Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Profil absolventa študijného programu

Profil absolventa študijného programu

Profil absolventa bakalárskeho štúdia v odbore sociálna práca

 

Absolvent študijného programu I. stupňa (bakalár) vysokoškolského vzdelávania má vedomosti, ktoré ho oprávňujú vykonávať odborné činnosti na úrovni asistenta sociálnej práce.

Ovláda pojmologický a kategoriálny aparát sociálnej práce v spojitosti a v nadväznosti na interdisciplinárne vedné odbory, ktoré sú pre sociálnu prácu neodmysliteľnou súčasťou jej kurikula. Ide najmä o vedné odbory filozofia, etika, axiológia, psychológia, biológia človeka, pedagogika - najmä aplikovaná, sociológia.

Na úrovni asistenta sociálnej práce ovláda základy práva, filozofiu vybraných zákonov (právo sociálneho zabezpečenia, pracovné právo, rodinné právo, občianske právo, správne právo, sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela).

Asistent sociálnej práce disponuje vedomosťami z vedných odborov, ktoré dopĺňajú jeho poznatky pri poskytovaní sociálnych služieb podľa druhu ako napr. adiktológia, verejné zdravotníctvo, sociálna psychiatria, sociálna antropológia, praktická teológia a iné... Asistent sociálnej práce dokáže špecifikovať poskytovanie vhodných sociálnych služieb podľa ich vymedzenia, ďalej podľa druhu, rozsahu, a formy u verejných a neverejných poskytovateľov. Vie posúdiť povahu problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, vie poskytnúť základné informácie o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Dokáže poskytovať základné poradenstvo (poradenská činnosť prvého kontaktu) v oblasti podpory rodiny s deťmi, riešenia krízovej a včasnej intervencie aj prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov. Špecifikuje a odporúča sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivca z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Má vedomosti v oblasti opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a vie poskytnúť pomoc v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba. Vie sa orientovať v súbore opatrení na zabezpečenie ochrany dieťaťa, výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí, ako aj náhradnom prostredí dieťaťa, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine. Ovláda metódy sociálnej práce aj pri poskytovaní sociálnych služieb v komunite (skupine). Vykonáva asistenciu pri komunitnej rehabilitácii, zabezpečuje spoluprácu komunít, pod ktorými sú z hľadiska sociálnej práce chápané najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Usmerňuje aktivity členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva. Asistuje pri zostavovaní komunitného plánu pre obec, mesto, ako aj v zostavovaní preventívnych a resocializačných programov. Ovláda možné riziká sociálnych intervencií. Ovláda tvorbu, spravovanie a archivovanie riadenej dokumentácie prijímateľa sociálnych služieb so zachovaním ochrany osobných údajov. Podieľa sa na vypracovaní individuálneho plánu prijímateľa sociálnych služieb a spolupracuje na jeho rediagnostikovaní s ohľadom na komplexné posudky o stupni odkázanosti jednotlivca (Barthelovej index). Disponuje schopnosťami v oblasti sociálnej rehabilitácie, rozvoji pracovných zručností prijímateľa sociálnych služieb. V prípade potreby sprostredkováva tlmočenie a osobnú asistenciu. Akékoľvek vykonávanie odborných činností podriaďuje podmienkam kvality podľa zákonných štandardov a kritérií.

Má vedomosti a asistuje aj pri vykonávaní ďalších odborných činností ako napr. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, ovláda konanie vo veciach sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately. Je orientovaný v gesčnej organizácii orgánov verejnej správy (štátnej správy a samosprávy) a pozná ich kompetencie v oblasti sociálnej ochrany. Asistent sociálnej práce disponuje kultivačno komunikačnými zručnosťami najmä v oblasti sociálnej komunikácie, ovláda proces selfkonceptu. Dokáže riešiť interpersonálne konfliktné situácie. Vo svojom konaní presadzuje etické normy. Dokáže vytvárať kreatívnu pracovnú klímu s implementovaním inovatívnych prvkov. Reflektuje na kultúrne rozdiely v sociálnej kognícii a uplatňuje holistický štýl myslenia. Z osobnostných kvalít presadzuje situačné determinanty prosociálneho správania. Je schopný viesť odborné diskusie v cudzom jazyku, udržiavať kontakt s vývojom vo vednom odbore sociálna práca na úrovni získaných vedomostí vo vysokoškolskom vzdelaní I. stupňa.

