDr. Pavol Kopinec, PhD.;  PhDr. Martin Lulei, PhD.; PhDr. Elena Ondrušková, PhD.; PhDr. Jana Pružinská, PhD.;   PhDr. Irena Vitálošová, PhD., Mgr. Martin Smrek (D), UKF: Mgr. Zuzana Malíšková, PhD.; Mgr. Andrea Juhásová, PhD.

............. 

Názov projektu: Kľúčové koncepty vybraných systémových teórií pri posudzovaní rizikovosti rodín v intenciách sociálnoprávnej
Rok: 2014-2016
Číslo projektu: VEGA 1/0487/14
Typ: VEGA na roky 2014-2016
Hlavná riešiteľka: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
Zástupca hlavnej riešiteľky: PhDr. Elena Ondrušková, PhD.
Riešitelia:
PhDr. Pavol Kopinec, PhD.; Mgr. Kristína Mózešová, PhD.; PhDr. Irena Vitálošová, PhD.; PhDr. Lenka Kleskeň, PhD. 

.................

 

Názov projektu: Rozvoj spolupráce prostredníctvom prípravy výskumného projektu pre porovnanie sociálnych aspektov dlhodobej nezamestnanosti vo vybraných regiónoch ČR a SR
Rok : 2012-2013
Číslo projektu : SK-CZ-0091-11
Typ : APVV / Slovensko – česká medzivládna vedecko-technická spolupráca na roky 2012-2013
Zodpovedný riešiteľ na slovenskej strane: PhDr. Ladislav Vaska, PhD. (Katedra sociálnej práce ÚSŠaLP, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
Spoluriešitelia:
PhDr. Martina Čierna
Mgr. Katarína Čavojská
doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

Zodpovedný riešiteľ na českej strane: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. (Katedra sociální práce, Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem)
Spoluriešitelia:
Mgr. Radka Michelová
PhDr. Petr Balek
Mgr. Jan Vašat

.......

Rok : 2008 - 2010
Číslo projektu : 1/0858/08
Typ : VEGA
Názov : Možnosti kvantifikácie Testu sémantického výberu
Zodpovedný riešiteľ : Mydlíková Eva, doc., PhDr., PhD.