Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

veda

Uvádzame prehľad najvýznamnejších projektov riešených pracovníkmi katedry (za posledné 3 roky):

Výskumné projekty VEGA, začiatok riešenia 2014, Katedra sociálnej práce a Centrum výskumu ÚSŠaLP PdFUK

Názov projektu: Delikvencia mládeže Slovenskej republiky v kontexte vybraných špecifických faktorov- národná self-reportová výskumná štúdia
Rok: 2014-2016
Číslo projektu : VEGA 1/0462/14
Typ: VEGA na roky 2014-2016
Hlavná riešiteľka: doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
Zástupca hlavnej riešiteľky: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
Riešitelia:
Mgr. Katarína Čavojská, PhD.; PhDr. Martina Čierna, PhD.; PhDr. Helena Grófová, PhD.; PhDr. Pavol Kopinec, PhD.;  PhDr. Martin Lulei, PhD.; PhDr. Elena Ondrušková, PhD.; PhDr. Jana Pružinská, PhD.;   PhDr. Irena Vitálošová, PhD., Mgr. Martin Smrek (D), UKF: Mgr. Zuzana Malíšková, PhD.; Mgr. Andrea Juhásová, PhD.

 

Názov projektu: Kľúčové koncepty vybraných systémových teórií pri posudzovaní rizikovosti rodín v intenciách sociálnoprávnej
Rok: 2014-2016
Číslo projektu: VEGA 1/0487/14
Typ: VEGA na roky 2014-2016
Hlavná riešiteľka: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
Zástupca hlavnej riešiteľky: PhDr. Elena Ondrušková, PhD.
Riešitelia:
PhDr. Pavol Kopinec, PhD.; Mgr. Kristína Mózešová, PhD.; PhDr. Irena Vitálošová, PhD.; PhDr. Lenka Kleskeň, PhD. 

 

Názov projektu: Rozvoj spolupráce prostredníctvom prípravy výskumného projektu pre porovnanie sociálnych aspektov dlhodobej nezamestnanosti vo vybraných regiónoch ČR a SR
Rok : 2012-2013
Číslo projektu : SK-CZ-0091-11
Typ : APVV / Slovensko – česká medzivládna vedecko-technická spolupráca na roky 2012-2013
Zodpovedný riešiteľ na slovenskej strane: PhDr. Ladislav Vaska, PhD. (Katedra sociálnej práce ÚSŠaLP, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
Spoluriešitelia:
PhDr. Martina Čierna
Mgr. Katarína Čavojská
doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

Zodpovedný riešiteľ na českej strane: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. (Katedra sociální práce, Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem)
Spoluriešitelia:
Mgr. Radka Michelová
PhDr. Petr Balek
Mgr. Jan Vašat


Rok : 2008 - 2010
Číslo projektu : 1/0858/08
Typ : VEGA
Názov : Možnosti kvantifikácie Testu sémantického výberu
Zodpovedný riešiteľ : Mydlíková Eva, doc., PhDr., PhD.