 

Profil absolventa magisterského štúdia odboru sociálna práca

 

Absolvent študijného programu Sociálna práca v II. stupni vysokoškolského vzdelávania má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú riadiť, rozhodovať, kontrolovať a evalvovať, rozvíjať a inovovať systémy sociálnej pomoci, druhy sociálnych služieb, odborných a špecializovaných činností vykonávaných na úrovni sociálneho pracovníka. Vie rozlíšiť terapeutické metódy a prostriedky, ktoré sa môžu vykonávať v sociálnej práci iba za predpokladu splnenia podmienok odbornej spôsobilosti. Tvorí koncepčné, metodické a analytické materiály v oblasti sociálnej práce, v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ako aj v iných odvetvových inštitúciách, v ktorých má sociálna práca svoj status (zdravotnícke zariadenia, zariadenia na výkon trestu a odňatia slobody, azylové a integračné strediská a i.). Vie aplikovať právne normy v oblasti zdravotníckeho, azylového trestného práva ako aj práva sociálneho, zabezpečenia, pracovného, rodinného, občianskeho a správneho.

Poskytuje špecializované poradenstvo v oblasti práva sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ovláda zásady integračnej a migračnej politiky a participuje na ich tvorbe. Tvorí a hodnotí špecializované programy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie a resocializácie drogových a iných závislostí, analyzuje a tvorí stratégie na celoštátnej a regionálnej úrovni, koordinuje činnosti multiprofesionálneho tímu pre oblasť závislostí a iných sociálnopatologických javov. Sociálny pracovník má vedomosti v projektovaní a programovaní sociálnych projektov. Sociálny pracovník ovláda vybrané sociálno-ekonomické teórie, ktoré ovplyvňujú resp. súvisia s rozvojom sociálnej práce a sú podnetom k vzniku nových sociálnych služieb ako aj nových metód sociálnej ochrany. Sociálny pracovník má vedomosti z procesov mikroekonómie a makroekonómie. Ovláda rozdiely medzi ekonomickými teóriami a ekonomikou, teda reálnou aplikačnou činnosťou. Disponuje vedomosťami o východiskových prvkoch ekonomických činností, ktorých základom je uspokojovanie potrieb človeka. Ovláda základné princípy hospodárenia a prerozdeľovania zdrojov, či už v podobe materiálnych alebo nemateriálnych statkov, ako produktov ľudskej činnosti. Má vedomosti a ovláda legislatívu v oblasti sociálnej ekonomiky a disponuje schopnosťami v zakladaní sociálnych podnikov ako nástroja znižovania nezamestnanosti znevýhodnených občanov. Ovláda aktívne a pasívne nástroje politiky trhu práce. Sociálny pracovník ovláda zákonitosti trhu, pozná dôvody zosúlaďovania environmentálnej a sociálnej trhovej regulácie, mechanizmy konkurencieschopnosti z rôznych pohľadov, zákonitosti vývoja trhového kapitálu a jeho vplyvu napr. na dôchodkový systém a ostatné systémy sociálnej ochrany obyvateľstva krajiny. Sociálny pracovník ovláda dôležité ekonomické a sociálne dimenzie a udržiavanie rovnovážnosti medzi nimi. Disponuje vedomosťami o pojme chudoba z hľadiska indikačných, interpretačných a výkladových schém (absolútna, subjektívna, relatívna, medzigeneračná, priestorová a i.). Disponuje vedomosťami z oblasti integračných procesov EÚ z hľadiska negatívnych a pozitívnych vplyvov na vývoj verejných politík najmä v nasledovných participatívnych oblastiach (sociálna, zdravotnícka, environmentálna, kultúrna, vzdelávacia, hospodárska a pod.) Je zorientovaný vo vonkajších politických vzťahoch a vplyve globalizácie na vývoj trhu a domácej ekonomiky a socializačných procesov. Podporuje vhodnú a primeranú participáciu občianskej spoločnosti v rámci spolupráce štátu s MNO.

Sociálny pracovník má schopnosti aplikovať teóriu sieťovania v oblasti sociálnej ochrany a vie vyhodnocovať jej účinnosť, efektívnosť a vplyv na sociálny rozvoj spoločnosti. Sociálny pracovník disponuje manažérskymi zručnosťami a vie aplikovať v praxi teóriu manažmentu a jej hlavných procesov (vedenie, organizovanie, plánovanie, kontrola). Využíva metódy neformálneho vzdelávania na pracovisku (OJT on the job training) ako je koučing, counselling, mentoring controlling, supervízia, ktoré prehlbujú kvalitu odborných a špecializovaných činností v sociálnej práci a súčasne eliminujú vznik možných rizikových faktorov. Ovláda a vie aplikovať zásady personálneho manažmentu ako subsystému rozvoja ľudských zdrojov. Má praktické skúsenosti v monologickej a dialogickej prezentácii. V praxi využíva modely medziľudskej komunikácie. Vie zaujať konštruktívne argumentačné postoje s využitím prvkov reflektívneho a reflexívneho myslenia k vývojovým tendenciám sociálnej práce a jej prienikovým oblastiam. Má zručnosti a vedomosti v kolektívnom vyjednávaní a ovláda problematiku Hospodárskej a sociálnej rady SR a rozumie princípom tripartity. Sociálny pracovník presadzuje a uplatňuje v praxi Národný program kvality SR . Má schopnosti v aplikácii jeho modelov (CAF, ISO, EFQM ). odporúčaných v rámci EÚ. Sociálny pracovník využíva informačno-komunikačné technológie na prezentáciu sociálnej práce v médiách. Ovláda procesy, metódy a prostriedky online marketingu služieb, ako nemateriálnych produktov ľudskej činnosti. Sociálny pracovník neustále uplatňuje zásady vedeckého myslenia, ovláda metódy a techniky výskumu a je kompetentný interpretovať získané dáta v súlade s ochranou osobných údajov.

 

Profil absolventa doktorandského štúdia odboru sociálna práca

 

Absolvent doktorandského štúdia má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vytvárania nových poznatkov v oblasti sociálnej práce. Absolvent má vedomosti z oblasti vedeckého bádania (hĺbka problému), vedy (ako teórie poznania), ako aj z oblasti výskumu (ako deskripcie procesu a zisťovania rozdielov). Dizertačná doktorandská práca je obrazom vlastnej kreativity autora v rámci správne stanoveného vedeckého problému a jeho cieľov, ktoré majú všetky znaky kritickosti, striedmosti, presnosti a konkrétnosti. Absolvent vie správne rozpoznať druhy výskumov a podľa nich vyberať vedecké metódy. Ovláda etické princípy verifikovania, vyhodnocovania, interpretovania získaných dát. Ovláda softvérové produkty vyhodnocovania štatistických údajov. Vie vytvoriť a posúdiť časový, finančný, personálny plán realizácie výskumných projektov. Dokáže koordinovať výskumné a projektové tímy a ovláda odborné administratívne činnosti projektového manažéra. Vie sa orientovať v projektových výzvach rôznych vedeckých agentúr a rámcových operačných programov pre výskum a inovácie (RIS 3) ako aj národných koordinátorov programov EÚ napr. H2020. Ovláda metodiku podania žiadosti (systémov SMART a RADAR) o NFP na výskumné projekty z fondov EÚ.